Mesa Sectorial de dijous 9 de juny


09 Jun, 2022

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 9 DE JUNY

Avui dijous hem tractat a una Mesa Sectorial els següents punts:

  1. Modificació del Decret 15/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.
  2. Modificació de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Referent a l’exigència del requisit lingüístic pels futurs processos selectius, s’ha aprovat aquesta modificació, referida a la normativització d’aconseguir una destinació definitiva en el sector docent on es demana assolir el nivell C1 i el FOLC corresponent, és a dir, el CCIP o el CCS, tal com s’exigeix als funcionaris de carrera quan concursen, o als interins per estar admesos a les llistes d’aspirants a una interinitat. 

Des d’ANPE ja vàrem reclamar aquesta mesura per tal que el professorat de les illes balears pugui obtenir la seva plaça en els propers processos selectius. El que s'ha presentat avui a la Mesa és que el requisit dels certificats FOLC sigui imprescindible, juntament amb el C1 de català a partir de 2023 per a qualsevol procés d'accés als cossos docents, ja sigui per concurs de mèrits, per concurs-oposició eliminatori i el concurs-oposició no eliminatori. 

En aquest punt, l’Administració ens explica que arrel de la Llei 20/2021, s’adapta i modifica aquesta disposició en el seu article 10, afectant les causes de nomenament, cessament i les seves indemnitzacions. 

Per una banda, el Decret de l’EBEP a balears podrà mantenir les causes de nomenaments, on les vacants es trauran a oposició i les substitucions es contemplaran amb caràcter “temporal”.  Els interins podran romandre un màxim de 3 anys a la mateixa plaça, la qual podrà ser ocupada per un funcionari de carrera per CGT, per comissió de serveis, per un opositor o ser suprimida per amortització.

Ens comuniquen que per les substitucions es podrà contractar a l’interí pel temps necessari establint com a límit el 30 de juny. 

Pel que fa a les places temporals referides a programes (com el PROA) o increments puntuals de feina, només es podran oferir per 9 mesos. 

D’altra banda, en relació amb els nomenaments i cessaments dels funcionaris interins, l’Icetazo determina que s’aplicarà a partir del 7 de juliol, és a dir, a la propera adjudicació de places. En aquest cas, les vacants estructurals sense propietari s’oferirien de manera ininterrompuda al llarg de 3 anys si un funcionari de carrera no el desplaça abans. Pel que fa a la resta de places aquestes s’oferirà per un curs escolar si el propietari és un altre, però s’ha d’establir si serà com vacants o substitucions per tot un curs escolar sense cobrament de l’estiu.

A partir d’ara les substitucions quedaran limitades al temps de permanència on ja no es compensarà amb la indemnització d’una mensualitat als interins amb més de 5,5 mesos treballats. Les indemnitzacions quedaran reduïdes al nou reglament.

 

En conclusió, tota la intervenció es resumeix en què: 

  • S’elimina el cessament de 31 d’agost per les vacants, perquè s’amplia a un màxim de 3 anys.
  • S’elimina la indemnització del mes de juliol pel cas de les substitucions.


Finalment, des del sindicat hem exigit que s’indemnitzi al professorat interí afectat de qualque manera, però ens diuen que la normativa del Ministeri ho dificulta, per aquest motiu hem votat en contra. 

D’altra banda, hem demanat si la indemnització de l’estiu afecta els interins adjudicats d’enguany, i ens han respost que no, que afectarà l’any vinent. 

També hem demanat que ens sorprèn que el Ministeri no hagi informat encara de l’aplicació d’aquestes mesures i que aquesta nova regulació sigui articulada amb les diferents CCAA, que actualment funciona en anys escolars. 

De moment, l’accés a les llistes d’interins és mitjançant la puntuació que es regula a les bases aprovades per enguany. Al futur, l’Administració podrà establir una regulació que liderarà el Ministeri.
 
Les places d’aquest estiu, on es preveuen unes 3500 en total, preveu que les vacants estructurals es podran ocupar al llarg de 3 anys, si no són ocupades pels funcionaris de carrera al proper CGT, pels interins que consolidin al concurs de mèrits del 2023 o per opositors aprovats amb plaça als futurs processos selectius. 

Per la gran quantitat de dubtes que ens han fet arribar els nostres afiliats/des hem demanat treballar el procés d’adjudicacions provisionals el més aviat possible, per tal d’aclarir com es regularan tots aquests tràmits.