Mesa Sectorial de divendres 26 de novembre


26 Nov, 2021

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE

Després de la reunió entre les comunitats i el Ministeri, ens han tornat a reunir en Mesa Sectorial per informar del procés selectiu d’aquest curs, amb els punts:

1. Proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta pública.

2. Modificació en el nombre de places de la Resolució de la convocatòria de les proves selectives pel 2022.

 

Pel que fa a la proposta d’acord del Consell de Govern ens expliquen que s’ha llevat les 747 places d’estabilització, amb la qual cosa s’han afegit només les 385 places corresponents a la taxa de reposició.

Després de la reunió a Madrid, la directora general ens anticipa que s’han tractat les places d’estabilitat, les quals aniran pel nou decret llei que s’està treballant per Educació, i es guardaran per allò que determini aquesta nova normativa, que probablement es desenvolupi en un concurs de mèrits on pareix que podria participar tothom. La disposició de la normativa prorroga un any el nomenament i cessament dels interins docents.

Per aquest motiu es presenten una nova oferta pel procés selectiu amb places estructurals, les quals estaran regides pel RD 276, on la majoria de territoris trauran només les places del cos de mestres, però a Balears s’afegeixen també les de reposició, corresponents també a altres cossos. Les modificacions del RD respecte a l’eliminatorietat s’espera per més tard, i afectarà en tot cas, per properes convocatòries.

Els tècnics de la Conselleria ens expliquen que treballen amb tres lleis importants a la vegada que es desenvolupen en aquests moments: la Llei d’FP, el Decret d’Iceta i la modificació del RD276. Pel que fa a les places d’estabilitat estructurals no es poden treure a oposició ara perquè estaran afectades per aquest decret d’Iceta, per això han afegit només les taxes de reposició. Les places d’estabilitat estructurals es podran executar abans del 2024 fins a arribar al 8% d’interinitat per tal d’analitzar com s’executaran. Tot això es plateja paral·lelament amb la plantilla dels centres, per tal d’assegurar almenys l’execució d’aquests processos.

Aquest proper semestre es treballarà per tal de, abans de 31 de desembre de l’any 2022, establir les convocatòries pel 2023 i 2024 de les places estructurals que es defineixin, amb els processos que es corresponguin.  D’altra banda, ens informen que es tindrà un tractament igualitari entre els docents interins i els de la resta d’altres administracions quan es reguli.

 

Pel que fa a la modificació de l’oferta pública, es mantenen en executar-la per no incomplir la normativa estatal, no perdre les places i no saturar processos posteriors. L’Administració ens recorda que les oposicions les duu a terme el Govern i la Mesa només té caràcter informatiu. La proposta contempla ara un procés selectiu amb 796 places repartides pels diferents cossos i illes, on falten afegir 385 places més que s’aprovaran al Consell de Govern de finals d’any, i s’anunciaran la primera quinzena de gener de 2022.

 

COS 0590      Secundària                           286 places

COS 0591     Professors tècnics d’FP        33 places

COS 0592     Professors d’EOI                  7 places

COS 0597     Mestres                                470 places

 

D’aquesta manera es manté el RD 276, el barem i la informació que ja vàrem donar a la Mesa anterior. Les novetats són:

  • El nou termini per matricular-se serà entre l’19 de gener i el 7 de febrer de 2022, on els mèrits són fins al darrer dia de la convocatòria.
  • Les taxes del procés selectiu seran les que fixi la llei de pressuposts.
  • Les proves selectives comencen a partir de dia 25 de juny de 2022. El calendari definitiu es traurà més endavant.

Per part d’ANPE ens hauria agradat una convocatòria menys agressiva i compatible amb la continuïtat laboral dels docents interins mentre es resol el posicionament final del Ministeri respecte de la situació actual. Amb totes aquestes novetats hem demanam claredat dels diferents processos que es pretenen establir, amb la intenció d’explicar als nostres docents quins seran els procediments que s’establiran en el futur.

 

En el torn de paraula, l’administració ens comunica que la convocatòria d’oposicions és el resultat del treball d’aquestes tres normes, executant totes les taxes de reposició anteriors 2018, 2019 i 2020. Quan s’aprovi l’oferta pública al Consell de Govern a finals d’any, s’afegirà la taxa pendent, desglossada per especialitats i illes fins a arribar a les 1180 places. Les 1180 places corresponen a les taxes de reposició de 2018, 2019, 2020 i el 2021, que suposen 241+252+260 (+54 cedides de funció pública)+384 (+1 d’inspecció) places respectivament. La presència de places de professors tècnics d’FP suposen les provinents de les taxes de reposició del 2018, 2019 i 2020 (les places d’FP derivades del 2021 passaran al cos de secundària). Pel que fa al marge del +10 % donarà marge per completar algunes especialitats quan es publiqui la convocatòria amb places per especialitats i illes definitives.

Finalitzen informant que la nova normativa d’Iceta que s’està desenvolupant, pareix que suposaria la conversió dels interins en funcionaris de carrera per concurs de mèrits, per arribar així al 8% d’interinitat abans del 2024. Aquestes mesures s’estan establint a tots els territoris.