Mesa Sectorial de dimarts 7 de setembre


07 Sep, 2021

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 7 DE SETEMBRE

A la Mesa sectorial d'avui hem tractat les següents propostes:

 1. Modificació de l’apartat B de l’annex 4 de la Resolució d’interins.
 2. Resolució sobre substitucions urgents i inajornables de curta durada (places COVID urgent)
 3. Resolució sobre la regulació de la fase de pràctiques.

 
Pel que fa a la modificació de l’annex 4 de la resolució d’interins, on s’habilita un nou perfil: 232 Educador social on tindran accés els diplomats en educació social, graduats en educació social, diplomats en treball social i graduats en treball social. Aquestes places, relacionades als PTSC, passaran a ser places disponibles per funcionaris interins (amb requisit pedagògic i lingüístic). Hem demanat si apareixeran aquestes places a propers tràmits i si serien vacants, però la DG de primera infància no estava present a la reunió.

El següent punt sobre substitucions urgents i inajornables de curta durada per tutors d’EI i PRI (places COVID urgent) s’estableixen 25 places del cos de mestres distribuïdes per totes les illes, que es proveiran mitjançant el procediment ordinari d’adjudicació de substitucions d’aquest cap de setmana. Són voluntàries, no es pot renunciar una vegada adjudicades, amb nomenament fins al 30 de juny de 2022 i considerant com aptes en el procés de tutorització del curs 2021- 2022.
Des d’ANPE hem demanat si es poden posar més places d’aquest tipus pel bon funcionament que varen tenir el curs passat, ja que no volem que cap alumne quedi sense el seu professor. També hem demanat que s’estudiï cobrar i puntuar l’estiu per aquestes places.

Pel que fa a la Resolució per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu, destacar que: 

 • El DIE facilitarà una guia per al docent com a suport i orientació de la fase de pràctiques.
 • La durada d’aquesta fase és d'un mínim de 5 mesos d'activitat docent, on, de manera excepcional (maternitat i força major) la durada serà de 3 mesos.
 • Per a la superació de la fase de pràctiques es requereix: el desenvolupament d’activitats didàctiques tutelades pel professorat tutor assignat al centre, l’elaboració d’un portafolis i un curs de 20 hores preferentment al centre.
 • Els funcionaris de carrera que facin de tutors dels funcionaris en pràctiques els certificaran 30 hores de formació.
 • Els declarats no aptes podran repetir aquesta fase una sola vegada més. A més, aquestes només es poden ajornar una sola vegada.
 • Els qui superin aquesta fase enguany sortiran nomenats al BOE, amb efectes d’1 de setembre de 2022.

Ens informen que s’estudiarà, amb el servei de prevenció, si els funcionaris en pràctiques hauran de fer un curs de riscs laborals, com es va fer el 2019.

Al torn de precs i preguntes,

 • Ens hem queixat de la necessitat de millorar el programa informàtic d’adjudicacions i de la dotació del personal necessari. La Conselleria ens informa que per tal de poder solucionar aquests problemes, el tràmit de substitucions s’iniciarà cada dijous a les 10h del dematí, i no al divendres a les 12h, per tal de poder arreglar possibles errades. També se farà un sistema de proves més potent, i revisar totes les tasques per tal de millorar el procés telemàtic. 
 •  Hem demanat si es continuarà pagant els tutors substituts, i ens diuen que si, a més, com a novetat els caps de departament substituts cobraran el complement des del mes de setembre. 
 •  Pel que fa a la falta de vacants als tràmits de substitucions aclarir que les vacants per jubilació del mes de setembre i les vacants de planificació per baixar ràtios, es varen adjudicar al mes d’agost, amb la qual cosa les properes vacants per jubilació sortiran a l’octubre.