Informe de la Mesa de Negociación del Personal Docent no Universitari i el Ministeri d'Educació i Formació Professional


29 Sep, 2020

INFORME DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

ASSISTENTS:

  • Pel Ministeri: Secretari General tècnic i membres del Ministeri d'Educació.
  • Per la part sindical: ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIGA i ELA.

1. VALORACIÓ DE L'INICI DEL CURS 2020-2021

MINISTERI: La valoració de l'inici de curs ja va ser realitzada per la ministra i ara ens traslladen les mesures en les quals estan treballant amb les Comunitats Autònomes. Entre les quals, l'excepcionalitat d'eximir del Màster de formació del professorat en aquest curs en aquelles especialitats en les quals no hi hagi aspirants disponibles amb aquest requisit. D'altra banda, estan treballant en les modificacions necessàries

ANPE:
des de ANPE agraïm aquesta reunió de la Mesa de Negociació, però demanem que això no quedi en un simple formalisme i hi hagi continuïtat en les reunions d'aquesta Mesa per a anar analitzant l'evolució de la pandèmia en els centres educatius i poder tractar totes les qüestions que afecten al professorat.

Pel que fa a aquest inici de curs volem denunciar la falta de negociació i participació dels representants del professorat en les mesures per a aquest inici de curs. A proposta d’ANPE, va haver-hi un compromís d'aquest Ministeri d'educació, el passat 19 de maig, amb els membres d'aquesta Mesa de Negociació per a la constitució d'un grup de treball específic per a negociar i consensuar mesures per a una tornada  a les aules de la forma més segura possible i respondre a les manques de l'alumnat durant el període de confinament i, sobretot, planificar amb temps suficient l'inici del curs 2020/2021. Ni aquest grup es va arribar a constituir, ni aquesta Mesa de Negociació s'ha tornat a reunir fins avui.

Com ja critiquem públicament des d’ANPE en el seu moment, la tardança en la presa de decisions i la incertesa que tot això va generar en la comunitat educativa ha marcat aquest inici de curs, a més de la nul·la participació del professorat en l'establiment d'aquestes mesures. Fins al 27 d'agost, no es va reunir la Conferència Sectorial per a establir una sèrie de mesures de les quals, les de caràcter sanitari eren més o menys raonables, però no es recollien mesures concretes de caràcter organitzatiu i acadèmic, com la reducció de ràtios en els grups de convivència estable en tot l'Estat o l'obligatorietat de mantenir en tot cas la distància mínima interpersonal en la resta de les aules.

Tot això va endarrerir la publicació de la normativa autonòmica d'inici de curs i fins i tot el retard del començament del mateix en alguna Comunitat Autònoma i, cosa que és més preocupant, assistir a 17 inicis de curs diferents.

Però a més  a més, hi ha una mesura molt rellevant que des d’ANPE venim anys reivindicant i ara, amb la pandèmia més fins i tot, que és la incorporació als nostres centres educatius del servei d'infermeria escolar que, a més de les labors pròpies sanitàries que ajudarien, amb una intervenció immediata en els centres educatius, a frenar l'avanç de la pandèmia, es faria càrrec també de la funció de responsable COVID-19 del centre educatiu, descarregant d'aquest treball burocràtic i d'aquesta responsabilitat afegida al professorat i als equips directius.

D'altra banda, també es va trigar a establir el protocol de mesures sanitàries necessàries i pautes d'actuació a seguir en els centres educatius, per part del Ministeri de Sanitat, el document definitiu de la qual no va veure la llum fins al 10 de setembre, a més de la tardança a conèixer el protocol a seguir per MUFACE, per als funcionaris de carrera, que també es va conèixer començat el curs, amb tot el que això ha comportat.

Ara tenim pendent de regular l'educació a distància i cal treballar en això des de ja. Per això el Ministeri ha de consensuar amb les CCAA unes mesures mínimes i comunes per a tot l'Estat i evitar desigualtats entre els territoris. Aquestes mesures han de contemplar:

  • La regulació de les condicions laborals del professorat, tenint sempre com a referent el seu horari lectiu.
  • Plataformes digitals en totes les CCAA per a afavorir aquest ensenyament a distància, amb formació en l'ús de la mateixa al professorat, alumnes i famílies.
  • Dotació de mitjans informàtics i de connectivitat a tot el professorat i alumnat, perquè aquesta serà la seva eina de treball.

Totes les mesures que afecten condicions laborals del professorat han de passar per aquesta Mesa de Negociació.

Pel que fa a l'excepcionalitat de no exigir el Màster de formació del professorat durant aquest curs en determinades circumstàncies, des d’ANPE, en un moment excepcional com aquest, només per a aquest curs, i sempre en cas que en una determinada especialitat no hi hagi ningú disposat a treballar amb el Màster en formació del professorat (o que compleixi els requisits per a estar dispensat de tenir-lo) estaríem d'acord que, excepcionalment, puguin ocupar les places que hi hagi lliures en els nostres centres, de manera puntual, aquells titulats universitaris la titulació dels quals li habiliti per a impartir una determinada especialitat. L'altra alternativa seria deixar aules amb alumnes sense professorat amb tot el que això suposa en un moment d'emergència com aquest.

Però per a tot això, és necessari que es modifiqui l'actual normativa estatal. Si aquesta modificació normativa es produeix, aquests possibles aspirants hauran d'anar sempre darrere d'aquells que si posseeixin el Màster. A més, la seva inclusió en les borses de treball actualment establertes en les CCAA hauria d'anar condicionada a l'obtenció del títol de Màster en formació del professorat.

D'altra banda, volem aprofitar també per a exigir de nou al Ministeri d'Educació que homologui amb una norma estatal bàsica les titulacions per a poder impartir, en règim d'interinitat, cadascuna de les especialitats dels cossos d'ensenyaments mitjans i no deixar-ho a criteri de les CCAA com és fins ara.

Finalment, sobre la modificació de l'actual estructura curricular d'estàndards d'aprenentatge, des d’ANPE estem d'acord en aquesta modificació que reduiria l'excessiva burocràcia a la qual està sotmesa el professorat a més de la rigidesa del currículum actual però, per a realitzar tot això, és necessària la modificació dels actuals Reials Decret de currículum i, lògicament, ha de comptar amb la participació dels representants del professorat.

MINISTERI: Les organitzacions sindicals també participen en altres fòrums com el Consell Escolar de l'Estat i sempre les tenen en consideració. En aquesta reunió volien conèixer la posició sindical i el punt de vista de les organitzacions sindicals sobre l'inici de curs.

Sobre les mesures que s'estan preparant s'estan realitzant com a excepcionalitat per la situació. Sobre l'exempció del Màster, solament es nomenarà a aspirants sense aquest requisit una vegada es constati que no hi ha aspirants disponibles, en una determinada especialitat, amb el títol de Màster de formació del professorat i, en cap cas, s'integraran en cap borsa de treball, ni ordinària ni extraordinària.

ANPE: Per descomptat que ANPE forma part del Consell Escolar de l'Estat, però aquest és un òrgan consultiu en el qual participa tota la comunitat educativa. L'àmbit per a negociar les condicions laborals del professorat és aquesta Mesa de negociació i no una altra. Entre altres coses, no s'han negociat encara ni ha passat per aquesta Mesa les Normes procedimentals del Concurs General de Trasllats, que enguany té caràcter estatal, i no sabem si es farà, perquè ja dilluns que ve hi ha convocatòries de Mesas Sectorials autonòmiques en les quals es tractaran les convocatòries del CGT.

ANPE, el sindicat de l'Ensenyament Públic.

Docents com tu