Informe Mesa Negociació del personal docent no universitari del Ministeri d'Educació i FP (26/07/2022)


27 Jul, 2022

INFORME MESA NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP (26/07/2022)

ASSISTENTS:

Pel Ministeri: Secretari General Tècnic d'Educació i membres del Ministeri d'Educació.
Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.
 

ESBORRANY DE NORMES PROCEDIMENTALS PER A LA CONVOCATÒRIA DEL CGT ESTATAL 2022/23

MINISTERI: Presenten l'esborrany de les normes procedimentals que regiran el pròxim concurs general de trasllats d'àmbit estatal.

El termini de sol·licituds en totes les CCAA serà del 17 d'octubre al 7 de novembre.

 

ANPE:

Agraïm que per fi vingui a la Taula de negociació les normes procedimentals del CGT estatal, alguna cosa que no ha ocorregut en les últimes convocatòries.

Des d'ANPE les nostres propostes van en la línia que existeixi uniformitat de criteris en tot l'Estat, concretament ens referim al següent:

- Requisits d'accés a determinades places:

 • Places amb perfil bilingüe: les titulacions i nivells de competència a requerir han de ser comunes en totes les CCAA.
 • Places d'àmbit: les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari per a poder accedir a les places d'àmbit han de ser les mateixes en totes les CCAA per a no generar desigualtats entre aspirants de diferents CCAA.

- Aplicació del subapartat 1.1.3 relatiu als llocs catalogats com de difícil acompliment: el criteri d'aplicació i interpretació ha de ser igual en tot l'Estat i han de ser tingudes en comptes les sentències existents sobre el particular, sobretot les Sentències del Tribunal Suprem que algunes CCAA estan aplicant i altres no, quan els criteris haurien de ser comuns, més encara en un CGT Estatal.

Tot això, i una altra sèrie de sentències existents sobre el barem en diferents apartats, posa de manifest la urgent necessitat d'actualitzar l'RD 1364/2010 que regula els concursos generals de trasllats.

 

MINISTERI: valoraran les sentències existents, sobretot les de difícil acompliment del Tribunal Suprem.

1. ESBORRANY D'ACORD ENTRE LES CCAA PER A l'APLICACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DERIVAT DE LA LLEI D'ESTABILITZACIÓ.

MINISTERI: presenten l'esborrany d'acord amb el qual han arribat totes les Comunitats Autònomes, excepte Catalunya, País Basc i Galícia. Es configura un concurs de mèrits, que convocaran les CCAA, però que serà d'àmbit estatal, podent participar en totes les places existents en les CCAA signants de l'Acord.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en la Comunitat Autònoma de la primera sol·licitud i s'haurà de presentar una instància per cadascuna de les especialitats que es vulgui participar.

El termini de sol·licituds serà del 21 de novembre al 21 de desembre.

No hi haurà fase de pràctiques i els seleccionats s'incorporaran a la respectiva Administració educativa l'1 de setembre de 2023 en un destí provisional, havent de concursar, a partir d'aquesta data, i obtenir el seu primer destí en la Comunitat Autònoma en la qual va obtenir plaça. De no haver estat possible resoldre el procediment abans d'aquesta data, la primera assignació provisional de la plaça a ocupar serà a partir de l'1 de setembre de 2024.

 

ANPE:

Ens trobem davant un capítol més de l'aplicació del concurs de mèrits, que obliga a realitzar la Llei d'estabilitat, en els termes pactats en el seu moment amb algunes organitzacions sindicals, i que es pretén dur a terme en el sector docent sense tot just tenir en compte les característiques específiques d'aquest. Entre altres coses, perquè és un sistema dissenyat i acordat per altres organitzacions sindicals, fonamentalment per a places d'altres col·lectius d'empleats públics, i que molt ens temem, pugui tenir fatals conseqüències en l'estabilitat del professorat de determinats cossos i especialitats tal com es presenta aquí.

Des d'ANPE, ja venim advertint del problemàtic i dels seriosos dubtes que ens planteja la seva aplicació en el sector docent sense aquestes necessàries adaptacions que no es van tenir a penes en compte en l'RD 270/2022 que recordem és la base legal de l'Acord d'aplicació del sistema de concurs de mèrits aquí presentat, i que deixa molt poc marge de canvi en aquest moment.

També volem aprofitar per a tornar a denunciar la forma en la qual s'han calculat en les diferents CCAA les places susceptibles de ser ofertes en aquest concurs de mèrits. Aplicant criteris molt desiguals, la qual cosa ens porta a pensar que, o bé no van complir anteriorment amb els processos d'estabilització en aprovar les seves *OEP, o bé no ho han complert ara.

Això, a més de les desigualtats generades entre els territoris, té encara més importància en trobar-nos davant un sistema de concurs de mèrits, que es convocarà a nivell estatal, on hi haurà aspirants de tot l'Estat participant en totes les places que desitgin, al marge que la Comunitat Autònoma d'origen hagi convocat o no places del seu cos i/o especialitat.

Entrant ja en la proposta d'Acord, i amb el poc marge que deixa l'RD 270/2022 per a ser modificat, al marge de la problemàtica anterior, volem plantejar des d'ANPE el següent:

 • Experiència docent: en el còmput de l'experiència, com ja vam dir en Meses anteriors, tornem a advertir de la diferència en el reconeixement de l'experiència dels mesos d'estiu per part dels diferents aspirants. Aquells que, en temps de retallades se'ls va deixar de computar com a temps de serveis, o els interins d'aquelles CCAA amb requisits per a aquest còmput més restrictius es veuran en desavantatge amb la resta. Les diferents Administracions educatives i el Ministeri hauran de tenir això en compte en la concreció del barem si volen evitar discriminacions i desigualtats en el còmput del temps de serveis durant els mesos d'estiu. Si no es corregeix això, des d'ANPE entenem que s'estaria vulnerant el principi d'igualtat d'accés a la funció pública, generant greuges comparatius entre aspirants de diferents territoris.

D'altra banda, el que l'experiència en altres especialitats valgui menys caldria revisar-ho, sobretot per a determinades especialitats i cossos com el de mestres, on els companys interins no han estat prelant, en la gran majoria dels casos, el principi d'especialitat en triar destins, ja que en computar l'experiència en aquests últims 20 anys no es distingia l'especialitat dins del mateix cos.

 • Respecte al subapartat 2.4 relatiu als títols de les EOI, el que es transcriu aquí no va ser el parlat en la Mesa de modificació del RD 276/2007 i, per tant, d'aquesta part del barem del concurs de mèrits, segons recull l'RD 270/2022. Aquí es va dir que el barem 2.4 es continuaria baremant igual, per tant, els certificats de nivell avançat de les EOI que abans de 2017 eren de B2 es continuarien comptant.
 • Quant a que només es computin les fases d'oposició superades des de 2012, tornem a reiterar el nostre desacord i denunciar que, des d'ANPE, entenem que estaríem davant un altre cas de vulneració del principi d'igualtat. Al marge que el valor de superar una fase d'oposició no hauria d'estar lligada a l'any en què es va produir, ens trobem en què les oportunitats per a haver-la superat són molt desiguals entre els territoris, perquè moltes de les especialitats que es convoquen no han estat convocades en molts anys en unes CCAA i en canvi sí han estat més sovint convocades en unes altres. Concretament, les CCAA que més places convoquen per concurs de mèrits són les que més temps porten sense convocar un procés selectiu, moltes d'elles des de molt abans de 2012, per la qual cosa els interins que ara ocupen aquestes places i als quals teòricament es pretén estabilitzar, participaran amb 0 punts en aquest subapartat, mentre que altres aspirants d'altres CCAA on si s'han convocat oposicions des de 2012 i, en alguns casos, no convoquen en la seva comunitat autònoma places per concurs de mèrits de la seva especialitat, tindran més puntuació que els de la comunitat autònoma convocant.
 • D'altra banda, els criteris de desempat per l'ordre en què apareixen els apartats en el barem, no té molt sentit i, excepte el primer apartat de l'experiència docent que ha de ser el primer criteri de desempat, la resta i l'ordre en el qual estan no té molt sentit. Caldria replantejar-se una prelació diferent dels diferents apartats i subapartats en cas d'empat.
 • En els quals respecta a les renúncies ens sorgeixen molts dubtes com està plantejat. Des d'ANPE demanem que no es lesionin drets dels aspirants per haver d'optar a l'una o l'altra especialitat.
   

En definitiva per a ANPE aquest sistema de concurs de mèrits té molts interrogants, tant jurídics com de procediment, que si no són corregits i aclarits provocarà que el procés d'estabilització que es pretén no sols no s'aconsegueixi, sinó que puguem trobar-nos des d'una anul·lació judicial dels procediments que es realitzin, fins a una pèrdua dels llocs de treball per part de molts dels interins, que porten molts anys ocupant determinades places i que ho han fet com a interins “per obligació” a causa de l'escassa o nul·la oferta de places de la seva especialitat que han fet les diferents Administracions Educatives, per la qual cosa no tindran puntuació en l'apartat d'oposicions superades des de 2012 i, si a més han sofert les retallades del no cobrament de l'estiu, també veuran disminuïda la seva puntuació d'experiència.

MINISTERI: hi ha diverses qüestions que no es poden modificar perquè ja venen marcades en l'RD 276/2007 i en l'RD 270/2022. No hi ha molt més marge per a canviar les coses, a més d'haver estat acordades per les CCAA. Hi ha diverses qüestions que depenen de les CCAA i que deriven de decisions que van prendre en els seus àmbits respectius, com el reconeixement dels mesos d'estiu, i el Ministeri no pot intervenir aquí. No obstant això, revisaran algunes de les qüestions plantejades i les tractaran amb les CCAA.

 

3.- PRECS I PREGUNTES:

ANPE:

APLICACIÓ EN EDUCACIÓ D'ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB LA LLEI D'ESTABILITAT:

La disposició final segona de la Llei 20/2021 d'estabilització manté el termini donat pel RD-Llei 14/2021 per a l'adaptació del recollit en la citada norma per al personal docent. Aquest termini va expirar el passat 8 de juliol.

Els aspectes a adaptar eren les modificacions dels articles 10, 11 i disposició addicional dissetena del *EBEP. De no fer-se en el termini establert s'haurien d'aplicar aquestes modificacions tal com han quedat redactades en la Llei d'estabilitat. Concretament són, fonamentalment:

 • El termini màxim de 3 anys ocupant una plaça com a interí.
 • La indemnització de 20 dies per any, si se supera aquest límit dels 3 anys.

Des d'ANPE volem conèixer si el Ministeri ha tractat aquest tema amb les CCAA i conèixer com es traslladaria això en el sector docent, sobretot de cara als nomenaments de personal interí per al curs que ve.

MINISTERI: estan treballant en un text d'aplicació en el sector docent però avancen que canviarà la situació actual en la línia del contemplat en la modificació realitzada en l'EBEP que, efectivament, està en vigor per al sector docent des del 8 de juliol. El mes de setembre portaran a aquesta Mesa l'esborrany del text.

ANPE:

DESENVOLUPAMENT DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA LOMLOE

En primer lloc, traslladem al Ministeri la nostra perplexitat davant l'absència de negociació del desenvolupament de la Disposició Addicional Setena de la LOMLOE sobre el nou disseny de la professió docent.

Resulta inacceptable que hagi transcorregut mig any des de la presentació, al límit del termini previst en la Llei, del document inicial de les 24 propostes sobre el futur de la professió docent.

Tornem a insistir en la necessitat d'avançar en aquest sentit mitjançant almenys la constitució d'uns grups de treball que a nivell tècnic treballin sobre una proposta de document inicial per a tractar amb posterioritat en la Taula de Negociació.

 

ANPE:

INTEGRACIÓ PROFESSORAT TÈCNIC D'FP EN EL COS DE SECUNDÀRIA

Preguntem al Ministeri sobre el desenvolupament i terminis sobre els inicialment prevists en els quals es troba immers el procés de tramitació del RD d'Ingrés dels Professors Tècnics d'FP en Secundària.

MINISTERI: aquest pendent de ser remès al Consell d'Estat i es preveu la seva publicació per a la tardor, en la pitjor previsió novembre.