Resum Mesa Sectorial dijous dia 30 de juny


30 Jun, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS DIA 30 DE JUNY

A la mesa sectorial d’avui hem tractat els següents punts: 

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors. 

2. Proposta de resolució pel procés d’adjudicació del personal docent pel curs 2022-2023.

3. Proposta de tutorització dels funcionaris interins i personal labora docent pel curs 2022-2023.

4. Torn obert de paraules.

 

Pel que fa al punt 1, s’han aprovat les actes anteriors.

Respecte al punt 2, ens informen que la Conselleria ha d’adaptar-se a la normativa de la Llei d’Estabilització, amb la convocatòria anual d’oposicions, actualitzar el règim dels cessaments i afegir les places temporals. Han incorporat el tràmit de modificació d’illes (del 18 al 25 de juliol), una nova mesura per cobrir places fent servir les especialitats de difícil cobertura (per manca d’aspirants), es defineixen col·lectius al procediment extraordinari i es trucarà als aspirants que renunciïn a les substitucions i finalment, es crearà una borsa a secundària pel professorat que vulgui impartir els suports/àmbits (encara que no el tingui habilitat per l’Annex 4).

Ens comuniquen de l'obligació de participar en el procés seguint aquest calendari:

 • Funcionaris de carrera amb destinació provisional: del 6 de juliol a les 09:01 hores fins al 8 de juliol a les 08.59 hores.
 • Funcionaris en pràctiques: del 27 de juliol a les 12.01 hores fins al 29 de juliol a les 08.59 hores.
 • Funcionaris interins admesos i exclosos per català: de l’1 d’agost a les 14.01 hores fins al 4 d’agost a les 08.59 hores.
  • Els funcionaris de carrera i en pràctiques que no participin se’ls adjudicarà una plaça d’ofici. Pels funcionaris interins admesos i els exclosos per català, si no participen quedaran no disponibles el primer trimestre. Hem demanat que es potenciï el suport del servei informàtic i que s’ampliïn els terminis fins a les 23:59h dels darrers dies, però ens responen que tenen els marges ajustats.
  • Es participarà mitjançant l’Cl@ve o el Portal del personal.
 • Es poden oferir places concretades amb perfils significatius de l’annex 4.
  • Places vacants, sense titular.
  • Places per programes temporals.
  • Substitucions de tot el curs escolar, per canvi temporal del titular.

Hem demanat en quina quantitat de perfilaments s’han incrementat per aquest tràmit i a quantes places afectarà. Ens responen que no ho saben.

 • Pel que fa a l’ordre d’adjudicació es comença per:
 1. Funcionaris de carrera en comissions de serveis especialitzades, IEDIB, ATD  i CEP
 2. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER EQUIPS DIRECTIUS
 3. Funcionaris de carrera AMB DESTINACIÓ PROVISIONAL (lloc de feina suprimit, desplaçats per horari, expectativa o reingressats).
 4. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER RAONS DE SERVEI 
 5. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER MOTIUS PERSONALS
 6. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER EQUIPS DIRECTIUS en primera destinació
 7. Funcionaris de carrera AMB DESTINACIÓ PROVISIONAL de la resta de casos
 8. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER MOTIUS PERSONALS D’ALTRES COMUNITATS
 9. Funcionaris en practiques
 10. Funcionaris interins admesos
 11. Funcionaris interins exclosos per català

S’obrirà un termini de 24 hores per reclamar a les llistes provisionals en cada cas. Hem demanat que es canviï l’ordre d’adjudicació prioritzant les CS per motius personals, que són més necessàries, però no s’ha acceptat.

 • Pel que fa a les normes específiques per cada col·lectiu:

A. Els funcionaris amb destinació provisional hauran de sol·licitar tantes places com puguin i disposin habilitades, sinó se’ls hi adjudicarà una. Els d’expectativa podran seleccionar les places de suport, d’àmbit pràctic i cultura clàssica, i els PTs i ALs han de marcar les PS i AS dels Instituts i CIFPs.

B. Els funcionaris en pràctiques, hauran de posar totes les places disponibles a què pot optar, a jornada completa, de l’especialitat i illa per les quals han superat el procés selectiu. Els de llatí han de triar les de Cultura clàssica, i els PTs i ALs han de marcar les PS i AS dels Instituts i CIFPs. Els PT podran triar voluntàriament places de l'especialitat pedagogia terapèutica en aules UEECO als CEIPS i als IES, així com els de PRI podran triar voluntàriament PRI als CEPAs. Si no se’ls hi adjudica cap plaça, l’administració els hi assignarà una d’ofici.

C. Els funcionaris interins admesos podran fer dues seleccions: una tria de places preferents, i la resta de places sense preferència, que també podrà ordenar o s’assignaran d’ofici (per ordre ascendent de codi) en cas que la resta d’interins admesos no les hagin seleccionades.

 • És permetrà un tràmit de modificació d’opcions (d’illes i jornades) que romandrà obert per a tots els aspirants des del dia 18 de juliol a les 9:00h fins al 25 de juliol a les 8:59h. Hem demanat que l’eliminació d’un tipus de jornada a una illa, no comporti la supressió de l’altra opció de ½ jornada o de sencera, de cara a la tria de l’estiu. Cal recordar, que a partir del setembre aquestes opcions són voluntàries.
 • En relació a les especialitats afins per al procediment extraordinari d’adjudicacions de places, on ens comuniquen que el tràmit d’especialitats afins romandrà obert des del dia 18 de juliol a les 9:00h fins al 31 d’agost a les 8:59h. Aquest tràmit permetrà a tots aquells professors de secundària que se’ls hi hagi suprimit o no tinguin l’opció dels suports de llengües o ciències (0590058 o 0590059) el puguin seleccionar, per poder triar aquestes especialitats a partir del setembre.
 • El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en cinc fases:
  • Primera fase: places reservades per aspirants amb discapacitat. Podran fer servir aquesta priorització o anar directament per puntuació a la resta de fases.
  • Segona fase: places d’especialitats de difícil cobertura. Té com intenció promocionar especialitats deficitàries com per exemple Matemàtiques. En dies vinents l’Administració les catalogarà.
  • Tercera fase: places preferents dels interins admesos. Primer els tutoritzats i després els no tutoritzats. 
  • Quarta fase: places no preferents dels interins admesos. Primer els tutoritzats i després els no tutoritzats.
  • Cinquena fase: places triades pels interins exclosos per català. Només pels exclosos amb grau d’exclusió per català. Els exclosos de català sense cap titulació de català no podran participar aquí. 
 • Referent al cessament de funcionaris interins que agafin plaça a l’estiu:
  • Si ocupen vacants, serà a 31 d’agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.
  • Si ocupen substitucions d’una durada prevista per a tot un curs escolar, serà a 30 de juny de 2023, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.
  • Si ocupen places per a l’execució de programes temporals, serà a 31 d’agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.

*Si el funcionari interí que ocupa la plaça deixa de complir els requisits, cessarà a 30 de juny de 2023. L’interí cessarà segons correspongui quan un funcionari el desplaci per motius de salut, la plaça es suprimeixi o s’amortitzi.

 • Pel que fa a les substitucions restaran els interins admesos i exclosos per català no adjudicats que podran triar voluntàriament:
  • Les vacants sobrevingudes (provinents de la no adjudicació a l’estiu, d’una jubilació o de planificació).
  • Les substitucions (provinents per l’absència temporal del titular)
  • Les substitucions que es preveu que durin tot el curs escolar (per un canvi temporal del seu titular).
  • Places temporals per excés o acumulació de tasques (per raons de planificació educativa per atendre necessitats sobrevingudes i puntuals d’un centre).
 • S’oferiran setmanalment pels tràmits ja coneguts:
  • Procediment ordinari de cap de setmana (voluntari i ampliable)
  • Procediment extraordinari (per comunicació telefònica i/o al correu electrònic, on es pot renunciar justificadament, si no decaus de la llista). Es podran oferir places perfilades.
  • Procediment urgent (aquí es poden apuntar també els qui no estan a llistes o exclòs pel màster universitari).  
 • Es manté la preferència sobre la resta dels aspirants, a partir de l’1 de setembre, aquells interins amb 55 anys i 10 d’experiència a la pública, després pels de menys de 55 amb 10 anys d’experiència a la pública. A continuació triaran substitucions la resta d’interins.
 • La plaça adjudicada a un interí que renuncïi al procediment ordinari o urgent, se readjudicarà al següent aspirant que l’hagi demanada de seguida, mitjançant el procediment extraordinari (trucada telefònica).
 • Referent al cessament de funcionaris interins que fan substitucions:
  • Si ocupen vacants o vacants sobrevingudes, serà a 31 d’agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.
  • Si ocupen substitucions d’una durada prevista per a tot un curs escolar, serà a 30 de juny de 2023, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.
  • Si ocupen substitucions, no es pot estendre més enllà del temps estrictament necessari i serà a 30 de juny de 2023 com a màxim.
  • Si ocupen places per a l’execució de programes temporals, serà a 31 d’agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.
  • Si ocupen places temporals per excés o acumulació de tasques, com a màxim serà a 30 de juny de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera.

Des d’ANPE hem reclamat es reconsideri la pèrdua de la indemnització de l’estiu, si l’interí cessa abans de 30 de juny.

*Es proposa la continuïtat de l’interí a un mateix centre en determinats casos, com ampliacions de jornada, entre altres supòsits.

 • En relació als perfils considerats significatius per a la selecció de places dels funcionaris interins, des del sindicat ens hem oposat a l’ús abusiu dels perfils significatius perquè poden comportar la tria encoberta de persones.

 

Pel que fa al punt 3, tutorització dels funcionaris interins, ens informen que s’han de fer 30 dies efectius de treball efectiu al centre (sense computar permisos, llicències ni ITs ni vacances) i sempre que no hi hagi un informe desfavorable del director i inspector del centre.

* La novetat es que es tutoritzaran a tots els funcionaris interins que compleixin aquest requisit i també al personal laboral (professorat de religió i especialista) per sentència judicial, ja que l’Administració els ha reconegut que també fan feina en centres públics.

* El professorat de religió no podrà agafar places d’interí si està en actiu: ha de triar una borsa o l’altra. A més, es podrà presentar al concurs de mèrits, però amb la meitat de la puntuació en l’apartat de l’experiència per tractar-se d’una altra especialitat.

Ens comuniquen que el període de tutorització comença el dia 1 de setembre de 2021 i finalitza el 19 de juny de 2023, tots dos inclusivament.

Pel que fa als exclosos de la formació pedagògica i del català que s’han pogut tutoritzar, ens comuniquen que seran considerats tutoritzats durant el curs següent a aquell en què hagin esmenat el motiu, i als tutors se’ls incentiva amb 30h de formació.

 

Al quart punt, de torns i preguntes hem reivindicat la voluntarietat total de tria de places pels interins, com a mesura per conciliar la vida laboral i familiar. Hem afegit que els grups de substitució exprés COVID, es mantinguin pels curs vinent, ja que han funcionat molt bé.

Al llarg de la negociació, l’Administració ha fet un recés per oferir-nos:

- Que al nou termini per canviar les opcions d’illes i jornades, l’eliminació d’un tipus de jornada a una illa no comportarà la supressió de l’altra opció de ½ jornada o de sencera, de cara a la tria de l’estiu.

- Es podrà renunciar a les ½ jornades donades a l’estiu per 3 anys, de manera justificada a final de curs, sense cap conseqüència.

- Els interins finalitzaran el seu contracte a finals de juliol si no s’incorpora el titular de la plaça. D’aquesta manera, qualsevol substitució que finalitzi a 30 de juny, se’ls ampliarà el contracte, cobrant i puntuant, fins a 31 de juliol.

En aquest sentit, hem valorat positivament l’esforç i la capacitat negociadora de la direcció general de personal docent, però les conseqüències generals de l’aplicació de la Llei 20/2021 ens obliga a mantenir la nostra votació en una abstenció. Malgrat tot, la directora general respecta la decisió i aplicarà les mesures plantejades per afavorir els funcionaris interins.

Per concloure, hem fet la petició d’ampliar els terminis pel volum d’aspirants i per la poca fiabilitat del sistema informàtic, i que aquesta adaptació a la nova normativa no ens agrada, ja que no s’ha tingut en compte el sector docent. Per tot això, i per altres qüestions que no s’han resolt amb el Sr. Martí March, mantenim la concentració convocada per demà a les 10h davant del Consolat de la Mar.