ANPE considera un error permetre titular amb matèries suspeses i eliminar les proves de recuperació a secundària


17 Nov, 2021

ANPE CONSIDERA UN ERROR PERMETRE TITULAR AMB MATÈRIES SUSPESES I ELIMINAR LES PROVES DE RECUPERACIÓ A SECUNDÀRIA

 

El RD que regula l'avaluació, promoció i titulació no sols permet titular amb assignatures suspeses en l'ESO i Batxillerat, sinó que elimina també les proves de caràcter extraordinari en l'ESO des d'aquest mateix curs 2021-2022.

 

La novetat del RD és no permetre aplicar la moratòria d'un any per a aquelles comunitats autònomes que havien sol·licitat mantenir aquest curs aquesta convocatòria extraordinària. Per tant, l'avaluació en l'ESO serà “contínua, formativa i integradora” i en els casos en què el progrés d'un alumne no sigui l'adequat s'establiran mesures de reforç. S'elimina un altre instrument més per a realitzar l'avaluació de l'alumne i que pugui examinar-se del contingut curricular suspès.

 

ANPE rebutja totes dues mesures i critica el pas endavant del Ministeri que atribueix tota la responsabilitat sobre la promoció i titulació al professorat que recull el Reial decret, deixant als docents en una situació d'inseguretat jurídica en la presa de decisions sobre la promoció i titulació de l'alumnat.

 

ANPE manté el seu absolut desacord amb què s'obtingui un títol com és el de Secundària o Batxillerat, amb alguna assignatura suspesa, ni tan sols en els supòsits excepcionals que inclou la norma. Aquesta mesura, envia un missatge contrari a la cultura de l'esforç, del rigor, i del mèrit en el qual l'absència d'incentius per a aconseguir l'excel·lència acadèmica resulta desmotivadora per al professorat i l'alumnat. A més, la decisió de promoció no recau en un especialista d'àrea, sinó que es dilueix en l'equip docent i pot generar controvèrsia en els claustres perquè, d'alguna manera, aquesta mesura menyscaba el principi d'autoritat acadèmica del propi professorat.

 

Des d’ANPE volem destacar que el superar les àrees és l'indicador i referent per a constatar que l'alumnat ha adquirit les competències establertes i aconseguit els objectius de l'etapa. La solució per a lluitar contra el fracàs escolar i disminuir les repeticions no passa per establir sistemes de promoció i titulació amb matèries suspeses, sinó per evitar que això succeeixi, i això passa per reduir el nombre d'alumnes per aula, establir desdoblaments i programes de reforç en els centres educatius, dotant de professorat suficient per a dur-ho a terme. Cal ressaltar que tenim les mateixes ràtios màximes d'alumnes per aula que es van establir fa més de 30 anys amb la LOGSE i que la LOMLOE no ha modificat.

 

Des d’ANPE volem alertar de les greus conseqüències que aquestes mesures tindran sobre l'alumnat amb menys recursos, que en la seva pràctica totalitat està en l'ensenyament públic, ja que no podran compensar fora del centre educatiu els dèficits d'aprenentatge que acumularan en passar de curs i titular amb matèries suspeses, retallant les possibilitats que ofereix a aquest alumnat el sistema educatiu com a compensador de desigualtats i ascensor social.