Mesa sectorial de dijous 28 de gener


28 Gen, 2021

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 28 DE GENER 

A la mesa sectorial d’avui hem tractat els següents punts:  

  1.  Lectura i aprovació de les actes anteriors. 
  2.  Convocatòria de concurs de mèrits per la selecció de directors de centres docents públics i aprovació de les bases. 
  3.  Torn obert de paraula. 

Al punt 1, hem donat el vist i plau a les actes anteriors. 

Al punt 2, sobre la Convocatòria per la selecció de directors el Sr. Antoni Morante ha explicat que aquesta resolució té caràcter anual, per la renovació o esgotament dels càrrecs directius, on ha plantejat una flexibilització de la normativa amb les següents novetats:

  • S’incrementa la representació dels centres educatius.
  • Es reforça que siguin candidats del propi centre, en cas d’empat, es nomena la candidatura del mateix centre.
  • La formació per a la funció directiva deixa de ser un requisit inicial, per afavorir la presentació de les candidatures. En cas que el director proposat no tingui la formació, queda en pràctiques mentre realitza el curs de funció directiva.
  • Es permetrà als interins conformar part dels equips directius, sempre que a l’adjudicació de l’estiu l’interí tregui plaça al citat centre. En aquest cas els nomenaments seran a partir de l’1 de setembre.  

Hem agraït al director general les explicacions, i hem sol·licitat la presència sindical en el procés de selecció o mèrits dels candidats, així com que es doti al CEP de cursos suficients per apuntar-se a la funció directiva.
 
A manera de resum, vos citam aspectes destacats de la resolució per si vols voleu presentar:
 
a) Els requisits són tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionaris de carrera en la funció pública docent o funcions docents (no importa que sigui docència directa) i presentar un projecte de direcció. 
b) Respecte als centres més específics els candidats estan eximits de complir els requisits d’antiguitat per afavorir més candidatures.
c) El termini per presentar les sol·licituds i la documentació a és fins al 17 de febrer de 2021, fent servir el model que figura en l’annex 6 i còpia de la sol·licitud a autoritzacions@dgplacen.caib.es 
d) Els precandidats tenen com a darrer dia per presentar el projecte de direcció, el 22 de març de 2021. 
e) El nomenament dels elegits tindrà efectes des de l’1 de juliol de 2021 i per un període de quatre anys. En cas d’absència de candidats es farà amb caràcter extraordinari, per un període de dos anys i amb efectes des de l’1 de juliol de 2021. 

Finalment, al torn de paraula, ens hem mostrat preocupats pel creixent nombre de grups confinats i per l’augment dels casos de contagi a Eivissa, per això hem demanat a Planificació si tenen previsió de possibles actuacions al respecte. 

També hem demanat com es troben els criteris educatius, respecte a la promoció i titulació dels alumnes, perquè s’estableixin criteris comuns a tots els centres a l’hora d’avaluar els aprenentatges, especialment a l’FP, on és més preocupant aquest punt. 

Pel que fa a la convocatòria d’oposicions plantejar una Mesa Sectorial per tractar un augment dels tribunals, baixar les ràtios d’opositors i incrementar les mesures higièniques, si aquestes proves es realitzen.

Hem agraït a la directora de personal docent, el bon funcionament de les substitucions i l’increment d’aquestes places COVID, per la seva rapidesa. Finalment, estam a l’expectativa de tractar al mes de febrer altres temes importants com són la negociació del 2%, un pacte d’estabilitat i un acord de legislatura que millori l’ensenyament públic.

Adjuntam als documents el llistat de centres amb vacants a la direcció. 
 

annex2_centres_vacants_2021