Atenció opositors aprovats al 2022


25 Jul, 2022

ATENCIÓ OPOSITORS APROVATS AL 2022

La majoria dels tribunals de les diferents especialitats convocades en aquest concurs-oposició ja han publicat les llistes amb els aspirants seleccionats a cada illa.

PELS APROVATS SENSE PLAÇA, se vos assignaran 5 punts a la llista d’interins.

PELS APROVATS AMB PLAÇA, la sol·licitud per triar la destinació serà del 27 de juliol (12:01 hores) fins al 29 de juliol (08:59 hores). Vos recordam que el dimecres dia 27 de juliol a les 16h, farem una xerrada informativa perquè pugueu triar la vostra destinació on realitzar l’any de pràctiques, al formulari.

Es publicarà al BOIB la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu, entorn al 30 de juliol o el 2 d’agost, on tindreu 10 dies hàbils, a partir d'aquesta publicació, per presentar la documentació a qualsevol registre oficial: https://citaprevia.gestorn.com/ceu/#nbb

La documentació a presentar és:
   a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos. 
   b) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana.
   c) Fotocòpia del DNI.
   d) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
   e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de “no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat”.
   f) Declaració jurada (Annex 8).
   g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
   h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal).
   i) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat (Annex 9).

Al mes de setembre sortirà una resolució que regularà la fase de pràctiques.