Reunió amb la DG de Planificació i Centres d'avui dilluns 29 de març


29 Mar, 2021

REUNIÓ AMB LA DG DE PLANIFICACIÓ I CENTRES

A la reunió d’avui, amb la DG de Planificació i Centres, respecte al Reglament Orgànic de Centres, hem manifestat si la Conselleria ha planificat ja el pròxim curs escolar, ja que és necessari saber quin serà el càlcul de la quota que disposarem als centres educatius. 

D’altra banda hem anticipat com es pensa desenvolupar el curs vinent: serà un escenari A, B o C? Hi haurà menys ràtios? Hi haurà més professorat? El motiu d’aquestes preguntes és que la població encara no està vacunada i no volem que el professorat estigui un altre estiu amb incerteses. Els equips directius i el professorat no poden passar un mes de juliol reunint-se i planificant sense unes directrius i criteris clars que han de partir de l’Administració. 

En aquest sentit hem proposat que la planificació s'ha de fer al maig, abans de finalitzar el curs, per dotar els centres de les comissions de serveis necessàries i conèixer les places que s’adjudicaran als interins. A més, caldrà saber si disposam dels recursos econòmics suficients per a cobrir les substitucions del professorat, que enguany han funcionat molt bé. A més, volem saber qui decidirà l’escenari que ens trobarem al setembre, entre altres qüestions, per això trobam imprescindible convocar una Mesa Sectorial i tractar tots aquests punts.

Ens responen que no ha de ser l’escenari B però tampoc A, ja que el curs vinent no serà un curs normal. La intenció serà establir la presencialitat a tots els nivells educatius, ja que tot el professorat està vacunat i el rendiment de l’alumnat millora. Argumenten que la intenció és continuar amb l’actual ritme de substitucions. Convocaran una Mesa Sectorial per aprovar el ROC.

Pel que fa a les aportacions al document, les hem resumides de la següent manera:

a. Com es materialitzarà la innovació educativa i l’autonomia de centres:

 • En les properes instruccions d'inici de curs.
 • En la quota de professorat assignada als centres.

b. Hem exigit reconsiderar l’horari lectiu:

 • Per les jornades interminables i l’esgotament del professorat. 
 • Establir l’horari lectiu a 23h pel cos de mestres i 18 h per la resta de cossos.
 • Complir amb les reduccions de les 3h pels majors de 55 anys.
 • Atorgament dels dies de lliure disposició per tot el professorat.

c. Respecte als criteris de promoció i titulació de l’alumnat.

 • Discrepam de la promoció i titulació amb matèries suspeses.
 • Demanam, almenys, criteris homogenis per tots els centres.

d. Respecte a les observacions al ROC: 

 • A l’article 18. Horari del professorat dels centres públics. 
  • Al punt 1 estableix 30 hores setmanals de permanència al centre. Demanam una baixada de l'horari lectiu com la mesura ideal per fer front a l’escenari actual. D’altra banda, si no és possible, demanam que es baixin les hores complementàries (com les guàrdies i vigilàncies de pati). El motiu d’aquesta petició és per l’esgotament mental i les conseqüències que estan afectant el professorat per les jornades interminables que requereixen un sobreesforç que suposa la preparació de les classes semipresencials.
  • Al punt 4. Respecte a la compensació d’hores per sortides extraescolars, colònies, viatges d’estudi,… com es farà sense afectar a altres professors?
  • Al punt 5, respecte al marcatge lectiu, demanam la retirada d’aquest sistema.  
 • A l’article 25 Carta de compromís educatiu. Què vol dir aquesta carta de compromís educatiu, on es signa l’assoliment de les competències establertes per a tot l’alumnat. Què passa amb els continguts?
 •  A l'Article 28. Funcions de la direcció, apartat c, punt v. Respecte a que sigui el director qui proposi requisits o perfils propis d’alguns llocs de treball, trobam que aquest punt es contradiu amb la LOMLOE i proposam l'eliminació del punt, ja que a l'articel 122.bis de la LOMLOE es va llevar el perfilament de les places.
 • A l’article 36 Renovació del mandat del director. Es redueix la renovació de directors a dos períodes quan ara és de tres? Ens ha arribat informació de la pretensió d’establir un CEP de directors? 
 • A l’Article 54. Criteris pedagògics equitatius al departament, per tal de repartir les matèries atenent a criteris més homogenis, ja que la comissió de coordinació pedagògica “És l'òrgan responsable de coordinar els assumptes relacionats amb les actuacions pedagògiques, el desenvolupament dels programes educatius i la seva avaluació”.
 • Com a consideració global, per primera vegada aquest ROC fa referència a algunes mesures pels centres concertats quan abans feia referència exclusivament als centres públics. Quin és el motiu?

Finalment, agraïm la trobada i la possibilitat d’estudiar tots els punts aquí plantejats, a l’espera de com quedaran recollides totes aquestes propostes.