Resum de la mesa sectorial de 27 de febrer


27 Feb, 2020

mesa2

 

RESUM MESA SECTORIAL DIJOUS 27 DE FEBRER

A la mesa sectorial d’avui, hem tractat:

  1. Aprovació de l’acta anterior.
  2. Causes d’exclusió dels tribunals per les oposicions 2020.
  3. Comissions de serveis curs 2020-2021. Convocatòria general.
  4. Comissions de serveis en camps d’aprenentatge.
  5. Comissions de serveis per places docents en serveis educatius especialitzats.
  6. Torn obert de paraula.

1. S’han aprovat les actes anteriors.

2. Referent a les causes d’exclusió dels tribunals, hem demanat que s’afegeixin més supòsits, com el fet d’haver estat tribunal el 2017 i el 2018. També que s’augmenti l’edat per fill menor, que s’incloguin tots els casos a mitja jornada, i als que tinguin a càrrec seu una persona major o un fill amb una discapacitat.

A més, hem remarcat que es reconegui la tasca dels tribunals i que s’augmenti el pressupost destinat per tots aquells funcionaris que participin en el procés selectiu, ja que han d’estar obligats i disponibles tot el mes de juliol per fer una tasca que requereix molta concentració i predisposició.

Pels docents preparadors d’oposicions han de justificar trobar-se en situació d’abstenció presentant la documentació adient.

El dia 6 de març es farà el sorteig numèric dels tribunals, assignant un número, de manera que els 5 següents seran els titulars i els que segueixen els suplents, respectant la paritat.

En fase d’al·legacions es podran demanar exclusions per motius sobrevinguts.

3. Pel que fa a la convocatòria general de comissions de serveis, les sol•licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar molt probablement al mes d’abril de 2020. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana, haver concursat sense renunciar a l’adjudicació provisional i no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

S’han llevat els perfils dels centres i el punt de les malalties greus. Els programes de centre estan al servei d’innovació i d’FP.

A manera de resum, els motius per demanar-la són:

3.1. Per motius personals:

a) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència (a menys de 25, 20 i 20 km a Mallorca, Menorca i Eivissa).

b) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. (a menys de 25, 20 i 20 km a Mallorca, Menorca i Eivissa). Es manté per menors o iguals a 6 anys, i s’augmenta per adopció o acolliment fins a 16 anys durant els primers dos anys.

d) Per qualsevol motiu anterior, degudament acreditat, si implica un canvi d’illa.

3.2. Per raons de servei en els centres educatius.

a) Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica.

b) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.

c) Per ocupar places relacionades amb programes específics.

d) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis.

e) Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial.

f) Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques.

Recordar que serà necessari l’informe favorable del director del centre i el certificat del consell escolar o consell social i la titulació específica si està perfilada. Hauran de tenir un mínim de 4 hores setmanals dedicades.

Hem remarcat que els informes favorables no poden superar el 20 % de la quota assignada al centre el curs 2019-2020, i l’any passat era el 15 %.

3.3. Per formar part dels equips directius dels centres docents.

Tan sols es podrà sol·licitar una comissió de serveis en un únic centre.

3.4. Per motius personals dels funcionaris que veniu d’una altra comunitat autònoma. Hauran de tenir l’autorització de l’Administració d’origen i haver concursat al CGT nacional.

a) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

b) Per reagrupament familiar.

Hem demanat que les comissions de servei per motius personals s’adjudiquin en primer lloc, i no en tercer.

La sol·licitud es fa telemàticament al mes d’abril, és per 1 curs escolar i es pot desistir fins al 30 de juny de 2020.

Recordau que els opositors poden seguir configurant equips directius a partir al llarg de dos anys més, dins la mateixa illa (hi ha 5 casos).

Ha desaparegut l’apartat dels motius personals, ja que la major part pertanyen a l’apartat de prevenció de riscos laborals.

Per acreditar l’apartat 1.c. es demana més documentació: informe mèdic i certificat de la dependència o discapacitat, entre altres.

A l’apartat 1.c. s’augmenta l’edat del fill/a fins a 6 anys.

S’accepta el canvi dins la mateixa illa, pels opositors aprovats. Recordau que han de romandre 3 anys des que varen aprovar ( o més temps, si heu quedat en situació d’expectativa). Així ve recollit a: “Els funcionaris docents que han obtingut la primera destinació definitiva per al curs 2019-2020 o 2020-2021 només podran sol·licitar comissió de serveis en centres de la mateixa illa on tenen la destinació per l’apartat 1.b”

Als centres educatius, les comissions de serveis per raons de servei en els centres educatius, es continua demanant la PGA i la memòria.

4. Referent a les comissions de serveis en camps d’aprenentatge hem demanat si es farà igual que el curs passat i quins criteris seguiran. No trobam adient canviar les regles del joc, fent una pròrroga temporal. S’estudiarà la proposta.

5. Les comissions de serveis per places docents en serveis educatius especialitzats inclouen l’Aula Hospitalària (AH), el Servei d’Assistència Educativa Domiciliària (SAED), l’Equip d’Alteració del Comportament (EAC), l’Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EADISOC), l’IES Can Balo, l’Equip d’Atenció a la Discapacitat Visual (EADIVI), l’Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA), i els centres d’acolliment temporal (CAT) i s’ha d’acreditar ser funcionari de carrera, amb una antiguitat mínima de cinc anys.

La sol·licitud, cal trametre’n una còpia i el projecte de treball a l’adreça electrònica sad@dgice.caib.es. I s’han d’adjuntar els documents justificatius del compliment dels requisits, dels mèrits i del projecte del treball, triant 2 places com a màxim.

La primera fase té un valor de fins a 10 punts (6 per l’experiència i 4 pels mèrits) i la segona fase té també un valor de fins a 10 punts ( 6 pel projecte i 4 per l’entrevista).

Des d’ANPE hem demanat estar presents a la segona fase, i també altres aspirants. Ens han informat que moltes d’aquestes places són de quota i si no es donen ara, es donaran al tràmit de destinacions provisionals per funcionaris i després per interins.

 

6. torn obert de paraula.

Des d’ANPE hem demanat les següents informacions:

PUJADA SALARIAL del 2%. Si es pagarà aquest mes, el mes següent o quina informació tenen al respecte.

OPOSICIONS. Hem demanat que es destini íntegrament la matrícula dels doblers de les oposicions per gratificar millor als tribunals, ja que han de donar qualitat al procés selectiu. També hem exigit calendaritzar les futures oposicions perquè els opositors planifiquin l’estudi.

INTERINS. Quants s’han tutoritzat enguany i quines novetats tenim respecte d’un possible pacte d’estabilitat.

FUNCIONARIS. La destinació definitiva del CGT sortirà al llarg del mes de març.

ACORD MARC 2. Hem demanat treballar el marge pressupostari per millores a l’ensenyament públic.

 

Us recordam que pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i us ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a administracio@anpebalears.es