Resultat de la recerca

Tornar

Quin és el calendari d'aplicació de la LOMLOE?
ANPE-I. Balears 19 Gen, 2021
lomloe

Avui, 19 de gener, entra en vigor la LOMLOE. ANPE ha elaborat un document perquè coneguis el calendari d'aplicació de la llei recollit en la disposició final cinquena.

Normativa educativa
Manifest d'ANPE davant la LOMLOE
ANPE-I. Balears 17 Jun, 2020
lomloe

DAVANT L'ARRIBADA AL PARLAMENT DE LA LOMLOE, ANPE MANIFESTA QUE ÉS UNA REFORMA PARCIAL I SENSE CONSENS, I EXIGIM QUE S'ABORDI LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT PARAL·LELAMENT A LA TRAMITACIÓ DE LA LLEI Des d’ANPE consideram que aquesta reforma educativa no ve precedida d'un acord bàsic o un pacte d'estat que hagués permès establir les bases del que ha de ser la reforma profunda i global que necessita l'educació a Espanya i que servís per a dotar d'estabilitat normativa i perdurabilitat al sistema educatiu.

Normativa educativa
Ordre ECD/65/2018, de 29 de gener, que regula les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria
ANPE-I. Balears ANPE-Nacional 30 Gen, 2018
logo-boe-min

ANPE. Normativa. Publicada l'ordre ECD 65/2018 per a tots els centres docents del Sistema Educatiu Español, i per al curs 2017/18, que regula les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria. L'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria tindrà caràcter mostral i finalitat diagnòstica. S'aplicarà a alumnes que es trobin cursant 4º d'Educació Secundària Obligatòria, amb independència de les seves qualificacions. Aquesta avaluació mancarà d'efectes acadèmics. L'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria valorarà el grau d'adquisició de la competència matemàtica, la competència lingüística i la competència social i cívica, tenint com a referència principal les matèries generals del bloc d'assignatures troncals cursades en quart curs d'Educació Secundària Obligatòria per determinar el grau d'adquisició de la competència. - Per a la competència lingüística, es tindrà com a referència: les matèries Llengua Castellana i Literatura, Primera Llengua Estrangera i, si escau, Llengua Cooficial i Literatura, - Per a la competència matemàtica, es tindrà com a referència: les matèries Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats - Per a la competència social i cívica, es tindrà com a referència: la matèria Geografia i Història Les proves comprendrà la matriu d'especificacions, la longitud (nombre mínim i màxim de preguntes), temps d'aplicació, la tipologia de preguntes (preguntes obertes, semiabiertas i d'opció múltiple) i els qüestionaris de context. Es realitzarà una prova per cadascuna de les matèries que constitueixen la referència principal de les competències objecto d'avaluació. En enllaços d'interès pots trobar l'ordre completa amb els annexos, en format html o en fomrato pdf, per a descàrrega (al final de la pàgina) Enllaços d'interès: Orden ECD/65/2018, de 29 de enero.

BOE Normativa educativa Evaluación
Tornar