Resum Mesa Sectorial de dimecres 17 de març


17 Mar, 2021

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMECRES 17 DE MARÇ

A la mesa sectorial d’avui dimecres 17 de març, hem tractat:

1. Esborrany de les comissions de serveis adreçades als funcionaris docents de la Conselleria d’Educació pel curs 2021-2022.

2. Esborrany pel qual es prorroga el nomenament dels funcionaris interins adjudicats amb places de substitucions COVID.

1. En aquest primer punt, abans de començar hem demanat que passa amb les comissions de serveis dels funcionaris ATD de conselleria, les dependents de la DG de primera infància, dels Camps d’aprenentatge i de l’IEDIB. Pel que fa a aquestes places demanam, si no s’ha fet d’ofici, que es prorrogui la continuïtat del personal actual, a causa de la situació de pandèmia que dificulta el procés de selecció.

Per altra banda, per la resta de comissions, els requisits són: acreditar el coneixement en llengua catalana, és obligatori haver concursat al CGT estatal sense renunciar a l’adjudicació provisional (excepte situacions sobrevingudes, demanar per l’apartat 3 o per nova destinació) i no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

A manera de resum, els motius per demanar-la són:

Per a funcionaris de carrera amb destinació definitiva a les Illes Balears.

1. Per motius personals:

a) Per atendre malaltia greu de familiar 1r grau, discapacitat o dependència (a menys de 25, 20 i 20 km a Mallorca, Menorca i Eivissa).

b) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs amb data de part anterior a 31 gener 2022. (a menys de 25, 20 i 20 km a Mallorca, Menorca i Eivissa). Es manté per menors o iguals a 6 anys, i  per adopció o acolliment fins a 16 anys durant els primers dos anys. Les distàncies es mesuraran des del domicili habitual dels fills al centre de destinació.

c) Per qualsevol motiu anterior, degudament acreditat, si implica un canvi d’illa.

2. Per raons de servei en els centres educatius. Només es demana 1 centre. Es simplifica aquesta petició sense validar-se per cap servei.

a) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques (ara han ficat perfils i règim especial).

b) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques.

3. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

Per a funcionaris de carrera amb destinació definitiva a un centre públic d’una altra CA, Ceuta i Melilla. Hauran de tenir l’autorització de l’Administració d’origen  per partir.

4. Per motius personals:

a) Per atendre malaltia greu de familiar 1r grau

b) Per reagrupament familiar.

Per a funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en el curs 2020-2021 o 2021-2022

5. Per formar part d’equips directius o per motius personals. Només en la mateixa illa.

a) Per formar part d’equips directius.

b) Per conciliació de la vida familiar.

És important saber:

Termini per presentar les sol·licituds: del 20 al 27 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Reclamacions:  en el termini de tres dies hàbils de l’endemà de la publicació.

▪️ Recordau que serà necessari l’informe favorable del director del centre i el certificat del consell escolar o consell social, i la titulació específica si està perfilada. Hauran de tenir un mínim de 4 hores setmanals dedicades i aquests informes no poden superar el 20 % del total de les places d’un centre. També s‘aplica aquest percentatge als centres de tipologia F o E pels CEIPS , als centres de secundària de tipologia B i pels centres que incorporin nous estudis es contempla el 20%.

▪️ Recordau tenir l’@Clave o actualitzar les dades del portal.

▪️ Es poden demanar les especialitats del concurs així com els suports (a secundària)

▪️ La sol·licitud es fa telemàticament, és per 1 curs escolar i es pot desistir fins al 30 de juny de 2020. Una vegada adjudicada és irrenunciable.

Des d’ANPE hem demanat:

- Que les comissions de servei per motius personals s’adjudiquin en primer lloc, i no en tercer, però no s’ha acceptat.

- Que es faciliti la petició de les CS per motius de riscos laborals en un nou apartat, per tal de minvar el desplaçament d’interins per les intervencions del SPRL, però tampoc s’ha acceptat.

2. Pel que fa a la pròrroga del nomenament dels funcionaris interins adjudicats amb places de substitucions COVID, des d’ANPE pensam que aquest grup ha funcionat prou bé, de manera que consideram que se’ls ha de prorrogar directament. Hi ha 90 interins COVID fent substitucions derivades del virus, que també cobreixen substitucions curtes i altres casuístiques. Aquesta mesura afecta els primers 36 adjudicats al setembre (aproximadament del 40% de les places COVID). Ens informen que si fos necessari es podrien tornar a ampliar aquest tipus de places a propers tràmits de substitucions i que es pot renunciar voluntàriament.


Des d’ANPE hem demanat:

-  Que se’ls doni continuat a tot aquest grups de substituts COVID.

- Que es consideri com a places vacants aquestes substitucions, així com també totes les oferides als interins contractats des del setembre fins al 30 de juny. En cas de no ser possible, que es puntuï l’estiu a tots els interins contractats des del setembre, tal com varen signar més de 500 interins substituts a la darrera campanya que vàrem llençar pel change.org.

Finalment, hem agraït a la direcció general de personal docent el funcionament de les substitucions ja que s’han adjudicat més de 3000 places des de l’inici del curs.

  • Us recordam que pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i us ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a administracio@anpebalears.es, deixeu el vostre telèfon i vos cridarem.
  • La setmana vinent tindrem reunió paritària del SPRL per tractar el tema de la vacunació dels docents.