Resum de la mesa Sectorial d'Educació del 20 d'octubre


20 Oct, 2020

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 20 D’OCTUBRE

A la mesa sectorial d’avui dimarts 20 d’octubre hem tractat els següents punts: 

1. Ordre per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat

2. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents

3. Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris del cos d’inspecció educativa.

4. Pròrroga dels criteris de plantilla pel curs 2020-21.

5. Modificació del procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2020-2021

Abans de començar hem criticat les instruccions de promoció i titulació per avaluar l’aprenentatge d’ESO no han passat per la Mesa Sectorial.

Al punt 1, sobre la formació permanent del professorat, ens informen de com podran homologar la formació les entitats que ho sol·licitin. S’ha reformulat la manera d’homologar, amb un nou pla quadriennal formatiu. Aquesta ordre simplifica el procés de l’itinerari d’autoformació per tal d’agilitzar el procés de reconeixement d’aquest itinerari autoformatiu, dintre d’una mateixa línia de formació (fins a 100 hores).

Es poden reconèixer fins a un màxim de 15 h setmanals, i poden coincidir dues activitats de formació si una és a distància i l’altra és presencial o semipresencial i no es supera el màxim de 15 h setmanals.

Pel que fa al calendari de presentació de sol·licituds d’homologacions es proposen semestralment. Per activitats de l’1 de setembre fins al 28 de febrer, es pot homologar de l’1 d’abril al 15 de maig. Per activitats de l’1 de març fins al 31 d’agost l’homologació es demana de l’1 d’octubre al 15 de novembre. També es pot homologar de manera extraordinària. Les memòries i actes es poden lliurar telemàticament, i s’està treballant també la possibilitat d’homologació mitjançant un procés totalment telemàtic.

Ens recorden que pel que fa als docents que tutoritzen alumnes en pràctiques, els hi reconeixeran un màxim de 30 hores.

Pel que fa a l’itinerari d’autoformació, es donarà més valor a un màster que a una formació permanent, amb la qual cosa, programes d’especialista, d’expert o màster poden reconèixer fins a un màxim de 150 hores o les que corresponguin pel Pla quadriennal vigent. Ens aclareixen que no es poden repetir línies estratègiques per l’itinerari d’autoformació, només es pot fer un itinerari per curs escolar.

Les entitats col·laboradores tenen ja un codi d’homologació que incorporam als certificats. 

El termini de resolució dels expedients s’amplia a 4 mesos, per garantir que les activitats es pugin al seu portal del personal.

El silenci administratiu no té efecte desestimatori, així la persona podrà demanar una revisió del seu expedient.

D’altra banda, exigim a la DG de Primera Infància, la dotació de més personal per tal de poder gestionar el servei de manera que no es vegin limitades les dates de les convocatòries d’interins, d’oposicions i altres processos, per la manca de personal. Al mes de juliol ja ens vàrem reunir amb la Sra. Amanda Fernández per tal d’explicar que són quasi 30.000 docents, entre funcionaris de carrera, interins i aspirants a interins, que han de ser baremats i tenir al seu portal del personal la formació reconeguda al dia.

Al punt 2 i 3, sobre la convocatòria del CGT estatal de docents i inspectors, i amb la intenció de resumir el procés, és important recordar que:

 • El CGT d’enguany és estatal, amb la qual cosa podeu accedir a qualsevol plaça de plantilla de qualsevol CA.
 • La participació és voluntària.
 • Els funcionaris docents de carrera han de tenir el certificat de capacitació per infantil i primària (CCIP) o secundària (CCS) per obtenir una destinació definitiva a Balears.
 • Els funcionaris del cos de mestres han d’estar prèviament habilitats a les funcions que vulguin optar diferents a la seva funció d’origen. Si voleu habilitar una nova funció, ho heu de sol·licitar al més aviat possible.
 • Han d’haver transcorregut 2 anys per poder concursar des de la darrera obtenció de la destinació definitiva.
 • Podeu fer servir el dret preferent o de concurrència si és el vostre cas.
 • Les reclamacions seran mitjançant un tràmit telemàtic.
 • S’han creat els centres Aula d’Eivissa, Aula de Maó, així com l’IES Can Balo o el CEPA Amanecer. És voluntari, per tal de no donar aquestes places d’ofici. Poden accedir docents del cos de mestres, de secundària i d’FP.
 • Sol·licitud telemàtica, amb l’@Clave, encara que amb les dades del portal del personal és suficient.
 • El certificat de delictes sexuals s’ha de marcar o presentar al tràmit
 • Cada participant pot incloure en la sol·licitud un màxim de 300 peticions.
 • Per poder demanar una comissió de serveis de manera general, a la convocatòria del mes de maig, és requisit haver concursat, a excepció de demanar-la per projecte de centre, pla de millora o configurar un equip directiu. 

El 29 d’octubre aquesta convocatòria sortirà publicada al BOIB.  El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 5 al 26 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Pel que al punt 4, referent a la pròrroga dels criteris de plantilla pel curs 2020-21, des d’ANPE hem demanat que no es retalli la plantilla per tal de poder garantir que els opositors de la primera convocatòria massiva de places puguin retornar a les seves illes d’origen amb una destinació definitiva. Fem les mateixes aportacions que vàrem fer l’any passat.

Encara més, hem comunicat la necessitat de fer el càlcul de la quota dels centres a 18 hores lectives per secundària i a 23 hores lectives pels mestres i poder augmentar les plantilles de tots els centres. 

Pel que fa al punt 5, tutorització dels funcionaris interins, es fa referència als exclosos pel català i per la formació pedagògica i didàctica, per raons de necessitat d’atenció als alumnes i en el cas excepcional que quedin places sense cobrir per manca d’aspirants que posseeixin tots els requisits exigits, se’ls adjudiqui una plaça, podran ser objecte de tutorització.

D’aquesta manera, aquests aspirants que durant el curs en què esmenin la causa d’exclusió seran considerats com a no tutoritzats. En tot cas, seran considerats tutoritzats el curs següent a aquell en què l’hagin esmenada.

Les places de substitucions amb contracte trimestral per causa de la COVID, tindran efecte de tutoritzats si no hi ha un informe negatiu per part del centre.

Des d’ANPE pensam que les causes d’exclusió esmenades han de tenir l’efecte de la manera més immediata possible. 

D’altra banda, volem posar de manifest que la tutorització actual 30 dies, combinada amb la situació de coronavirus, està generant un efecte crida de la concertada-privada cap a la pública, amb la qual cosa s’hauria de revisar i potenciar la tutorització a 5 mesos, amb la intenció de garantir la continuïtat laboral dels nostres funcionaris interins, on l’experiència docent a la pública ha de ser determinant a l’hora d’adjudicar una plaça. Les 560 places oferides pel conseller han destinat només 397 docents als centres públics, retroalimenta encara més l’efecte de contractació a dit, la qual cosa, afegida a  l’efecte cridada, a les oposicions i a la imprevisió de futures retallades, ens genera incertesa en un futur a mig termini.

Sobre el procediment de tutorització, volem reflexionar que aquest ha de ser un procés que pugui servir d’acompanyament real del docent novell dins la vida del centre educatiu. 

D’aquesta manera, aquesta mesura, afavorirà un acompanyament real i premiar l’itinerari a la pública, on els interins que encadenen substitucions anualment, garantirien una continuïtat per l’esforç realitzat. 

Finalment, per tal de poder capacitar a tots aquests nous professionals sense tutoritzar que es volen dedicar a l'educació en els instituts i centres d'FP, sol·licitam a la Mesa Sectorial que s’estudiï la possibilitat d’absorbir la major part del professorat contractat aquest últim mes, ja que s'han oferit més de 1700 substitucions en tan sols 4 setmanes i és necessari oferir la formació del màster universitari per a obtenir una educació garantista.

Al torn de preguntes, hem demanat per la convocatòria d’oposicions, i l’Administració ens ha informat que es manté la convocatòria passada de les 1144 places d’oposició prorrogades al 2021. A més, ens confirmen que es mantindrà el temari i el caràcter eliminatori de les proves.

Així mateix, la directora general, Rafi Sánchez, ens informa que es vol fer una visita al servei de prevenció, per tal de mostrar les instal·lacions. Ja han començat amb la vacunació de la grip. També es vol fer un grup de treball a partir de novembre.

Finalment, avui es publicaran les llistes provisionals d’admesos, exclosos i les desestimacions de les oposicions prorrogades. Els exclosos tindran 10 dies per esmenar la seva situació de manera telemàtica. No hi ha prevista cap convocatòria paral·lela pel 2021.