Davant l'obertura dels centres ANPE exigeix un retorn segur a les aules


04 Sep, 2020

ANPE EXIGEIX UN RETORN SEGUR A LES AULES

Davant l'obertura imminent dels centres educatius, seguim sumits en una gran incertesa. A la majoria de les Comunitats Autònomes s'estan concretant i ultimant mesures en aquestes setmanes. Algunes Comunitats han decidit endarrerir l'inici de l'activitat lectiva per a per a poder implantar aquestes mesures.

La reunió dels ministres de Sanitat i Educació i Formació Professional amb els consellers d'Educació els últims dies d'agost, ha arribat tard. Una reunió on només s'han establert mesures sanitàries i de distanciament social sense abordar mesures organitzatives i acadèmiques. Aquesta falta de planificació de les administracions educatives ha provocat que moltes comunitats retardin l'inici del curs escolar per a concretar mesures, a marxa forçada, i poder aplicar-les en cada centre.
Des d’ANPE venim exigint, des de fa temps, una tornada segura a les aules. És imprescindible el compliment i aplicació de les mesures de seguretat i higiene que les autoritats sanitàries tenen establertes en els espais públics i privats, que també, exigim que s'apliquin en tots els centres educatius. És important que s'estableixin protocols d'actuació clars i es doti als centres dels recursos necessaris per a qualsevol dels escenaris possibles: educació presencial, semipresencial o a distància.

Des d’ANPE proposem les següents mesures concretes:

 • Que els grups de convivència estable o “aules bimbolla” estiguin composts pel menor nombre d'alumnes. En aquests grups, a més de comptar amb el professor tutor, han d'impartir classe els professors especialistes corresponents i indispensables per a aquest grup. Sempre mantenint la distància de seguretat i usant la màscara.
 • En la resta de grups-aula, la ràtio màxima ha d'estar en funció de les dimensions de l'aula o espai que s'usi com a aula, mantenint la distància interpersonal de 1,5 metres. La reducció d'alumnes per aula és important també per motius pedagògics com apostar per un ensenyament més individualitzat que ajudarà a compensar els possibles dèficits d'aprenentatges del curs passat.
 • Respecte a les aules en les quals s'adopti la modalitat de semipresencialidad, ANPE plateja que la reducció de l'horari lectiu presencial sigui proporcional en totes les àrees i matèries, perquè totes mantinguin el seu pes específic en el currículum. És imprescindible que les Administracions Educatives elaborin unes instruccions mínimes que regulin aquesta modalitat i les condicions de treball del professorat.
 • Davant un possible escenari de tancament d'aules o centres, és fonamental la concreció i posada en marxa dels plans i/o mesures de digitalització dels centres docents. Per a ANPE aquests plans hauria de recollir les següents mesures imprescindibles:
  • La dotació de mitjans informàtics i de connectivitat.
  • Les plataformes digitals que possibilitin les classes online i amb continguts digitals.
  • La formació a docents i a alumnes.
  • Les instruccions mínimes que regulin aquesta modalitat, les adaptacions curriculars i les condicions de treball del professorat.
  • Que l'administració educativa doti als centres educatius dels recursos materials necessaris de seguretat i higiene (màscares, hidroalcoholes, pantalles, etc).
 • La persona responsable per als aspectes relacionats amb COVID en els centres ha de ser un infermer@ escolar perquè pugui actuar de manera presencial i immediata en un centre també quan es detecti algun cas d'alumnat o professorat que presenti símptomes compatibles amb el COVID-19 i poder fer el test de manera immediata i implementar les mesures necessàries per a frenar l'expansió del virus.
 • El professorat que és considerat vulnerable al COVID-19, serà suficient que presenti un informe mèdic perquè sigui substituït de manera immediata. I mentre aquest professorat no tingui dictamen sobre la seva situació, no s'haurien d'incorporar als centres educatius per a no posar en risc la seva salut.

Des d’ANPE exigim una tornada segura a les aules. Tots els centres han de comptar amb el professorat necessari i l'aplicació de totes les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries de cada territori.

Des d’ANPE seguirem en contacte amb tots els centres educatius per a assegurar-nos que la volta a les aules es realitza complint tots els protocols i mesures de seguretat i higiene. En cas que això no sigui així, ANPE durà a terme totes les accions legals que cregui oportunes per a preservar la salut de docents i alumnes i, per extensió, de la societat en general.