Esborrany del nombre de places per especialitat al concurs de mèrits


28 Oct, 2022

ESBORRANY DEL NOMBRE DE PLACES PER ESPECIALITAT AL CONCURS DE MÈRITS
 
La Mesa Sectorial serà el dijous 3 de novembre.

Es convoquen 2583 places, on s’ha de triar si ho feu pel torn lliure o pel torn de reserva per persones amb discapacitat. 

Els requisits són:

  • Titulació, capacitació pedagògica i FOLC.
  • Per ingressar als cossos docents es podrà al·legar la titulació equivalent en cas de no disposar de la titulació exigida.
  • També podran participar el cos de professors especialistes en sectors singulars d’FP.

 La participació no es farà per illes, sinó que es farà per la Comunitat Autònoma triada en primer lloc, de manera telemàtica amb @Clave o similar.
 
Termini de sol·licituds: del 21 de novembre al 21 de desembre.

  • Les taxes per sol·licitud de participació és de 83,72€, es paga per cada sol·licitud (hi ha excepcions).

Només seran valorats aquells mèrits assolits a data 21 de desembre de 2022 (inclosa l’experiència docent).

La puntuació màxima és fins a 15 punts:

  • 7 punts per experiència
  • 3 punts per formació acadèmica
  • 5 punts per formació permanent i aprovar sense plaça

La data d’efectes del nomenament com a personal funcionari de carrera d’aquest concurs serà l’1 de setembre de 2023.

S’ha de presentar una sol·licitud de participació per a cada cos i especialitat.

Els aspirants seleccionats superaran el procés selectiu si el nombre d’ordre és igual o menor que el nombre total de places convocades. 

  • Les places del torn 2 que no es cobreixin passaran al torn lliure (1).
  • Es desempatarà per apartats.

Es podrà renunciar en 5 dies hàbils si has estat seleccionat a més d’una especialitat, si no s’entendrà que optes per l’especialitat de major puntuació o experiència.

S’han incrementat de 92 a 265, les places convocades pel concurs oposició no eliminatori, on cal afegir que les especialitats que no surten en aquest procediment és perquè probablement sortiran pel procés selectiu eliminatori, que tractarem més endavant.

 

Més informació després de la Mesa Sectorial.

20221028-esborrany-concurs-mèrits-mse
proposta_places_estabilitzacio