Resum de la Mesa Sectorial del 28 de novembre sobre les oposicions


28 Nov, 2019

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 28 DE NOVEMBRE

Els punts a tractar han estat:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.
  2. Informació sobre les plantilles pel curs 2019-20.
  3. Esborrany d’acord sobre l’oferta pública d’ocupació.
  4. Concurs-oposició. Propostes de millora pel concurs-oposició 2020.
  5. Torn obert de paraules.

Pel que fa al punt 1 s’han aprovat les actes anteriors.

Al punt 2, informació sobre les plantilles, s’ha demanat la divisió del càlcul de la plantilla dels centres a 18 i 23 hores pels IES i CEIPS respectivament. També hem demanat que cal assegurar plaça en propietat a tots els opositors dels anys anteriors i als opositors del 2020.

Al punt 3, oferta pública d’ocupació, hem votat en contra d’aquesta convocatòria per ser massa agressiva, i no mantenir un escalonament suau que sigui compatible amb un pacte d’estabilitat que garanteixi la feina als interins en actiu. Són 1144 places, i volem que les oposicions es puguin ofertar cada any, amb progressivitat, per tal que els docents puguin planificar-se l’estudi i preparació, així com conciliar-lo amb la vida labora i familiar. La preparació d’unes proves d’aquest tipus requereix temps, dedicació i planificació, i aquest calendari encara no l’hem negociat.

Al punt 4, al concurs-oposició, hem exigit a l’Administració:

- Que la programació didàctica s’entregui el mateix dia de presentació, i que la prova de la defensa de la programació i l’exposició de la unitat didàctica siguin la primera prova.

- Que els criteris d’avaluació i els casos pràctics siguin homogenis a totes les illes, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.

A manera de resum, hem plantejat les següents propostes de millora per continuar defensant els interessos generals d’aquells docents que es preparen:

- Que el procés selectiu tingui una durada de 5 anys, amb una oferta pública més flexible i coordinada entre les comunitats autònomes, tal com es va acordar en l’àmbit estatal, per tal de fer un procés selectiu més que doni 3 oportunitats a cada cos.

- Que trobam a faltar un pacte d’estabilitat complementari amb l’oferta pública per tal de donar tranquil·litat als interins de les Illes Balears que actualment estan exercint a les aules.

- Que es respecti el concurs-oposició, ja que a anys anteriors no s’ha respectat l’experiència docent perquè al primer examen es donen les places justes. No ha existit una veritable fase de concurs a algunes especialitats, i exigim que es donin instruccions clares als tribunals al curs de formació que rebin.

- Que hi hagi uns criteris generals i específics d’avaluació amb temps d’antelació, per assegurar aquest punt anterior, i que els tribunals siguin homogenis a l’hora d’assignar les puntuacions.

- Que el procés selectiu estigui vertebrat, de manera que totes les Comunitats Autònomes convoquin els mateixos cossos a la vegada, i que les proves del concurs-oposició es facin els mateixos dies, per tal d’anar coordinats i respectar la igualtat d’oportunitats entre els diferents territoris.

- Que es clarifiquin els criteris d’avaluació i qualificació, i que siguin homogenis a totes les illes.

- Que la primera part de la prova sigui l’exposició i defensa de la programació i unitat didàctica.

- Que es pugui llegir el tema davant el tribunal, per tal de valorar les competències comunicatives del futur docent, i no anteposar l’anonimat per davant de la transparència de l’acte públic .

- Que la part A i B siguin en dies diferents.

- Que la ràtio de membres de tribunals enfront opositors, augmenti, amb la finalitat que els tribunals tinguin menys pressió de feina a l’hora de corregir.

- Que es reconegui la tasca dels tribunals, sempre que les actuacions s’ajustin a la normativa, i que s’augmenti el pressupost destinat per tots aquells funcionaris que participin en el procés selectiu, ja que han d’estar obligats i disponibles tot el mes per fer una tasca que requereix molta concentració i predisposició. Trobam primordial que hi hagi una major inversió econòmica en aquest apartat.

- També volem que es detallin les causes d’exclusió dels tribunals, i s’excloguin als membres que ja varen actuar a les oposicions anteriors.

- Que s’expliqui i concreti bé el cas pràctic, de manera que quedi contextualitzat i limitat dintre de la pràctica docent habitual i del marc normatiu de les Illes Balears.

- Que el cas pràctic estigui coordinat i sigui el mateix a totes les illes.

- Que no s’abusi de l’eliminatorietat de les proves, com altres vegades, quan es va eliminar a persones per deixar sense contestar alguns apartats de la part B. De manera que es valori tot allò que fa un opositor.

- Que es pugui reclamar durant qualsevol part del procés, amb l’explicació pertinent, amb la finalitat de garantir el dret de transparència dels opositors. Que es mostrin els exàmens i que es respongui de manera motivada a cada una de les reclamacions.

- Que la fase de pràctiques s’homologui per a aquells interins que es tutoritzin en cas que aquesta s’allargui a 5 mesos.

D’altra banda, respecte a l’anàlisi de les oposicions, queda clar que els interins més veterans tenen dificultats per preparar aquestes proves, per la conciliació familiar i laboral. Per això trobam imprescindible una calendarització de les proves, que siguin a llarg termini, amb convocatòries més suaus que permeti als futurs docents plantejar aquesta prova amb temps i previsió.

Ja vàrem dir que era necessari recordar als tribunals que s’han d’ajustar a la normativa vigent i per tant, que el procés selectiu és un concurs-oposició, i que els tribunals fan servir les fases eliminatòries transformant el procés en una oposició lliure, ja que a molt de casos queda patent que es donen les places justes, com si fos una casualitat.

A més, els criteris de correcció dels tribunals haurien de ser públics, previs a l’inici de les proves, homogenis a totes les illes, i amb una prova pràctica contextualitzada a les Illes Balears i a un centre educatiu.

També ens preocupa el nombre de reclamacions dels aspirants, que malgrat siguin poques, són conseqüència de no permetre reclamar als aspirants abans que finalitzin les proves, i de la falta de transparència dels criteris d’avaluació i correcció. Trobam necessari que per poder donar més transparència i garanties al procés selectiu, s’ha de poder reclamar a cada prova.

Pel que fa al punt 5, al torn obert de paraules hem tornat a insistir que volem una aposta per les oposicions ajustades a la normativa que publica la conselleria i no a l’arbitrarietat d’alguns tribunals, que a més siguin escalonades, calendaritzades,  progressives i conjugables amb un pacte d’estabilitat. Finalment, hem demanat quina serà la data prevista per tractar el segon Acord Marc, amb la intenció de recuperar les condicions sociolaborals dels docents de l’ensenyament públic.