Mesa Sectorial de dimarts 13 de setembre


13 Sep, 2022

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 13 DE SETEMBRE

Avui hem tingut una mesa sectorial per tractar la Regulació de la fase de pràctiques dels cossos docents, pels 683 opositors aprovats.

A mode de resum, ens comuniquen que és pràcticament com el de l’any passat, amb un annex nou pels PTSC, una nova redacció pels cassos de maternitat i l’entrega del portfoli per mitjans electrònics. Es manté el període tutelat de docència en mínim de 5 mesos des de la data d’incorporació, en cas que l’aspirant mostra mancances, es permet ampliar el seguiment fins al 23 de juny. En casos excepcionals es poden fer en dates diferents.

Si no es completa aquest període tindrà la qualificació de «no apte» i haurà de repetir la fase de pràctiques, per una sola vegada, el curs 2023-2024. De manera excepcional, es permet fer-la en 3 mesos en casos de conciliació, violència de gènere, víctimes de terrorisme, risc d’embaràs, embaràs de risc i casos de força major degudament acreditats.

  • La comissió de valoració estarà formada per un inspector, el director i un tutor (als CEIPs serà de la mateixa especialitat i als IES i resta de cossos el cap de departament, si és possible). Els tutors rebran 30 h de formació homologada.
  • Els funcionaris en pràctiques hauran d’elaborar: les seves activitats didàctiques tutelades, un portafoli (amb l’ajuda de la guia docent), un curs de formació d’un mínim de 20 h impartit al centre, al CEP o equivalent.
  • Per aconseguir la valoració d’apte s’ha d’assolir un 75 % dels criteris de valoració de cada un dels blocs continguts en el dictamen de valoració dels aspirants.

Aquells que hagin ajornat la fase de pràctiques, l’hauran de fer per una sola vegada al curs vinent (aquest llistat ja ha sortit). Un cop finalitzades les pràctiques publicaran el llistat al BOIB i al BOE com a funcionaris de carrera. Aquest BOIB es publicarà aquest dijous o dissabte amb un parell de modificacions tractades a la Mesa.

Finalment, i per demanda de bastants de docents, al torn obert de paraula hem demanat:

  • Molts de funcionaris en pràctiques i de carrera nomenats l’any passat a indrets llunyans i altres illes, ens diuen si perdran l’oportunitat de poder concursar al proper CGT a les places reservades per l’estabilització o no. L’administració ens respon que sí, que podran optar a aquestes places al CGT ja que s’aniran desbloquejant progressivament, en relació a la plantilla existent. Ens comuniquen que molts de funcionaris de carrera consolidats estaran uns anys en expectativa de destinació.
  • Quan es penjarà la guia del funcionari en pràctiques actualitzada. Ens diuen que el més aviat possible.
  • Que no es perjudiqui els docents que havent aprovat amb la normativa anterior ara hagin de ser avaluats amb situacions d’aprenentatge si han de desenvolupar un curs senar.
  • Demanam també un calendari de tots els processos que s’han de dur a terme i quan tindrem informació de les especialitats que sortiran al concurs de mèrits i a les futures oposicions. Ens responen que estan pendents de la publicació d’un Decret d’FP que afectarà els processos selectius, amb la qual cosa haurem d’esperar un poc.

Pel que fa a les eleccions sindicals ens comuniquen que estan previstes per desembre, i que es constituirà una comissió electoral tècnica per coordinar les tres juntes insulars.

esborrany-regulació-fase-pràctiques-cossos-docen
boib-nomenament-f.-pràctiques