Ha arribat l'hora de l'ensenyament públic i el seu professorat


13 Oct, 2022

HA ARRIBAT L'HORA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC I EL SEU PROFESSORAT

ANPE exigeix al Ministeri d'Educació i Formació Professional, i a les Comunitats Autònomes un compromís ferm i decidit amb l'Ensenyament Públic i el seu Professorat.

És fonamental que el Ministeri d'Educació en col·laboració amb les CCAA, desenvolupin la Disposició Addicional Setena de la LOMLOE i així s'estableixi:

Una LLEI DE LA PROFESSIÓ DOCENT, en la qual es regulin els drets, deures, un codi deontològic de la professió docent, la formació inicial i els requisits mínims per a impartir docència.

I un ESTATUT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT, que reguli des de l'accés a la condició de funcionari docent fins a un model de jubilació anticipada. Establint una carrera professional i l'equiparació de les condicions laborals del professorat en totes les CCAA, reforçant el caràcter estatal dels cossos docents.

Aquesta normativa ha de fixar i recollir les següents mesures:

 • Retribucions i equiparació salarial. Els docents som un cos estatal i no cap discriminació salarial ni diferències en la retribució per les funcions que realitzam en les diferents Comunitats Autònomes. És imprescindible també, i ara més necessari que mai, establir una clàusula de revisió salarial en funció de l'IPC, i així evitar la pèrdua de poder adquisitiu.
 • Horari lectiu del professorat. ANPE va ser l'únic sindicat que va exigir a la Ministra fixar un horari lectiu del professorat màxim per a tot l'Estat, de tal manera que no pugui superar les 23 hores lectives per als ensenyaments d'Infantil i Primària, i de 18 hores lectives per a la resta d'ensenyaments, i evitar grans diferències entre CCAA.
 • Ràtios d'alumnes per aula. És necessària una reducció del nombre màxim d'alumnes per aula en tots els ensenyaments: màxim de 15 alumnes en 3 anys i 18 alumnes en 4 i 5 anys, 20 alumnes en Primària, 25 alumnes en Secundària i Batxillerat, i una reducció d'un 20% en la resta dels ensenyaments.
 • Cossos docents. Inclusió de tots els docents, amb titulació universitària, en el grup funcionarial A1, mantenint els cossos docents i establint mecanismes d'equiparació salarial.
 • Conciliació familiar i laboral del professorat. És necessària una equiparació dels permisos, llicències i excedències del professorat en tot l'Estat, a més de posar fi a la discriminació existent amb altres empleats públics. També exigim l'establiment d'ajudes socials per al professorat com a matrícula gratuïta en la Universitat i en els centres de règim especial, ajudes de guarderia, menjador i d'estudis per als nostres fills, etc.
 • Formació inicial i permanent del professorat. Una formació inicial i requisits per a impartir docències similars en tots els cossos docents que permeti la integració de tots ells en el més alt grau funcionarial. Respecte a la formació permanent del professorat, ha de ser gratuïta i en horari lectiu.
 • Interins. Estabilitat de plantilles i nou sistema d'accés als cossos docents. És necessari donar estabilitat a les plantilles dels centres a través d'àmplies ofertes d'ocupació pública. Al seu torn, cal canviar l'actual sistema de concurs oposició per un altre més objectiu, amb temaris oficials amb contingut i proves més objectives. Amb una valoració de l'experiència docent fins al màxim permès per la legalitat i eximir de la fase de pràctiques a aquells docents que ja han exercit la seva labor docent com a interins durant un temps mínim.
 • Mobilitat del professorat. A més de les convocatòries de Concurs General de Trasllats de caràcter estatal, es regulin convocatòries de comissions de servei, vàlides per a tot el territori nacional i de “concurset”.
 • Carrera professional i jubilació anticipada. És imprescindible regular una carrera professional, amb reconeixement econòmic i administratiu, basada en criteris objectius. Cal potenciar la convocatòria en totes les CCAA de places d'accés a càtedres fins a arribar al 30% de la plantilla. És imprescindible també fixar un model de jubilació anticipada amb caràcter específic al nostre sector i assegurar la seva continuïtat.
 • Pla de millora de la convivència i autoritat docent. És necessari establir un Pla de millora de la convivència en els centres que serveixi de marc per a totes les CCAA, a més d'una normativa nacional amb rang de Llei que desenvolupi el reconeixement d'autoritat pública del professorat en l'exercici de la seva funció.
 • Paper dels claustres. Els Claustres han de recuperar el seu protagonisme i assumir més competències en el govern i presa de decisions dels centres educatius, per exemple, elegint al director.
 • Reducció de la burocràcia. Cal reduir dràsticament la burocràcia que sofrim els docents que no ha parat d'augmentar en els últims anys, fonamentalment en el moment actual amb el desenvolupament de la LOMLOE, ara més que mai és necessari exigir menys burocràcia i més docència.
tríptic-anpe