Resum de la Mesa Sectorial de l'11 de juny


11 Jun, 2021

RESUM MESA SECTORIAL DIVENDRES DIA 11 DE JUNY

A la mesa sectorial d’avui divendres 11 de juny hem tractat els següents punts: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de sessió núm. 275. 

2. Proposta de resolució pel procés d’adjudicació de destinacions provisionals (funcionaris en expectativa, en comissió de serveis, en pràctiques i aspirants a funcionaris) i de les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions de substitucions. 

3. Modificació del procediment de tutorització dels funcionaris interins docents pel curs 2021-2022.

4. Torn obert de paraules.

Pel que fa al punt 1, s’ha aprovat l’acta anterior.

Respecte al punt 2, el procés d’adjudicació de funcionaris, opositors en pràctiques, interins i substitucions

Ens informen de l'obligació de participar en el procés per als:

 • Funcionaris de carrera amb destinació provisional: del 6 al 7 de juliol.
 • Funcionaris en practiques (que aprovin les oposicions amb plaça), del 26 al 28 de juliol.
 • Funcionaris interins admesos i interins exclosos per català, del 29 de juliol al 2 d’agost.

Els funcionaris que no participin (a i b) se’ls adjudicarà una plaça d’ofici. Pels funcionaris interins admesos i els exclosos per català, si no participen quedaran no disponibles el primer trimestre.

Es participarà mitjançant l’@Clave o el Portal del personal.

Pel que fa al perfilament de places a l’apartat 5.3, hem demanat en quina quantitat s’han incrementat aquests darrers cursos, i ens han respost que només per algunes places d’FP.

Pel que fa a l’ordre d’adjudicació es comença per:

 1. Funcionaris de carrera en comissions de serveis especialitzades, IEDIB, ATD  i CEP
 2. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER EQUIPS DIRECTIUS
 3. funcionaris de carrera AMB DESTINACIÓ PROVISIONAL 
 4. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER RAONS DE SERVEI 
 5. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER MOTIUS PERSONALS
 6. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER EQUIPS DIRECTIUS en primera destinació
 7. Funcionaris de carrera AMB DESTINACIÓ PROVISIONAL de la resta de casos
 8. Funcionaris de carrera en comissions de serveis PER MOTIUS PERSONALS D’ALTRES CA
 9. Funcionaris en practiques
 10. Funcionaris interins admesos
 11. Funcionaris interins exclosos per català

S’obrirà un termini de 24 hores per reclamar a les llistes provisionals, sempre de manera telemàtica. Hem demanat que es canviï l’ordre d’adjudicació prioritzant les CS per motius personals, que són més necessàries, però no s’ha acceptat.

Els funcionaris interins admesos podran fer dues seleccions: una tria de places preferents, i la resta de places sense preferència, que també podrà ordenar o s’assignaran d’ofici (per ordre ascendent de codi) en cas que la resta d’interins admesos no les hagin seleccionades.

Ens expliquen que l’ordre d’adjudicació d’interins consta de 4 fases:

 • Primera fase: places triades pels interins amb una discapacitat, si volen fer servir aquest dret preferent (per tal que les places que no triïn no vagin al setembre). Podran fer servir la priorització o anar per puntuació (procés ordinari).
 • Segona fase: places preferents dels interins admesos. Primer els tutoritzats i després els no tutoritzats. 
 • Tercera fase: places no preferents dels interins admesos. Primer els tutoritzats i després els no tutoritzats.
 • Quarta fase: places triades pels interins exclosos per català. Només pels exclosos amb grau d’exclusió per català. Els exclosos de català sense cap titulació de català no podran participar aquí. 

Pel que fa a les substitucions restaran els interins admesos i exclosos per català no adjudicats que podran triar voluntàriament vacants, vacants sobrevingudes, substitucions per a tot el curs i substitucions de durada determinada a partir del setembre. S’oferiran setmanalment pels tràmits ja coneguts: ordinari de cap de setmana (voluntari), extraordinari o urgent (aquí es poden apuntar també els qui no estan a llistes o exclòs pel màster universitari).  

Es manté la preferència a partir de l’1 de setembre als interins amb 55 anys i 10 d’experiència a la pública, després pels de menys de 55 amb 10 anys d’experiència a la pública. A continuació triaran substitucions la resta d’interins.

Es proposa la continuïtat de l’interí a un mateix centre en determinats casos, com ampliacions de jornada.

Pel que fa al punt 3, tutorització dels funcionaris interins, ens informen que s’han de fer 30 dies efectius de treball efectiu al centre (sense computar permisos, llicències ni ITs ni vacances) i sempre que no hagi un informe desfavorable del director i inspector del centre.

Ens comuniquen que el període de tutorització comença el dia 1 de setembre de 2021 i finalitza el 17 de juny de 2022, per la qual cosa hem demanat perquè no es reconeix també fins el 30 de juny, però no s’ha acceptat.

Pel que fa als exclosos de la formació pedagògica i del català que s’han pogut tutoritzar, ens comuniquen que seran considerats tutoritzats durant el curs següent a aquell en què hagin esmenat el motiu. Per això també hem demanat si es pot tenir reconèixer des del mateix curs que s’esmeni, però no s’accepta. 

Hem demanat quants de docents s’han tutoritzat enguany i quants d’aquests provenen de la concertada, i ens informaran a la propera mesa.

Torns i preguntes,

Hem reivindicat la voluntarietat total de tria de places pels interins, com a mesura per conciliar la vida laboral i familiar i que s’intentin ficar totes les places de plantilla i quota perquè funcionaris i interins puguin triar tot el ventall possible 

Finalment, ens sorprèn que no hagi cap proposta per part del Conseller sobre el pacte d’estabilitat que ajudi a calendaritzar les oposicions.

Trobareu tota la informació a la web de Conselleria d'Educació i Formació Professional.