ANPE reclama una solució immediata per integrar al cos de secundària el professorat tècnic d'FP que compleixi els requisits


25 Oct, 2021

ANPE RECLAMA UNA SOLUCIÓ IMMEDIATA PER INTEGRAR AL COS DE SECUNDÀRIA EL PROFESSORAT TÈCNIC D'FP QUE COMPLEIXI ELS REQUISITS

ANPE exigeix el desenvolupament urgent de la normativa necessària per a fer realitat la integració, en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, del professorat pertanyent al cos de professors tècnics d'FP, en possessió del títol de Grau o equivalent, a l'entrada en vigor de la LOMLOE.
El professorat tècnic d'FP que complia amb els requisits establerts en la Disposició Addicional onzena de la LOMLOE, a la seva entrada en vigor, no entén que la lentitud en el seu desenvolupament pugui retardar encara més la seva integració en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, per la qual cosa ANPE insta el Ministeri a regular els procediments que possibilitin la integració d'aquests en les especialitats a incloure en el cos de professors d'Ensenyament Secundari.

Aquest retard no pot venir justificat per la tramitació de la Llei d'FP, en la qual es pretén establir una solució per al professorat tècnic d'FP que no compti amb el requisit de titulació exigit per a aquesta integració. A través d'aquesta norma es preveu que aquests quedin integrats en el nou cos de professors especialistes en sectors singulars, de grup funcionarial A2.

Un altre problema és el de la situació en la qual queden els funcionaris que a data d'entrada en vigor de la LOMLOE posseïen el títol de Grau o equivalent, però les especialitats del qual no s'integraran en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, sinó en el nou de professors especialistes en sectors singulars, de grup funcionarial A2. ANPE proposa que tot el professorat tècnic que compti amb titulació de grau, independentment de l'especialitat de pertinença, quedi integrat amb caràcter general en el Cos de Secundària.

Per a ANPE, la solució a tot aquest galimaties hauria d'incardinar-se, no amb reformes parcials com les que es plantegen, sinó a través del futur Estatut Docent en el qual, entre altres qüestions, s'hauran de fixar els cossos docents, que amb requisits d'ingrés similars quedin inclosos, tots ells, en el grup funcionarial A1.

Des de ANPE, proposem a més una Llei de la professió docent on es recullin i regulin, entre altres aspectes, els requisits de formació inicial i habilitació per a tot el professorat dels ensenyaments no universitaris, la identitat de la professió docent, els drets i deures del professorat, el desenvolupament de la llibertat de càtedra, etc. En definitiva, una normativa marc que reguli la docència no universitària en tot l'Estat.

ANPE no creu que es pugui abordar cap reforma educativa sense la implicació dels docents, per la qual cosa exigeix que tot desenvolupament normatiu que afecti el professorat de Formació Professional es discuteixi i negociï amb els legítims representants del professorat.