Resum Mesa Sectorial de dilluns 16 de maig


16 Maig, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DE DILLUNS 16 DE MAIG

A la mesa sectorial d’avui dilluns 16 de maig, hem tractat:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
  2. Proposta de Projecte de Decret pel qual s’estableix el règim d’organització i funcionament del CInFP-ib (centre de formació per a la formació professional a Balears).
  3. Torn obert de paraules.

Al primer punt s’han aprovat les actes anteriors i ens comuniquen la possibilitat d’obrir les Meses Sectorials a les delegacions territorials.

Pel que fa al règim d’organització i funcionament del CInFP, el director general Toni Baos, ens informa de la normativa presentada i de la formació realitzada. La ubicació d’aquesta infraestructura és troba al Parc Bit per poder fer ús de l’Auditorium i les instal·lacions que l’envolten.

Ens presenten la formació feta en:

  • Àmbits: pel professorat d’FP, amb un pressupost de 200.000 euros i amb 81 formacions realitzades.
  • Aules d’emprenedoria: per posar en contacte el teixit productiu amb els centres educatius. Amb 18 formacions fetes i 55.000 euros per aula.
  • Aules ATECA: amb un entorn tecnològic fonamentades ens sectors. Amb 9 formacions i 5.000 euros per aula.

Ens comuniquen que a les Illes Balears han impulsat la contractació de l’alumne que fa les estades formatives amb un contracte laboral, on altres territoris només disposen d’una beques o altres solucions.

Des d’ANPE hem agraït la reunió. Trobam una bona idea impulsar la formació al professorat d’FP, ja que els estudis que desenvolupen són molt específics. D’altra banda, hem demanat quin sentit té aquesta infraestructura si ja tenim els CEPs actuals a totes les illes, ja que es podria absorbir aquesta formació especialitzada per tal de minimitzar les despeses en càrrecs futurs i noves infraestructures, en un moment on el professorat no entendrà que es prioritzi la recuperació de les retallades anteriors.

Al torn de preguntes, hem demanat:

- Si aquests doblers provenen dels fons europeus o d’una partida dintre del pressupost d’educació anualment. Ens responen que disposarà d’una partida pròpia d’Educació.

A l’article 4 estableix un director, un secretari però no especifica el nombre d’assessors. Per quant de temps estaran nomenats i quin nombre es preveu al més endavant? Ens responen que pel moment 2 anys, i que el nombre d’assessors es pot ampliar.

- Com serà la quota de professorat d'FP per al curs següent, després d’haver derivat els certificats de professionalitat i els efectes del desplegament de la nova llei. Ens responen que la nova Llei ho regularà i que pel curs vinent es farà el mateix amb la quota de professorat.

La directora general de personal docent ens informa que demà es tractarà a Madrid qüestions sobre el concurs de mèrits, per determinar com es realitzarà l’assignació de places. Ens informa que totes les taxes de reposició de places es podran treure al 2023 i al 2024 amb convocatòries que contemplin els tres processos a la vegada.

Hem finalitzat la intervenció amb una abstenció de la majoria de la Mesa, ja que la LOMLOE no contempla la creació del CFIRDE ni del CInFP, quan ja disposam dels CEPs, els quals ja estan descentralitzats. Hem insistit que el professorat està preocupat per com es troba l’equiparació del professorat d’aquest cos amb grau al nivell A1. D’altra banda, hem rebutjat el perfilament de places que se’ns va comunicar a la darrera reunió amb el Conseller. En darrer lloc, hem insistit en què, ara que arriba el mes de juny i els centres tanquen la quota, és el moment de fer una aposta per fer una descàrrega lectiva pel professorat si es pretén implantar totes les normatives que es plantegen.