Resum mesa de funció pública de dimarts 19 d'octubre


20 Oct, 2021

RESUM MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA DE DIMARTS 19 D’OCTUBRE

Avui dimarts 19 d’octubre, hem tingut una mesa de funció pública on hem tractat el següent ordre del dia: Projecte de llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears per I‘any 2022.
El director general Joan Ignasi Morey, ens ha presentat el pressupost de la CAIB pel 2022. La voluntat és que estigui aprovat i tramitat al Parlament de les Illes Balears al més aviat possible.
En la seva intervenció, el Sr. Morey ha explicat que el context actual és semblant a l’any anterior, però amb algunes novetats, com per exemple que el deute amb l’Estat és de 220 milions d’euros, que no rebrem transferències extraordinàries per fons COVID i que s’obliga a un nivell de dèficit que s’ha de situar entorn al 0,6% del PIB per totes les comunitats.
D’altra banda, el pressupost s’amplia perquè les previsions de creixement són majors a les esperades (al 2020 del -20%, al 2021 de +11% i al 2022 es preveu del +12,1%). D’aquesta manera, a finals de 2022/principis del 2023, es preveu la recuperació econòmica a nivells previs a la pandèmia.
Els tributs propis de les illes varen recaptar 227 milions, a més dels corresponents pel factor d’insularitat aprovat pel Govern de l’Estat amb 110 milions anuals (ara amb 183 milions, per l’acumulació dels dos anys anteriors), tot això fa que la caiguda econòmica quedi compensada per aquestes aportacions. 
Pel que fa al fons de reactivació, aquests han suposat un increment de 187 milions que es reinvertiran en matèria educativa, energètica i ambiental. 
La directora general Carmen Palomino, ens explica com afecta el personal de l’Administració respecte a l’article 12. Atenent a l’article 17 relacionat amb les indemnitzacions, aquest es manté igual. L’article 18, que es vincula amb el procés selectiu, manté la taxa de reposició al 120%, i introdueix a l’OPE les places de nova creació com una taxa addicional, així com estableix que les places desertes als processos selectius es puguin afegir. L’article 21, referit al pagament de productivitat, queda restringit al personal sanitari i per projectes europeus. 
D’altra banda, s’aplicarà el nou increment del 2% que determina l’Estat en les retribucions bàsiques (sou base i triennis), d’aquesta manera s’inicia la negociació d’una proposta que fa el Govern: “increment del 2% de les retribucions bàsiques i mantenir les retribucions complementàries del 2021”. 
Des de la coalició FSES, ANPE ha exposat que el pressupost d’enguany s’incrementa en un 9,5% amb un total de 5176 milions d’euros, la qual cosa suposa uns 450 milions més. Per aquesta raó hem fet les següents preguntes:
-Que faran les altres comunitats amb el 2% que augmenta el Govern espanyol?
-Com afecta els nostres docents el factor d’insularitat?
-Es mantenen les retallades anteriors relacionades amb la minorització de les retribucions complementàries?
Respecte a la pujada salarial, les respostes de la directora general han estat que: “no sap que faran la resta de territoris amb la pujada salarial. Pel que fa a la insularitat només es preveu que es derivin a inversions però no a indemnitzar la residència. Quant a la minorització, es preveu que es recuperi el gener de 2023 (però sense efecte retroactiu, ja que el procés està judicialitzat).

Des d’ANPE (FSES) hem demanat que l’increment del 2% afecti les retribucions bàsiques, complementàries i que es recuperi la retroactivitat de la retallada, ara que les dades econòmiques són positives, ja que els docents no mereixen un tracte discriminatori respecte altres territoris.

Finalment, l’administració respon que ens convoquen a una altra Mesa de Negociació el dijous 21 d’octubre.