Resum Mesa Sectorial de dilluns 4 d'abril


04 Abr, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DE DILLUNS 4 D’ABRIL

A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

 1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
 2. Proposta de modificació de la Instrucció de 2018 per fixar criteris i pautes per adjudicar comissions d’ATD a la Conselleria d’Educació.
 3. Proposta per assignar i modificar funcions a llocs d’ATD.
 4. Proposta per proveir comissions d’ATD a la Conselleria d’Educació.
 5. Proposta per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.
 6. Torn obert de paraules.

Abans de començar ens informen que la Dra. General de personal docent s’ha d’absentar a causa d’una reunió amb el Ministeri, per tractar el procés d’estabilització de places. Ens comunica que aquesta setmana farem les meses tècniques i sectorials per tractar aquest assumpte.

 

 • En primer lloc, s’ha aprovat les actes pendents.
 • En segon lloc, es proposen modificacions als criteris i pautes per adjudicar comissions d’ATD, en relació a:

- L’apartat 3. Requisits dels aspirants: es poden presentar els funcionaris de carrera i s’amplia pels funcionaris en pràctiques (a l’illa on han aprovat).

- L’apartat 5.6. Les sol·licituds: es presentaran exclusivament per mitjans electrònics.

- L’apartat 6. Barem de mèrits: es valorarà sobre 10 punts de la següent manera:

a) Antiguitat: màxim, 3 punts.

b) Formació: màxim, 3 punts (ampliant-se a la formació interna i externa).

c) Titulacions oficials: màxim, 1 punt.

d) Experiència professional: màxim, 3 punts

- L’apartat 7.2. La comissió de valoració: ha d’estar formada per 1 president i un mínim de 2 vocals, tots ells funcionaris de carrera.

- L’apartat 8.3. La Resolució definitiva: on es permet renunciar a la comissió
adjudicada, i els aspirants disposen de 3 dies hàbils per acceptar de la comissió de personal ATD.

 

Amb la intenció de no deixar places desertes, en cas de renúncia el pot substituir el següent aspirant per ordre de puntuació.

 

“Des del sindicat hem proposat que els funcionaris en pràctiques que es vulguin presentar a les places d’ATD ho puguin fer des de qualsevol illa, si compleixen els requisits pertinents”, però no s’ha acceptat.

 

 • En tercer lloc, respecte a l’assignació i modificació de funcions a llocs d’ATD s’estableixen les indicacions i modificacions d’algunes comissions.

 

“Respecte a les assessories informàtiques, hem reclamat que s’actualitzi la pàgina de la DGTIC, ja que amb els nombrosos processos que suposa la mobilitat i adjudicacions del personal docent, col·lapsa la pàgina web cada procés. Anoten la petició.

 

“D’altra banda, ens hem interessat per quantes places s’han tret per dotar el nou CIRFDE i CINFP i com es podrà accedir a aquestes”. Ens responen que es cobriran com a places d’assessors docents que sortiran a una altra convocatòria”.

 

 • En quart lloc, respecte a la convocatòria per la provisió d’ATDs a la Conselleria d’Educació suposaran 48 places de les 160 existents en l’actualitat, on s’han minvat els requisits per tal de potenciar la participació:

- Durada: La durada de les comissions és de dos anys.

- Requisits dels aspirants: S’hi poden presentar tots els docents funcionaris de carrera o en pràctiques (a l’illa on han aprovat).

- Sol·licituds: Seran per via telemàtica (DNI electrònic, certificat digital vàlid o Cl@ve). Es consultarà la informació del portal del personal, i es podrà aportar nova documentació adjuntant-la al tràmit de sol·licitud.

- Termini de presentació de sol·licituds: serà de deu dies hàbils a partir del dia de la publicació d’aquesta convocatòria. Probablement a finals del mes d’abril.

- Límits de sol·licituds i priorització de les places: màxim de 3 llocs d’ATD per aspirant.

- Barem de mèrits: es puntarà fins a 10 punts de la manera següent:

* Antiguitat (0,012 p/mes fins a 3 punts):

* Cursos i formació (0,003 p/hora de formació fins a 3 punts).

* Titulacions oficials (amb un màxim d’1 punt): doctorat (1p), màster oficial (0,5p), titulació de grau/llicenciatura (0,5 p) i titulació de diplomatura o tècnica(0,25p)

* Experiència (fins a un màxim de 3 punts): per funcions iguals o similars (0,06 p/mes, fins a un màxim de 3 punts), en un equip directiu (0,025p/mes, fins a un màxim d’1 punt)

- Es publicarà una resolució provisional i una definitiva, amb la llista de tots els participants ordenada per mèrits amb les puntuacions obtingudes per apartats.

- Acceptació: publicada la resolució definitiva d’adjudicació, els aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils per signar la declaració d’acceptació d’aquesta.

 

 • En cinquè lloc, pel proveïment d’un lloc de feina de la Inspecció Educativa, que s’incorporarà l’1 de setembre de 2022. També se’ns informa que aquesta setmana tindrà lloc una reunió amb el Ministeri sobre el sistema d’accés a la Inspecció educativa.

- Requisits: estar en actiu com a funcionari de carrera, amb antiguitat i experiència mínima de 8 anys, tenir el títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i acreditar els coneixements de llengua catalana.

- Presentació de sol·licituds telemàtica, on només hi ha 1 plaça a l’illa de Mallorca.

- Termini de participació: 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació, que està prevista per finals d’abril o principis de maig.

- Durada: d’un any, prorrogable per un any més.

- Hi haurà una comissió de selecció, on s’estableix una fase de concurs i una fase de projecte i entrevista.

- Publicació dels resultats: a la pàgina http://die.caib.es, amb la relació d’aspirants i la seva puntuació parcial obtinguda en cada un dels apartats del barem i la puntuació total.

 

“En aquest des d’ANPE hem demanat pel proveïment d’aquestes places i ens informen que es farà de la mateixa manera que convocatòries anteriors. També ens hem interessat en quina situació es troba la cobertura de l'assegurança d'accidents per al professorat i el cos d'inspectors que realitza itineràncies amb els seus cotxes particulars, així com que s'actualitzin els preus del quilometratge a causa de la pujada del carburant”.

 

 • En darrer lloc, al torn de paraula hem plantejat:

- Com és possible que hagin quedat 68 funcionaris en expectativa de destinació davant la previsió de places que han de sortir en poc temps pels processos d’estabilització.

- Quan ens convocaran a properes Meses. Ens responen que aquesta setmana tindrem dues Meses Tècniques sobre el procés estabilització, sobre el professorat d’FP i sobre els nous currículums.

- Hem instat a què facin arribar al Conseller la necessitat d’una Mesa Sectorial urgent per iniciar les negociacions d’una sèrie de propostes de millores. El secretari general ens informa que en poc temps el Sr. Martí March convocarà una reunió per donar explicacions de la nova llei educativa i de propostes de millora, on pareix què es pretén ajornar un curs l’aplicació del nou ROC.