Mesa Sectorial de dimecres 16 de setembre


16 Sep, 2020

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 16 DE SETEMBRE

Avui dimecres dia 16 de setembre, hem continuat amb la mesa sectorial on hem tractat el següent ordre del dia:

  1. Modificació de la convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals pels funcionaris de carrera sense destinació definitiva, desplaçats, en comissió de serveis i funcionaris interins i el règim de substitucions.
  2. Instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents.
  3. Torn obert de paraules.

1. Pel que a la modificació de la convocatòria d’interins i el règim de substitucions, entenem que la substitució immediata del personal docent ha de ser prioritària, i per aquest motiu mantenim el suport a la mesura, ja que millora el que tenim ara.

Hem agraït la tasca feta pel personal tècnic de la direcció general, amb l’oferiment de més de 1400 substitucions en dues setmanes, però hem insistit què cal millorar la plataforma informàtica, perquè la pàgina cau de manera constant.

Hem considerat necessari l’oferiment de què les substitucions siguin continuades, especialment als centres d’especial dificultats, com a l’illa de Menorca, Eivissa i Formentera, amb una mensualitat per anticipat o un fons social especial (que venim reclamant), i/o un complement d’insularitat per tots els docents de les balears, malgrat que no sigui ara, el millor moment per reivindicar-lo.

Pel que fa al procediment de substitucions d’emergència per la COVID, s’ha inclòs l’oferiment de places de suport als IES, a petició d’ANPE a la MS anterior, la qual cosa valoram favorablement.

S’ha proposat, que les places COVID d’emergència, inicialment s’oferiran per trimestres, amb contractes encadenats, on la conselleria anirà cridant a l’interí per dir-li on ha d’anar periòdicament. Aquestes places s’estan oferint amb el pressupost de les substitucions, amb la qual cosa cal recordar que no són de quota.

A properes Meses de Treball anirem estudiant l’evolució de les places oferides, i de si hi ha més necessitats, i de com s’aniran perllongat aquests contactes.

La Conselleria estableix ara els següents procediments:

c.1) Procediment ordinari. Voluntari,  sol·licitant tantes places com vulgui de les especialitats o funcions seleccionades. El fet de no participar no exclou de les llistes.

c.2) Procediment extraordinari. Per trucada telefònica. La renúncia no justificada genera l’exclusió de la borsa, només per les opcions que va seleccionar, encara que li ofereixin totes les opcions. Tens 24 hores per respondre, si no perds l’opció de renunciar injustificadament 1 vegada per any, i a la següent, decaus 2 anys de les llistes.

c.3) Procediment urgent. S’obrirà un tràmit d’adjudicació a la pàgina web de la DGPD, telemàticament, on podran participar els aspirants admesos de la borsa, exclosos de la formació pedagògica i didàctica i els aspirants que no estan a la borsa. Aquest es posarà una vegada passi el procediment del cap de setmana. Probablement un parell d’hores l’horabaixa de cada dilluns. En poc temps s’anunciarà al protal del docent interí.

S’estudiarà més endavant si les substitucions d’emergència per trimestres seran prorrogables i amb el cobrament i puntuació de l’estiu o no. Ens informen que es respectarà l’ordre de la borsa i que es tutoritzarà a qui les agafi.

2. Pel que al trasllat per motius de salut dels funcionaris de carrera, entenem que aquest tenen uns drets adquirits que s’han de prioritzar i respectar, però sense vulnerar el del col·lectiu interí adjudicat amb places vacants.

Per aquest motiu, hem demanat com ho fan a les altres comunitats autònomes, així com recordar que la provisió de llocs de treball és estatal, mitjançant el concurs de trasllats. Tots coincidim en què cal traslladar al funcionari del lloc de feina afectat abans que es doni de baixa, però s’ha de compatibilitzar amb la garantia que l’interí afectat cobri i puntui tot l’any amb independència de la seva recol·locació, i que aquest tengui preferència en acceptar la plaça que se li oferesqui, de manera negociada.

Per tot això, aquest punt no té el suport d’ANPE, I quedam a l’espera d’una modificació de l’esborrany. Per resumir i entendre com afectaria aquesta proposta:

“Quan el funcionari necessiti un cavi de centre per motius de salut, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals li permetrà triar les places vacants del darrer concurs general de trasllats (CGT). La tria es fa de la següent manera:

a) Si hi ha vacants disponibles, les ha de triar per ordre.

b) Si no hi ha vacants, haurà de triar places de quota, que podrà ordenar.

Una vegada adjudicada la plaça, el SPRL determinada si la plaça triada reuneix els requisits per l’adaptació del funcionari. Si la plaça és una Vacant (V):

a) Si la vol, se la pot quedar de manera definitiva.

b) Si no la vol, ha de participar al proper CGT.

Si la plaça és de quota (SV):

a) La pot agafar per aquest any.

b) Pot concursar al CGT de l’any següent.

És a dir, que el funcionari podrà participar al proper CGT si no està d’acord amb la plaça atorgada. Ens han explicat que al cos de secundària hem tingut 3 casos l’any passat i 3 enguany, mentre que al cos de Mestres han estat 4 i 1 respectivament.

Pel que fa a l’interí desplaçat demanam un mecanisme de compensació que encara no s’ha resolt, per això ens ha resultat una mesura insuficient i hem votat en contra a l’espera d’una millora en la proposta.

 

3. Finalment, al torn obert de paraula reclamam:

  • Que se substitueixi al professorat l’abans possible.
  • Què amb l’oferiment del conseller de 560 places, de les quals 163 han anat a la concertada, no s’està afavorint l’itinerari dels docents dins l’ensenyament públic, ja que aquestes places s’ofereixen “a dit”.
  • Què en aquest moment tenim un efecte de crida de la concertada cap a la pública, ja que després de la tutorització el professorat de la concertada quedarà dels primers. Si afegim les futures oposicions i els anuncis de possibles ajustos pressupostaris posteriors, els interins que fan l’esforç d’agafar substitucions o places fora del seu domicili habitual es podrien veure afectats, i aquest procés va en contra de potenciar l’itinerari públic defensat des d’ANPE.