Mesa Sectorial de dia 26 d'octubre


26 Oct, 2021

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 26 D’OCTUBRE

A la mesa sectorial d’avui dimarts 26 d’octubre hem tractat els següents punts:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de sessió núm. 278, de dia 22 de juliol de 2020.
  2. Esborrany del Programa del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2021-2022.
  3. Esborrany de la Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la Inspecció Educativa.
  4. Torn obert de paraules.

Després d’aprovar l’acta, hem tractat el Programa del DIE, amb les actuacions previstes pel curs 2021-2022, siguin generals o específiques, les quals s’han organitzades en els àmbits d’alumnat, professorat i centres. La inspecció educativa consta de 31 inspectors adscrits al DIE: 3 a Eivissa i Formentera (més una vacant pendent de cobrir), 3 a Menorca i 24 a Mallorca, als quals s’ha d’afegir la cap del Departament. Els inspectors s’hauran de planificar setmanalment i coordinar-se entre ells, fer visites a centres, atendre a la comunitat educativa i fer els informes corresponents.

Pel que fa al proveïment de les places vacants per comissió de serveis del departament d’inspecció es farà de la mateixa manera que convocatòries anteriors.

  • Els requisits són estar en actiu com a funcionari de carrera, amb una antiguitat i experiència mínima de 8 anys, tenir el títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i acreditar els coneixements de llengua catalana.
  • La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament, amb un termini 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, que està prevista pel mes de novembre.
  • La comissió de serveis tindrà una durada d’un any, prorrogable per un any més.
  • Hi haurà una comissió de selecció, on s’estableix una fase de concurs i una fase de projecte i entrevista.

Al torn de paraula, hem demanat quan ens podrem reunir amb el Conseller d’Educació per tractar la carrera professional del professorat, millores sociolaborals pels docents, la integració del professorat tècnic d’FP, entre altres qüestions. Ens han respost que aquest divendres es farà una Mesa Sectorial sobre les futures convocatòries d’oposicions pel 2022, 2023 i 2024.