Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent


09 Sep, 2020

RESUM DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DOCENT 

Avui dimecres dia 9 de setembre ha tingut lloc una sessió extraordinària de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent, per tal de valorar l’inici de curs i tractar els següents punts: 

1.Informació provisional sobre la valoració dels docents en la condició de la vulnerabilitat a la COVID-19. 

2. Informació sobre el Qüestionari COVID previ a la incorporació dels docents. 

3. Informació sobre el desenvolupament de les proves serològiques. 

4. Recordatori de les mesures preventives per als treballadors vulnerables. 

5. Torn obert de paraula. 

1. En primer lloc, creiem que la valoració dels docents vulnerables com és el cas de les embaraçades, ha estat molt eficaç, donant-les la baixa des del primer dia.  

No obstant, trobam un despropòsit altres situacions, com la que pateixen els malalts oncològics, on aquells que no reben tractament de quimio o radioteràpia però sí medicació, no se’ls considera d’alt risc i no se’ls hi fa la baixa de manera directa, tot i que al juny sí que se’ls hi feia. Per aquesta raó hem reclamat que a aquests casos se’ls consideri directament d’alt risc independentment de la medicació i tractament que rebin i que se’ls doni la baixa directament.  

D’altra banda, als docents vulnerables se’ls hi dóna la possibilitat de fer renúncia justificada, la qual cosa suposa que aquest docent no tingui cap contracte laboral i per tant no pugui treballar en tot el curs, ja que la situació de vulnerabilitat no desapareixerà. Per això hem reclamat una solució, com disposar d’una plaça en la qual prevaleixi el teletreball o que se’ls adjudiqui una baixa retribuïda.  

Pel que fa a aquest tema, no entenem per què la valoració de la vulnerabilitat s’ha fet de manera més relaxada que al maig/juny passat, ja que el nivell de valoració del risc ha variat, aquells que eren de risc 3 han passat a risc 1 o 2 havent-se de reincorporar al centre si o si. La raó que se’ns comunica és que al maig/juny no hi havia cap documentació oficial sobre les característiques de cada nivell de risc i el Servei de Prevenció va fer una classificació en funció d’un criteri propi.  

Ens han comunicat que ja està publicat el document oficial que estableix aquesta classificació i és la que ara mateix prevaleix. Tot i així, hem fet arribar a la Directora General de Salut Pública la revisió d’aquests nivells de risc per tal que els qui abans eren NR3 ho segueixin essent.  

Finalment, pel que fa als vulnerables trobam que han faltat instruccions clares i precises, tant per docents com pels sindicats, ja que els tràmits d’ajornament d’incorporació per personal d’alt risc i de renúncia justificada es van penjar sense cap tipus d’instruccions i han donat peu a confusions.  

A continuació explicam els casos:  

Cas de les embarassades, immunodeprimits i malalts de càncer en tractament actiu (quimio o radioteràpia), les passes que han de fer són: 

a) Omplir el qüestionari de vulnerabilitat i cridar/enviar correu electrònic al Servei de riscos laborals per avisar.serveideprevencio@dgfun.caib.es 

b) Fer el tràmit previ a la presa de possessió. 

c) Cridar/enviar un correu electrònic al Servei de Provisió (971177861 / provisio@dgpdocen.caib.es) per gestionar la presa de possessió des de la conselleria. No heu d’anar al centre a fer la presa de possessió.  

d) Fer tràmit d’ajornament d’incorporació al centre. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4027747&coduo=38&lang=ca 

e) Rebreu la baixa cada 15 dies. 

Cas dels que fan al qüestionari COVID ha passat el mateix, on inicialment estava penjat en un enllaç, però després es va eliminar i simplement els docents havien de llegir les preguntes i en el cas que una resposta fos afirmativa s’ha d’avisar al Servei de Prevenció, aspecte que no quedava gens clar a la publicació. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4336815&coduo=38&lang=ca 

2. Pel que fa al segon punt respecte al Qüestionari COVID previ a la incorporació dels docents que hagin de mantenir quarantena per haver estat diagnosticats pel coronavirus o per estar en contacte estret amb un positiu diagnosticat, han d’avisar al SPRL i fer el tràmit de renúncia amb reserva de plaça, amb la qual cosa se’ls ajorna la presa de possessió fins que se’ls hi doni l’alta. En aquest cas, el docent deixa de cobrar i puntuar els dies fins que pot fer la presa de possessió, mentre que si aquesta situació succeeix mentre està treballant se li donarà la baixa i computarà els punts i cobrarà els dies corresponents a aquest període.  

Per això hem demanat que els docents afectats que hagin d’ajornar la presa de possessió se’ls permeti fer la presa de possessió virtual i se’ls comptabilitzi aquest període de temps comuna  baixa IT, cotitzant i puntuant el que correspongui.  

3. Referent al tercer punt, valoram positivament la realització de proves serològiques als docents de risc, però consideram que s’ha d’estendre a la totalitat de docents, per tal de poder conèixer la prevalença de persones que han passat la malaltia i poder fer una valoració sobre la immunitat de grup en el si de cada claustre. 

4. Respecte a les mesures preventives se’ns informa que tot el material de protecció ha estat repartit als centres.  Tot i així, molts docents ens comuniquen que des dels equips directius no se’ls ha proporcionat mascareta de cap tipus, ni FFP2 en els casos recomanats (vulnerables), sinó que se’ls demana que cada docent dugui la seva pròpia. No entenem aquesta situació i ho hem fet constar a la reunió.  

Concretament i pel que fa a les mascaretes se’ns avisa que s’ha enviat 4 tipus de mascaretes als centres: reutilitzables de tela, higièniques, quirúrgiques, FFP2. Pels alumnes que l’oblidin de forma puntual, els centres també disposen de mascaretes extres. També s’està valorant la compra de mascaretes transparents que permetran als alumnes amb discapacitat auditiva poder llegir els llavis del seu mestr@. En el cas que un centre no disposi de mascaretes FFP2 i tenen docents vulnerables, serà el centre qui haurà de comprar aquest material per vosaltres. Així mateix, si hi ha algun centre que no ha rebut el material o l’equip directiu no proporcioni el material ens ha de notificar la incidència per poder-ho fer constar a planificació i centres. 

Cal destacar que des del servei de prevenció s’ha enviat un recordatori de les recomanacions per a la prevenció a tots els equips directius. En aquests aspecte els equips directius han de saber quins docents són vulnerables. Aquests treballadors no poden entrar en contacte amb casos sospitosos, han de dur mascareta en tot moment, rentar-se freqüentment les mans i mantenir la distància. Aquests docents han d’avisar d’un cas sospitós que serà acompanyat per un altre docent a la sala d’aïllament. 

5. Per concloure, continuam exigint l'opció del teletreball per al personal vulnerable, o la seva substitució immediata per a no incorporar-se a l'activitat presencial a causa d'una situació delicada de salut, així com l'ampliació dels casos del personal sensible, ja que sembla ser, que es varen minvar certs casos que haurien de ser ampliats.