Mesa sectorial de dilluns 27 de setembre


27 Sep, 2021

MESA SECTORIAL DE DILLUNS 27 DE SETEMBRE

A la Mesa Sectorial d’avui, hem tractat el nou Reglament Orgànic de Centres que regiran els centres públics de les Illes Balears. Des de Planificació i Centres, han defensat que aquest Projecte de Decret està pendent de l’aprovació de la LEIB al Parlament, per tal de tenir congruència amb la llei. També ens han comunicat que han participat en l’elaboració del document diferents associacions de pares i mares, alguns centres i altres entitats de la comunitat educativa.

Pel que fa a les aportacions d’ANPE al document, podem destacar:

 Hem exigit reconsiderar l’horari lectiu:

 • Per l’esgotament del professorat amb jornades interminables.
 • Establir l’horari lectiu a 23 h i 18 h per mestres i professors.
 • Complir amb les reduccions de les 3 h lectives pels majors de 55 anys.

Respecte als criteris de promoció i titulació de l’alumnat.

 • Discrepam de la promoció i titulació amb matèries suspeses, i demanam almenys, criteris homogenis per tots els centres.

Respecte a les observacions al ROC:

 • A l’article 3, hem demanat perquè s’exclouen els centres concertats i els CIFPs d’aquesta normativa, i ens han respost que tindran la seva regulació pròpia que encara no s’ha fet pública, igual que els conservatoris i les EOI.
 • Al capitol1, sobre l’autonomia dels centres, ens preocupa que es pugui professionalitzar la figura del director pel redactat que es presenta.
 • A l’article 7, sobre projectes d'innovació pedagògica hem exposat a què es refereix quan els centres que desenvolupin aquests projectes rebran recursos addicionals. Ens han respost que pot ser amb més professorat, materials o recursos.
 • Respecte a l’article 8, de l’autonomia de gestió sobre quina serà la partida pressupostària anual per cada centre, ens responen que s’elaboraran uns criteris que contemplin diferents casuístiques.
 • A l’article 18: Horari del professorat dels centres públics.

              - Al punt 1 s’estableix que “El professorat dels centres públics romandrà en els centres 30 hores setmanals amb caràcter general,...” on ens preocupa que es puguin incrementar les hores que els docents han de romandre als Instituts per decret. Per això ens hem reiterat en una baixada de l'horari lectiu com la mesura ideal per fer front a l’escenari actual.

              - Al punt 4, respecte a les compensació d’hores per sortides extraescolars, colònies, viatges d’estudi,… a la pregunta de com es farà sense afectar a altres professors, ens diuen que sortiran unes instruccions més endavant.

              - Al punt 5, hem exigit la retirada del marcatge lectiu.

 • A l’article 25, la carta de compromís educatiu, no hem entès quin paper reflecteix i ens han dit que es pot llevar del text.
 • A l’article 28 de la funció de la direcció, apartat c, es permet el perfilament de les places per titulacions, amb la qual cosa no estam d’acord, mentre que la Conselleria ho manté com indispensable.
 • A l’article 47, sobre el règim de funcionament del consell escolar, al punt 9, diu que els membres del consell escolar del sector dels docents… no es poden abstenir en les votacions i hem demanat per quin motiu. Ens han respost que ho estudiaran.
 • A l’article 58, referent als àmbits o departaments de coordinació didàctica, es podran agrupar en matèries amb la figura del coordinador d’Àmbit, la qual cosa no ens agrada per si aquesta simplificació d’especialitats pot suposar una pèrdua del contingut de les diferents matèries.

Al torn de preguntes:

Respecte a la informació que ens varen donar a la darrera Mesa Sectorial de dia 3 de setembre, comunicant la dotació de 210 noves vacants de mestres tutors per baixar les ràtios a menys de 25, hem traslladat que “hi ha centres que ens informen que tenen aules amb 26 alumnes. D’altra banda, pel que fa al càlcul de l’equip de suport, els centres ens han comunicat que ara s’inclou a l’orientador del centre en aquest còmput, i a l’hora de fer el càlcul de quins seran els suports, resulta que perden efectius de PT i AL”. Ens diuen que la pujada pot ser per l’alumnat nouvingut, o perquè la manca d’espais a alguns centres duu a aquest petit increment, però encara així, s’ha dotat del professorat que li correspondria i ens confirmen que es trauran 30 places més pròximament. Pel que fa al càlcul dels suports ens diuen que fa tres anys que se fa així, i que si es perd un suport és perquè el centre ha decidit guanyar un Mestre d’una altra especialitat.

Finalment, després d'advertir les interminables jornades laborals que suporta el professorat, que som els únics a qui se’ls ha retallat el sou, ara, se'ls premia mantenint el marcatge horari i les hores de permanència en el centre, mentre que altres comunitats han flexibilitzat els horaris docents. Des d’ANPE, juntament amb la resta de forces sindicals, hem votat en contra d’aquest document per tots els punts explicats anteriorment.