Informe de la darrera Mesa de Negociació del personal docent no universitari


12 Nov, 2020

INFORME DE LA DARRERA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI

ASSISTENTS:

Pel Ministeri: Secretari d'Estat d'Educació, Sotssecretari d'Estat d'Educació, Secretari General d'Educació i membres del Ministeri d’Educació.
Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.

1. INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PERSONAL, ADOPTADES EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19.

MINISTERI

Les mesures fonamentals en aquest aspecte són les preses en l'RD-Llei 31/2020, que en la Mesa de negociació anterior es van esmentar. Les dues més rellevants són l'exempció transitòria i amb caràcter excepcional, mentre duri la pandèmia, del requisit del Màster de formació del professorat en cas d'absència de persones amb aquest requisit. L'altra mesura, és la relativa a la celebració de les oposicions i a la pròrroga de la modificació del sistema de concurs oposició que es va introduir en 2018, permetent l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública i l'aplicació d'aquest sistema un curs més.

ANPE

Des d’ANPE, respecte a les dues mesures citades, ja vam exposar la nostra posició públicament sobre aquest tema en la Mesa anterior. Malgrat això, sobre l'últim punt relatiu a les Ofertes d'ocupació pública, i, ja que s'està elaborant actualment la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, tornem a demanar que s’alliberi la taxa de reposició per a les OEP dels cossos docents. Si això es fes així, les CCAA podrien convocar les places que necessitessin a cada moment, no sols per consolidar les platilles i cobrir les jubilacions produïdes, sinó també que puguin veure incrementades les seves plantilles. Uns processos selectius compatibles amb un pacte d'estabilitat que permeti escalonar i calendaritzar les oposicions per permetre la planificació de l’estudi dels opositors així com permetre la continuïtat dels nostres interins.

Sobre mesures extraordinàries volem reclamar que s'estableixi per fi el permís retribuït d'absència dels pares que hagin de quedar-se a cura dels seus fills en quarantena, tal com el Govern va anunciar que anava a fer. En el cas del professorat aquest problema s'accentua, perquè el nostre horari és el mateix que el dels nostres fills. Des d’ANPE, mentre no es reguli aquest permís, sí que demanam al Ministeri que, juntament amb les CCAA, estableixin la consideració de deure inexcusable l'absència del lloc de treball del professorat amb els seus fills en quarantena, mentre duri la situació actual derivada de la pandèmia, com ja aquesta fent alguna comunitat autònoma.

Finalment, i en relació a aquest punt, demanam també al Ministeri d'Educació i FP que, juntament amb les CCAA, acordi i reguli l'ensenyament a distància.

2. DADES DE SEGUIMENT DE L'EVOLUCIÓ DEL COVID-19 DES DEL COMENÇAMENT DEL CURS 2020/2021, EN L'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI.

MINISTERI

Van crear una comissió de seguiment en el propi Ministeri per al seguiment de la pandèmia, en col·laboració amb les autoritats sanitàries. Presenten les dades d'incidència del COVID-19 en els centres educatius, a data de 6 de novembre (informe adjunt). Les CCAA amb més casos són Catalunya, Ceuta, Madrid, Melilla i Comunitat Valenciana, per aquest ordre.

ANPE

Des d’ANPE creiem que l'important és seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries a cada moment, però això no evita el desconcert que de vegades suposa el fet que s'adoptin mesures per lluitar contra la pandèmia, com per exemple les de limitació del nombre de persones que es poden reunir, que en els centres educatius no s'arriben a aplicar.

Per ANPE és tan important l'opinió i la tasca dels responsables sanitaris que, des d'abans de la pandèmia fins i tot, venim reclamant la incorporació als nostres centres educatius de la figura de l’infermer/a escolar, constituint i formant part de la Plataforma Estatal per a la Infermera Escolar, per continuar amb aquesta reivindicació.

Pel que fa a les dades que se'ns donen, el nombre d'aules confinades o en quarantena no és una dada que s'hagi de comparar amb el total d'aules existents, sinó amb el total de grups-aula de convivència estable, que són els únics que són confinats sencers davant l'aparició d'un cas positiu. Aquesta dada sí que podria ser rellevant.

D'altra banda, el Ministeri d'Educació, juntament amb les CCAA i la participació de les autoritats sanitàries, haurien d'acordar mesures preventives de cara a l'hivern i a l'arribada de les baixes temperatures, per poder realitzar una bona ventilació de les aules, sobretot en els centres situats en les zones amb una climatologia més adversa. Per això, des d’ANPE plantegem que s'acordin mesures de dotació de sistemes de ventilació amb filtres HEPA i detectors de CO₂, o qualsevol altre sistema de ventilació homologat que no obligui a tenir obertes les finestres i portes de les aules contínuament. I que ha de ser acordat amb totes les CCAA per evitar que es donin situacions de discriminació i desigualtat entre uns territoris i altres.

MINISTERI

Sobre els sistemes de ventilació, veuen que és una cosa raonable i ho estudiaran amb sanitat.

3. INFORME SOBRE L'ESTAT DE TRAMITACIÓ DEL PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG, D'EDUCACIÓ, EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS. ESMENES.

MINISTERI

Repassen el tràmit parlamentari de la LOMLOE fins al moment actual. Exposen que moltes de les esmenes presentades es recullen. Reconeixen que no hi ha hagut compareixences aquesta vegada, però com es va comparèixer fa relativament poc, entenen que no hi hauria moltes variacions. Són conscients que moltes de les esmenes són propostes que fan arribar els grups fent-se eco de les propostes de la comunitat educativa. Afirmen que la capacitat de negociació ha estat alta perquè més de la quarta part de les esmenes han estat acceptades. Adverteixen que el document de l'informe de la ponència encara no és definitiu, estan circulant diferents versions amb errors i demanen cautela. La comissió d'educació es reunirà aquest divendres per aprovar el text final que passarà al ple, juntament amb les esmenes “vives” que continuïn mantenint els diferents grups. Aquest informe passarà al Congrés que, si s'aprova amb majoria absoluta, passaria al Senat, que tindria dos mesos per a debatre-la, abans de tornar al Congrés. La Llei tindrà una sèrie de normes de desenvolupament, que correspondrà al Ministeri d'Educació i comptarà amb la participació dels representants del professorat.

ANPE

Se'ns convoca en el dia d'avui a una Mesa de Negociació sobre la LOMLOE per “informar” sobre el tràmit de la mateixa que, actualment, està pràcticament finalitzat amb un document final, una vegada finalitzat el tràmit d'esmenes, que es durà al Congrés per sotmetre-la a aprovació. Un document que no ha passat per aquesta Mesa de negociació, malgrat afectar de manera important a les condicions laborals del professorat.

Des d’ANPE fa temps que denunciam la falta de diàleg i de negociació per part del Ministeri d'Educació i FP en l'elaboració i tramitació de la reforma educativa. Falta de diàleg, en tot allò relatiu al conjunt de modificacions que introdueix respecte al marc normatiu actual, i falta de negociació, en tot el que afecta condicions laborals del professorat que havia d'haver passat prèviament per aquesta Mesa de negociació, la qual cosa suposa un incompliment de l'Estatut bàsic de l'Empleat públic (EBEP), en el que a negociació col·lectiva es refereix.

Una vegada dit això, tornem a reiterar des d’ANPE que aquesta no és la reforma educativa que necessitam i és una variació de la LOE-LOMCE, actualment en vigor, modificant articles d'aquesta. Una llei que deroga expressament la LOMCE, però els articles de la LOE que va modificar la LOMCE es mantenen amb aquesta redacció, excepte els quals la pròpia LOMLOE pretén modificar ara.

Malgrat el moment tan avançat en el qual esteim de tràmit parlamentari de la Llei, des d’ANPE realitzarem igualment les nostres propostes sobre aquesta, esperant que puguin ser tengudes en compte. Ens centrarem sobretot en les qüestions que afecten directament les condicions laborals del professorat, tot i que abans volem esmentar breument altres qüestions que creiem també rellevants de l'esborrany de Llei i amb les quals des d’ANPE no estem d'acord i no entenem el per què s'han inclòs en el text final.

D'entre aquestes altres qüestions volem destacar:

  • Continguts mínims Estat/ CCAA: no esteim d'acord ni entenem per què s'ha reduït el contingut mínim fixat per l'Estat en els currículums al 50% en les CCAA amb llengua cooficial i al 60% en la resta i no es mantenen els percentatges que el projecte original tenia, que eren els mateixos que la LOE, millorant l'estructura de mínims de la LOMCE.
  • Títol de Batxillerat: Malgrat la modificació en la redacció original, ens continuam oposant des d’ANPE al fet que es pugui titular amb una matèria pendent. A més, és incongruent amb els requisits per titular en els cicles formatius, per exemple, on s'exigeix l'avaluació positiva en tots i cadascun dels mòduls professionals o àmbits.
  • Eliminació del castellà com a llengua vehicular en tot l'Estat: en el text anterior s'explicitava i, després del tràmit d'esmenes, ha desaparegut. Ens agradaria saber el perquè d’això.
  • Avaluació del sistema educatiu: des d’ANPE apostam per avaluacions censals, com les que es plantegen de diagnòstic, és per això que creiem que les avaluacions generals del sistema educatiu que es recullen per als últims cursos de Primària i de l'ESO haurien de tenir també aquest caràcter censal i no mostral.

També s'inclouen aspectes positius, dins d'aquestes altres qüestions, com el tractament que es dóna a l'Educació Primària, tornant a l'estructura de cicles de dos anys, i establint les matèries comunes en tot l'Estat, encara que tornem a trobar a faltar des d’ANPE que no s'estableixi la matèria de Música com una àrea independent amb entitat pròpia. El tractament específic i particular a la zona rural també és un avanç important. Així com l'eliminació del caràcter prescriptiu dels estàndards d'aprenentatge, que quedaran merament com a referents mentre s'estableixen els nous currículums, que descarregaran de tasques burocràtiques al professorat.

Pel que fa a les condicions laborals del professorat, des d’ANPE realitzam les següents propostes:

  • Elecció de directors: continuam reivindicant que sigui el Claustre l'òrgan preponderant per a valorar el projecte de direcció i que sigui l'Administració educativa la que valori els mèrits objectius aportats pels candidats i que hauran de ser públics.
  • Professors especialistes que es podrien contractar en Formació Professional: d'entre professionals del sector, per què no permetre a l'inrevés i que els nostres docents puguin exercir un altre treball? se li exigirà a aquest professorat especialista els mateixos requisits i haurà de superar algun tipus de procés selectiu basat en criteris de mèrit i capacitat?
  • Integració del professorat pertanyent al cos de Professors tècnics d'FP (0591), que tinguin el títol de Grau o equivalent, en el cos de professors d'ensenyament Secundari (0590): ens sembla un avanç en la consideració i integració de tots els cossos docents en el grup funcionarial A1 però suposa un important greuge comparatiu amb els cossos docents que encara seguirien enquadrats en el grup A2 com són el cos de mestres (0597) i el de mestres de taller (0596) els quals, impartint docència igualment i posseint també el títol de Grau o equivalent, no es veuran beneficiats per aquesta mesura. A més, volem preguntar que es farà amb aquells docents del cos de professors tècnics d'FP que, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, no tinguin el títol de Grau o equivalent, si ho obtenen posteriorment, no se'ls permetrà ingressar en el cos de professors d'ensenyament secundari? Des d’ANPE proposem que s'integrin tots els cossos docents en el grup funcionarial A1 i, dins del futur Estatut de la Funció Pública Docent, reconfigurar els cossos docents i l'ingrés i accés d'uns cossos a altres. Accés al cos d'Inspectors d'educació: no esteim d'acord amb la substitució, en la fase d'oposició, de la realització d'una prova per “la valoració” subjectiva que ara s’inclou.
  • Normativa sobre el desenvolupament de la professió docent: Sobre el recollit en la Disposició Addicional Setena, des d’ANPE proposam que s'estableixi una Llei de la professió docent on es reculli i regulin, entre altres aspectes, els requisits de formació inicial per al professorat dels ensenyaments no universitaris. Al seu torn, s'estableixi, en el marc d'un Estatut de la Funció Pública Docent, l'ingrés i accés als cossos docents, l'establiment de la carrera professional docent des de l'ingrés fins a la jubilació, regulant i consolidant un sistema de jubilació anticipada. A més d'establir, en aquesta futura norma, el dret de mobilitat del professorat per tot l'Estat, mantenint per a això el caràcter estatal dels cossos docents.

MINISTERI: respecte a les esmenes acceptades en el Congrés, és cert que són coneixedors d'aquestes, però són els grups parlamentaris els que les proposen i els que aproven o no la seva inclusió en el text de l'esborrany d'aquesta. No és el Ministeri el que decideix sobre les mateixes.

4. MESURES URGENTS EN L'ÀMBIT DE CEUTA I MELILLA.

MINISTERI

Repassa les mesures preses en aquests àmbits que són de la seva competència directa i que ja han estat vistes i tractades en les respectives direccions del Ministeri d'Educació de les ciutats autònomes. Al no tenir competències en educació les ciutats autònomes van destinar els diners rebuts a altres aspectes diferents. Va ser el Ministeri d'Educació el que va haver de realitzar la dotació del professorat per al COVID-19. L'increment pressupostari realitzat es prorroga per a 2021.

5. PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT. SECCIÓ D'ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI.

MINISTERI

Exposen les línies fonamentals de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel que fa a educació. Gairebé el 60% del total del Pressupost de 2021 correspon a despesa social pel COVID-19. El Ministeri d'Educació i FP disposarà de 5967 milions d'euros, 2380 milions era el pressupost d'enguany, amb la pròrroga dels pressupostos, incrementant-se un 139% per a l'any vinent. Aquest increment es deu a la incorporació de les polítiques de formació per a l'ocupació que depèn ara del Ministeri d'Educació i FP (gairebé 1.000 milions d'euros), també es deu l'increment a les quantitats rebudes dels fons de la Unió Europea per a educació i, finalment, argumenten la importància que el Govern actual atorga a l'educació. Les beques conformen la partida que més puja, amb un increment del 34%. Convocaran en breu l'observatori de beques per a veure els detalls de tot això.

ANPE

Des d’ANPE valoram positivament l'augment pressupostari, tant en la partida de la política d'Educació com en els propis pressupostos del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Dins dels tres grans eixos o objectius en què se subdivideixen els pressupostos, equitat, Formació Professional i pla de digitalització, els fons provinents del pla o mecanisme de recuperació i resiliència (fons UE), suposen una partida considerable (més de 1800 milions d'euros), per això traslladam al Ministeri la nostra confiança que aquests fons estiguin garantits perquè de no ser així, actuacions o programes com el pla de digitalització amb una dotació de més de 996 milions que provenen d'aquests fons europeus veurien en perill la seva implantació.

Sol·licitam que les partides corresponents als fons o plans de cooperació territorial tinguin caràcter finalista i es dediquin a l'objectiu inicial al qual hauria de ser destinat, no podem continuar experimentant actuacions diferents segons cada comunitat autònoma depenent del moment i les circumstàncies que augmenten la bretxa existent entre les Comunitats.

Reivindicam una veritable i efectiva coordinació entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes i exigim un major lideratge per part del Ministeri que exerceixi la seva funció vertebradora i es tradueixi en una disminució de les diferències existents tant en resultats com en altres indicadors educatius que existeixen entre les diferents CCAA.

6. PLANIFICACIÓ DE TASQUES DELS GRUPS DE TREBALL DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI, CONSTITUÏTS A l'EMPARA DE L'ACORD DE 3 DE SETEMBRE DE 2015, SIGNAT ENTRE EL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I LES ORGANITZACIONS SINDICALS AMB REPRESENTACIÓ EN LA MESA.

MINISTERI

Sol·liciten a les organitzacions sindicals proposta sobre els grups de treball que considerin que hagin de convocar-se amb més urgència. Proposen posposar les reunions del grup de treball d'àmbit general de negociació fins que el tràmit de la LOMLOE estigui més avançat fins i tot esperar a la seva aprovació.

ANPE

El grup de treball que més urgeix convocar ara és el del personal docent en l'exterior, no sols per tractar les pròximes convocatòries d'assessors i docents en l'exterior, sinó, i, sobretot, per crear de manera immediata un complement econòmic per al professorat interí en l'exterior i ser inclòs en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat, perquè les seves condicions laborals puguin ser mínimament dignes.

Respecte al grup de treball de l'àmbit general de negociació, lamentam novament que, un any més, no hagin estat negociades, amb els representants del professorat, les normes procedimentals del concurs general de trasllats que enguany és d'àmbit estatal. Respecte aquest grup, caldria planificar un calendari de reunions per a anar treballant en el desenvolupament del recollit de la Disposició Addicional Setena de l'esborrany de la LOMLOE, és més, des d’ANPE creiem que caldria començar a treballar en això al marge que la Llei prosperi o no.

També és important reactivar el grup de treball de Ceuta i Melilla per tractar totes les qüestions que van quedar aparcades des d'abans de la pandèmia.

Des d’ANPE demanem al Ministeri també, al marge de la planificació de les reunions dels grups de treball dependents d'aquesta Mesa de Negociació que es convoqui, de manera urgent, la taula de negociació del professorat de religió no transferit dependent d'aquest Ministeri d'Educació, per a establir un calendari de negociació dels diferents temes i qüestions pendents que afecten aquest col·lectiu.

MINISTERI: prenen nota de totes les aportacions i sobre els concursos d'assessors i docents en l'exterior anuncien que no hi haurà nova convocatòria de docents i assessors en l'exterior, perquè encara s'està pendent de resoldre la de l'any passat.

7. PRECS I PREGUNTES.

ANPE

Des d’ANPE volem traslladar la nostra preocupació davant la incertesa o falta de concreció sobre la jubilació anticipada arran del recent document de recomanacions del Pacte de Toledo.

 

ANPE, el sindicat de l'Ensenyament Públic.

Docents com tu

11 de novembre de 2020

incidencies-covid19-