Resum Mesa Sectorial a Eivissa i Menorca


06 Mar, 2020

mesailles

RESUM DE LA MESA SECTORIAL REALITZADA A EIVISSA I A MENORCA

En ambdues reunions els punts a tractar han estat els següents:

  1. Oposicions.
  2. Tutorització.
  3. Comissions de serveis.
  4. Substitucions i permisos.
  5. Torn obert de paraula.

1. Pel que fa a les oposicions, s'ha fet un resum del procés d'oposició actual, destacant la possibilitat de canvis en les fases del concurs oposició en anys posteriors.

Hem parlat de la possibilitat de realitzar proves no eliminatòries, però en el concurs actual continuarà sent com en anys anteriors. També hem demanat que no es realitzin més oposicions massives, que deixen en auge l'estabilitat laboral de molts interins que porten treballant anys a les illes.

Respecte a les novetats d'enguany, s'ha destacat el lliurament de la Programació Didàctica una vegada passada la primera fase d'oposició, telemàticament a través del portal de l'opositor. A més a més, hem parlat del nou sistema numèric que s'utilitzarà enguany per a la formació de tribunals . Es tracta d'un sistema que suposadament afavoreix que no repeteixin els mateixos funcionaris, problema que hem patit les últimes convocatòries. L'ordre d'actuació dels opositors continuarà sent a través de lletra.

Respecte a les causes d'exclusió per a formar part del Tribunal, es durà a terme una reunió per a establir les causes, però més o menys seran les mateixes que l'any anterior. A destacar que una de les causes d'exclusió és haver format part del tribunal l'any anterior, però només com a titular de la plaça, no entraran en aquest cas els suplents.

També hem demanat la formació del major nombre de tribunals a les illes pitiuses, perquè els opositors que resideixen en elles no hagin de traslladar-se a Mallorca per a examinar-se.

Un altra cosa que ens han afirmat és que buscaran la manera que els opositors puguin disposar dels criteris de qualificació de les diferents proves amb més anterioritat que els anys anteriors.

2. Tutorització, des d'ANPE hem demanat que no hi hagi canvis substancials que puguin perjudicar l'estabilitat dels interins actuals i que facilitin l'efecte cridada que ja s'està produint tant de les escoles concertades com d'altres comunitats.

3. En referència a les comissions de serveis, ens han garantit que la resolució sortirà aviat i que no hi haurà canvis pronunciats. La novetat més destacable: no es podrà demanar comissió de serveis per malaltia. No obstant això, serà el Servei de Prevenció Laboral el que gestioni cada cas en particular, per a situacions en les quals la salut del docent estigui en risc. En aquest tipus de situacions, no hem de regir-nos per les dates de Comissió de serveis, es realitzarà el procés en qualsevol moment de l'any. A més ens han informat que ja tenim la figura de Tècnic de servei de prevenció laboral a Eivissa.

4. Respecte a les substitucions i permisos, hem demanat a l’Administració que els interins puguin gaudir dels mateixos permisos que els funcionaris de carrera, ja que aquest col·lectiu també té les mateixes obligacions i problemes amb els seus familiars. S'han compromès a estudiar aquests casos.

5. A més, hem parlat de les reduccions de jornada per a la cura d'un familiar, i com es podria disposar d'aquestes en situacions en les quals és el docent el que es troba malalt.

Finalment, hem demanat que es duguin a terme més reunions d'aquest tipus a Menorca, Eivissa i Formentera, on poder pal·liar els problemes particulars que es donen a cada illa.