Mesa Sectorial de dia 4 de febrer de 2020


04 Feb, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 4 DE FEBRER

Aquest dimarts 4 de febrer ens hem reunit a la Mesa Sectorial per tractar:

  1. La lectura d’actes anteriors.
  2. La proposta de convocatòria de comissions de servei per Inspecció Educativa.
  3. La proposta d’aprovació de la Relació de llocs de treball del personal docent.
  4. La proposta de convocatòria d’oposicions a cossos docents pel 2020.
  5. Torn obert de paraules.

1. Pel que fa a la lectura de les actes anteriors es donarà el vist i plau a la propera reunió.

2. Referent a la proposta de convocatòria de comissions de servei per Inspecció Educativa, suposem que es convoca només 1 plaça a Menorca, perquè aquesta no es va cobrir pel procés selectiu.  Si és així, aquesta provisió és la mateixa manera de proveir accidentalment amb un inspector interí, tal com s’ha fet en convocatòries anteriors, en aquest cas, si és així, ens pareix correcte.

3. D’altra banda, la proposta d’aprovació de la Relació de llocs de treball del personal docent, entenem que es vincula amb la plantilla orgànica als centres, que s’estableix anualment per poder concursar els funcionaris, proveir aquestes places amb opositors o cobrir-les amb interins. La publicació de les plantilles ja va sortir i el que ens interessa és saber quantes places noves s’han creat, i quin còmput total hi haurà quan se sumi la quota, a la vegada que exigir que no es retalli ni una sola plaça en l’educació pública ni que s’amortitzi cap jubilació.

Per això volem saber quines dades oficials hi ha de la suma de la plantilla i la quota del 2018, la del 2019 i la prevista pel 2020. Hem recordat a la Conselleria que el càlcul de la plantilla dels centres es faci amb 18 i 23 hores pels IES i CEIPS, respectivament; derogant el Decret de les retallades del 2012.

4. Finalment, en referència a la proposta de convocatòria d’oposicions als cossos docents pel 2020, es convoquen 1144 places.

Pel que fa a les propostes de millora del concurs-oposició, fem entrega del present document adjunt perquè es tingui en compte, destacant:

- Que la programació didàctica s’entregui el mateix dia de presentació, i que la prova de la defensa de la programació i l’exposició de la unitat didàctica siguin la primera prova.

- Que els criteris d’avaluació i els casos pràctics siguin homogenis a totes les illes, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

Per a més informació, destacar de la convocatòria que:

Es reserva un 7 % del total de les places convocades per als aspirants amb una discapacitat superior al 33%. Es reserva per l’accés a un cos superior el 9% de les places. Es podrà participar telemàticament o presencialment, presentant una única sol·licitud indicant el procediment d’accés, cos, especialitat i illa. El termini de participació serà del 26 de febrer fins al 16 de març de 2020, ambdós inclosos. L’import serà de 83,06 euros.

L’acte del sorteig públic dels membres dels tribunals serà dia 6 de març de 2020 a les 10:00 hores del matí.

S’han d’abstenir els preparadors al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria

Les proves comencen a partir del dissabte 20 de juny. La convocatòria es publicarà al BOIB al llarg del mes de febrer.

Les programacions s’entregaran telemàticament amb una aplicació informàtica i només aquells que hagin passat a la segona part de la prova.

El sorteig dels tribunals no serà per lletra sinó per selecció numèrica.

Tot seguit es passà a tractar punt per punt l'esborrany, on hem defensat:

- Al punt 5.8, a la pàgina 42, allà on diu: “c) Elaborar i publicar els criteris de valoració i qualificació específics de totes les proves de la fase d’oposició.” S’afegesqui “així com elaborar la rúbrica de correcció i publicar els índexs de correcció de les proves dels diferents temes extrets i del cas pràctic el mateix dia en sortir els aspirants de finalitzar la respectiva prova”.

- Es prorroguen els temaris per aquesta convocatòria, per no canviar les regles del joc enguany.

- Que es pugui reclamar a cada fase i no al final de la fase d’oposició, quan surt la llista de qualificacions provisionals.

- Que es lliurin les programacions didàctiques dels aspirants el mateix dia de presentació a la primera prova, i no després de passar la part A i B de la primera prova.

- Que hi ha determinades especialitats, com música, on les diferents titulacions d’accés fan necessari que la prova pràctica s’hagi d’elaborar amb continguts específics vinculats a l’ensenyament musical i que cal garantir la igualtat d’oportunitats i contextualitzar aquests coneixements específics tan a l’ESO com al Batxillerat. (Per aquest cas tenim una proposta concreta).

- Que s’augmentin les despeses i dietes pels tribunals, ja que la motivació és fonamental per donar qualitat a la prova.

- Que es respecti el concurs-oposició, ja que a anys anteriors no s’ha respectat l’experiència docent perquè al primer examen es donen les places justes. No ha existit una veritable fase de concurs. Per això hem demanat que el curs que es farà amb els presidents dels tribunals s’insisteixi en aquesta mesura.

- Que hi hagi uns criteris generals d’avaluació per assegurar aquest punt anterior, i que els tribunals siguin homogenis a l’hora d’assignar les puntuacions.

- Que no es facin els exàmens del tema i la part pràctica el mateix dia, per millorar la qualitat del procés selectiu.

- Que es pugui llegir el tema davant el tribunal, per tal de valorar les capacitats comunicatives del futur docent.

- Que la part pràctica no s’empri com una eina d’exclusió, i que es contextualitzi el més possible el cas pràctic.

- Que la ràtio de membres de tribunals enfront opositors, augmenti, amb la finalitat que els tribunals tinguin menys pressió de feina a l’hora de corregir.

- També volem que es detallin les causes d’exclusió dels tribunals, que no s’ha presentat l’annex corresponent, permeten l’opció d’exempció per aquells membres que varen participar les 3 convocatòries anteriors, no com ara que només s’excepcionarà aquells seleccionats l’any anterior.

- Explicar bé el cas pràctic, per exemple amb les filologies, tal com va passar l’any passat amb alemany, si l’apartat A o B s’ha de fer complet, o si es pot triar l’exercici de traducció de la part A i gramàtica, lèxic i anàlisi de la part B. A més seria convenient limitar fins a on arriben el casos pràctics, així com a l’especialitat de FOL, on un any es va eliminar a qui no va contestar a totes les preguntes del pràctic.

D’altra banda, recordant l’anàlisi de les oposicions a la mesa del dia 28 de novembre, va quedar clar que els interins més veterans tenen dificultats per preparar aquestes proves, per la conciliació familiar i laboral. Per això trobam imprescindible una calendarització de les proves, que siguin a llarg termini, amb convocatòries més suaus que permeti als futurs docents plantejar aquesta prova amb temps i previsió.

Ja vàrem dir que era necessari recordar als tribunals que el procés selectiu és un concurs-oposició, i que els tribunals fan servir les fases eliminatòries transformant el procés en una oposició lliure, ja que a molt de casos queda patent que es donen les places justes, com si fos una casualitat.

A més els criteris de correcció dels tribunals haurien de ser públics, homogenis a totes les illes, i amb una prova pràctica contextualitzada a les Illes Balears i a un centre educatiu.

També ens va preocupar el nombre de reclamacions dels aspirants, que, malgrat siguin poques, són conseqüència de no permetre reclamar als aspirants abans que finalitzin les proves. Trobam necessari que per poder donar més transparència i garanties al procés selectiu, s’ha de poder reclamar a cada prova.


5. Pel que fa al darrer punt, al torn obert de paraules hem tornat a insistir que volem una aposta per les oposicions, escalonades, calendaritzades,  progressives i conjugables amb un pacte d’estabilitat. Finalment, hem demanat:

-quina serà la data prevista per tractar un Pacte d’estabilitat, que calendaritzi les oposicions i el segon Acord Marc, amb la intenció de recuperar les condicions sociolaborals dels docents de l’ensenyament públic.

-quins criteris es segueixen per assignar les places d’oposició als diferents accessos, com l’accés per discapacitats o l’accés a un cos superior.

Pel que fa a la pujada salarial del 2% s’abonarà el més aviat possible i amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2020.

També ens han informat que totes les comunitats autònomes començaran el procés selectiu a partir del 20 de juny, a excepció de Catalunya (amb un procés que durà un any) i València (on comencen les proves dia 18 de juny).

Consultar les propostes als documents adjunts.

propostesopos
porpostacaspracticmusica
opos2020