Notícies importants: fase de mèrits opositors, llistat places vacants i tràmit funcionaris sense destinació


05 Jul, 2021

ATENCIÓ OPOSITORS: FASE DE CONCURS

Per la valoració de mèrits, aquells aspirants que heu superat la fase d’oposició heu de realitzar el tràmit telemàtic del full de barem (base 7.4.1).

Aquest tràmit s’habilitarà durant 2 dies naturals des de la publicació de la llista d’aspirants que han superat la fase d’oposició, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (oposicions 2020).

S’ha d’accedir a aquest tràmit amb:

  • L’usuari i la contrasenya del Portal de Personal.
  • Certificat digital o @Clave.

Per aquells que sou interins, l’administració us puntuarà d’ofici allò que teniu al vostre portal del personal.

  • Si estau d’acord amb els mèrits baremats, el Full de barem s’envia telemàticament i no s’ha de presentar cap document.
  • Si no estau d’acord, haureu de presentar la documentació justificativa i la declaració jurada davant el tribunal en el termini que estableixin.

Només es té en compte un màxim de 10 anys d'experiència.

Pels mèrits i titulacions, l’Administració us computarà la fórmula que més us afavoreixi la vostra puntuació.


 

TRÀMIT PER FUNCIONARIS SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA I PLACES VACANTS

Us informam que els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva triaran plaça obligatòriament del 6 al 7 de juliol a través del tràmit habilitat. 

Aquest procés afecta 37 persones, en els següents supòsits:

  • Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d'horari.
  • Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hi hagin sol•licitat el reingrés.

Previsiblement, el dijous dia 8 de juliol, sortiran les places adjudicades d’aquests funcionaris i també de les places atorgades a les comissions de serveis.

Aquest llistat de vacants us pot servir d’orientació pels opositors i pels aspirants a interins, malgrat que es puguin afegir algunes places més (provinents de planificació, CS a altres comunitats,...).

▪️ 1687 places vacants cos de mestres
▪️  3078 places vacants secundària i resta de cossos

✏️ Recordau que d’aquestes vacants triaran els opositors aprovats amb plaça i després els interins.