Resum Mesa Tècnica sobre els currículums LOMLOE


07 Abr, 2022

RESUM MESA TÈCNICA SOBRE ELS CURRÍCULUMS LOMLOE

A la Mesa Tècnica d’avui la Conselleria ens ha explicat que s’està treballant segons el calendari previst on el 50% es desenvolupa per part de l’Estat i l’altra 50% ho fa l’autonomia. Aquest procediment el faran per la via d’urgència i es permetrà la participació des del CEIB. Es respondrà a totes les al·legacions, es faran més Meses Sectorials i s’enviaran als centres els esborranys pel seu coneixement. S’està fent feina en un pla de formació del professorat  i es permetrà certa flexibilitat en la seva aplicació per la celeritat que suposa aquesta implantació dintre dels límits que deixi l’administració.

Disposen de tècnics que responen les consultes dels centres perquè es puguin organitzar, ja duen més de 40 cursets de formació muntats per nivells educatius i per totes les illes, que varen començar a mitjans de març. El curs vinent es podran fer formacions digitals, amb 70 docents implicats en aquest aprenentatge.

Des d’ANPE hem exposat que el professorat ve d’una època post pandèmia, on ara se’ls hi demana un esforç més perquè adaptin les seves programacions als nous currículums establerts per la LOMLOE. Hem recordat que aquesta normativa estarà publicada al juliol, la qual cosa farà impossible un inici de curs normal amb programacions totalment adaptades, a més d’esgotar el professorat que ha de treballar el nou pla digital, la LEIB i el nou ROC, que pareix que aquest s’ajornarà un curs més.

Ens hem interessat per les matèries afectades per la seva optativitat, per la reducció al batxillerat de 32 a 30 hores o pels canvis que suposaran els àmbits als departaments, així com el model lingüístic en llegües estrangeres que ara permet una doble quota als instituts.

Hem lamentat que el fet tramitar tota la legislació d’urgència generarà una pèrdua de participació de la comunitat educativa, essent una altra Llei sense la participació del professorat.

La Conselleria ens informa aquest Llei suposarà canvis pedagògics flexibles però profunds, on s’ha previst una disposició transitòria per les matèries afectades per la normativa i que perdin hores (a més de les hores que són atribuïdes a funcions concretes que no estan assignades a matèries concretes). La decisió d’establir àmbits correspondrà al claustre de manera voluntària i es donaran hores de coordinació pels que optin pels àmbits als IES. Pel que fa als desdoblaments de l’anglès als IES, ens diuen que ara serà voluntari i es podran destinar aquestes hores a altres supòsits.

Finalment, des del sindicat ens preocupa com es pensa incentivar el professorat, el qual ha d’assumir tots aquests propòsits i que encara no disposa de la carrera professional ni d’una compensació en l’horari lectiu per poder enfrontar el nou escenari amb certa qualitat i condicions de treball.