Informació tramesa per Conselleria


30 Abr, 2020

INSTRUCCIONS PER ADEQUAR ELS CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Promoció i titulació
• La promoció de curs serà la norma general en totes les etapes i la titulació serà la pràctica habitual a 4t d’ESO i 2n de batxillerat.
• El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la promoció o titulació dels alumnes. Per tant, aquest nombre no pot ser un criteri determinant per a la no promoció o la no titulació.

Procés de decisió
• Basat en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau. 
• Consensuat per l'equip docent, i si no és possible, per majoria simple i vot de qualitat del tutor en cas d’empat. 
• La decisió es podrà modificar a partir de les qualificacions de l’avaluació extraordinària.
• La repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional i s’haurà d’elaborar un programa de reforç i de recuperació.

Matèries suspeses
• Les matèries avaluades negativament a la convocatòria ordinària es podran recuperar a la convocatòria extraordinària. 
• Les matèries avaluades negativament a la convocatòria extraordinària, s’hauran de recuperar el curs següent.
Informe individual
• L’equip docent haurà d’emetre un informe individual per valorar la tasca realitzada per cada alumne durant el confinament.

 

PROCÉS DE DESESCALADA EDUCATIVA

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, que estableix a l’annex 2, la previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions.
Aquesta previsió estableix que a la fase 1 els centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar. La data prevista per a l’inici d’aquesta fase serà el dia 11 de maig de 2020 (el dia 4 de maig a Formentera).
La fase 2 s’iniciarà amb l’obertura d'infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de realitzar un treball presencial sense possibilitat de flexibilització. Sempre amb limitació d'aforament. Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n de FP de grau Mitjà i Superior i últim any d'Ensenyaments de règim especial). Es permet l'obertura dels centres d'educació especial, i l'assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari. La data prevista per a la fase 2 és el dia 25 de maig de 2020  (18 de maig a formentera).

Per tot això, us informam que dilluns, 4 de maig, es reprendrà el servei de neteja als centres, el qual heu de coordinar per tal que els espais de treball dels equips directius i del personal administratiu estiguin desinfectats abans de l’11 de maig de 2020, data en què es preveu per la incorporació dels equips directius i escalonadament del personal docent i no docent afectat. Caldrà, a més de la neteja dels centres, realitzar les tasques de desinfecció de les aules i altres espais abans del 22 de maig de 2020 (a Formentera aquesta data s’avançarà a dia 15 de maig). 

Als documents adjunts trobareu les instruccions i les pautes per al correcte ús d'equips de protecció individual (EPI's) en relació a l'alerta per COVID-19.


RECÀRREGA I AMPLIACIÓ DE LES TARGETES DE MENJADOR

Dilluns 4 de maig  es recarregaran automàticament les targetes prepagament  amb 50€ més per cobrir les necessitats durant les dues primeres setmanes del mes.
A més, s'han ampliat els establiments on poden emprar aquestes targetes, es podria dir que pràcticament  les poden emprar a quasi tots els comerços d'alimentació.

 

pautes-d-us-mascaretes-i-guants
instruccions