Resum de la Mesa Sectorial de dilluns 1 de juny


01 Jun, 2020

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DILLUNS 1 DE JUNY

Avui dilluns dia 1 de juny, hem tractat la Resolució de les comissions de serveis a l’IEDIB i la pròrroga de les atorgades al curs anterior.

A la darrera Mesa Sectorial sobre comissions de serveis, a proposta d’ANPE, vàrem demanar que també passessin per Mesa aquestes places.

Pel que fa a la proposta de prorrogar les atorgades al curs anterior, estam d’acord, ja que prové d’una proposta que ANPE va fer anteriorment, a causa de la situació de pandèmia que patim actualment, on la proposta general de totes aquelles CS que impliquin una entrevista es prorroguin de manera excepcional. L’administració ens ha recordat que aquestes comissions són per 1 any.

Pel que fa a la convocatòria general, hem fet incís en tres aspectes. Pel que fa al:

  • Teletreball
  • Ponderació de l’experiència en els ensenyaments a distància
  • Accessibilitat dels funcionaris de carrera a les places

 

a) Teletreball

A l’apartat 5. Condicions generals dels llocs de feina, posa:

“L’horari de feina dels professors seleccionats és l’establert amb caràcter general per als professors de secundària, d’FP i d’EOI, majoritàriament d’horabaixa.”

Com no reflecteix ni fomenta la modalitat del teletreball (que és l’essència dels ensenyaments a distància, i més encara, en situacions com la que estem passant i/o futures), hem proposat que s’hauria de canviar per:

“L’horari de feina dels professors seleccionats és l’establert amb caràcter general per als professors de secundària, d’FP i d’EOI, en la modalitat de teletreball i majoritàriament d’horabaixa.”
 

b) Ponderació de l’experiència en ensenyaments a distància

-Atenent al punt 7 de Fonaments de dret:

“Disposar del personal docent adequat i suficient per a la cobertura de les places de l’IEDIB es considera indispensable per protegir l'interès general de la comunitat educativa i el funcionament bàsic d’aquest centre d’educació a distància”

A més dels requisits dels candidats, es fa necessari que les persones que ocupen aquestes places tinguin les competències digitals específiques en Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC) i l’experiència en ensenyaments a distància.

Per això hem demanat que es torni a fer un curs de formació en TAC, que ara no es dóna, al propi IEDIB. La Conselleria ens ha explicat que ara no tenen temps de fer-lo.

-A més, al Punt 8 d’aquest mateix apartat:

“En els concursos públics de mèrits per a la selecció dels professors s’han de valorar, de conformitat amb el barem establert en la convocatòria…”

És imprescindible augmentar els punts atorgats per l’experiència en ensenyaments a distància (actualment 0,3 per distància o 0,6 punts per cada any desenvolupat a l’IEDIB), ja que actualment el barem no compensa la tasca que han fet els docents que imparteixen aquests ensenyaments, quan l’IEDIB només duu 2 anys en actiu, i la resta de docents puntua 0,4 punts per any.
 

c) Igualtat d’oportunitats

Per altra banda, convindria eliminar el següent apartat: “b) Tenir una antiguitat d’almenys tres anys com a funcionari de carrera en actiu en algun dels cossos als quals fa referència el punt anterior.” Ja que les places que no s’ocupen en comissions de serveis després s’ofereixen al tràmit d’interins sense tenir en compte els tres anys d’experiència. Per això hem demanat la retirada d’aquest apartat.

Des d’ANPE hem demanat negociar la Fase 3 de desescalada, ja que a la premsa ha sortit avui que el Govern de l’estat dóna autonomia a les comunitats autònomes per decidir com afrontar la fase vinent a partir de la setmana propera.