Resultat de la recerca

Tornar

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMARTS 21 D’ABRIL
ANPE-I. Balears 21 Abr, 2015
historico

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMARTS 21 D’ABRIL   Avui, dimarts 21 d’Abril, a les 9 h, hem assistit a una altra Mesa Sectorial d’Educació, a la sala de juntes de la direcció general de Recursos Humans, amb l’ordre del dia següent: 1.     Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 2.    Esborrany de modificació de les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí. 3.    Esborrany de convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents. 4.    Esborrany de convocatòria per a sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis. 5.    Precs i suggeriments   Abans de tot, els sindicats i l’Administració hem fet un minut de silenci per l'incident ocorregut a l’Institut Joan Fuster de Barcelona, en el qual ha resultat mort un professor i quatre persones han estat ferides després d'irrompre un alumne de segon d'ESO.   1. S’ha aprovat l’acta anterior i hem demanat la descongeleació dels sexennis de tot el professorat de la pública davant la possibilitat que se descongeli la carrera professional dels sanitaris.   2. Respecte a les bases generals, hem recordat a l’Administració que complesqui amb l’estrictament signat, tal com diu: “D’acord amb aquest pacte, la Conselleria es compromet a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents”. “Els aspirants a funcionaris interins de pacte són els que, en virtut del que disposa l’Acord de pacte d’estabilitat del personal docent de 3 de juliol de 2014, se’ls va adjudicar una plaça d’estabilitat per al curs 2014-2015 i als quals s’ha de garantir un nomenament anual com a funcionaris interins docents per cobrir vacants o substitucions entre l’1 de setembre de 2014 i el 31 d’agost de 2016, llevat que hagin renunciat...” I s’afegeix el punt a la renúncia al pacte, on diu “que l’aspirant serà ordenat d’acord amb els seus mèrits com la resta d’aspirants”. Sense cap penalització. Recordam que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de qualsevol especialitat.   3. Respecte a la convocatòria d’interins destacar que a les especialitats lingüístiques hem assumit que: - S’hagi afegit al col·lectiu d’humanitats també els de socials. - S’hagi llevat l’excepcionalitat dels 27 mesos, de manera que amb 12 mesos els llicenciats en humanitats i socials amb C1 i C2 quedin habilitats per les especialitats lingüístiques. Han iclòs també als de B2 a secundària, la qual cosa hem admés si no tenen professors suficients. - Quedin habilitats mesos els llicenciats en humanitats i socials amb C1 i C2 independentment de l’any que exerciren la funció lingüística, i es considerarà com a mateixa especialitat els serveis prestats al cos de secundària, d’EOI i de música i arts escèniques del mateix idioma. - S’estableix un període transitori de 4 anys  per assolir el certificat oficial de l’idioma corresponent al darrer ofert per l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma d’acord amb el MERCL, encara que des d’ANPE volem que sigui el grau en filologia o equivalent. - S’establirà un apartat 3.1.5.6 pels humanistes que podran recuperar la funció d’anglés aplicat al cant i les altres, ...per tal que no quedin fora de mantenir aquesta funció.   Tots aquests supòsits i concessions els hem acceptat sempre que s’estableixi la priorització dels filòlegs i traductors, cosa que l’Administració ha mantingut. Hi ha una modificació a l’ordre d’adjudicació de places pels professors de l’EOI (a petició d’alguns directors d’EOI) perquè s’adjudiqui primer el cos d’EOI i després el cos de Secundària. Se canvia el termini de participació, ara serà des del 4 de maig fins al 15 de maig. Recordar que els professors tècnics d’FP poden acreditar el màster universitari fins al 15 de maig de 2015, o com a màxim, el dia de prendre possessió de la plaça, si no perdran la plaça. Els interins podeu acreditar el coneixement adequat de llengua catalana i els certificats de C1 i C2 de l’EOI fins a principis de juliol (no s’ha concretat el dia).   Hem demanat el més important es que al mes de juliol es fiquin totes les vacants disponibles, sino demanarem que el procés es faci al mes d’Agost. També pensam que perquè els interins sàpiguen si demanarse l’atur o no al mes de juliol, les vacants de mitja jornada també s’haurien d’adjudicar al juliol (i no a mitjans de setembre) ja que ara mateix no hi ha conseqüències per marcar una o mes plaça, posar o llevar les mitjes jornades, o intercalar l’ordre. El que no permetrem és que s’adjudiquin places vacants a mitjans de setembre perque l’Administració s’estalviaria molts de dies de contracte i molts d’interins perdrien els punts d’aquestes dues setmanes. Així l’Administració manté l’adjudicació al mes de juliol amb les vacants a jornada sencera i també les mitjes. A petició dels sindicats la conselleria estudiarà allargar la puntuació i cotització a efectes de triennis i sexennis els períodes de vacances gaudides. L’experiència a EEUU i Canadà serà de 6,5 punts (si és al mateix cos) i de 3,25 (altre cos), la qual cosa és comprensible. El director general ha deixat apuntat pel curs vinent fer l’adjudicació en forma de cremallera (mesclant funcions dels diferents cossos) i les opcions diferenciades per illes a l’hora de triar vacants i substitucions.   4. Referent a les comissions de serveis. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana i haver concursat. Els funcionaris amb destinació a Balears podeu al·legar qualsevol de les causes previstes mentre que els funcionaris a una altra comunitat autònoma només podeu venir per l’apartat 1.d. Les causes són les mateixes: 1. Per motius personals: a) Per motius greus de salut. b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència. c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. Baixen els km a l’illa de mallorca de 40 a 30 km. d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.   2. Per projectes educatius de centre, amb informe favorable del director del centre (no més del 10% de la quota del centre).   3. Per formar part dels equips directius dels centres docents.   L’ordre d’adjudicació serà: 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d).   El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, serà a principis de juny de 2015 (encara sense concretar).   Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis. Pregunta: Els mestres ja no podran optar als PQPIs, excepte aquells que hagin estat l’any anterior, i podran estar com a molt, fins a un màxim de 3 anys.   5. Als precs i preguntes, hem demanat la reposició inmediata de les condicions socials i laborals dels docents. I finalmente, el director general ens ha informat que la convocatòria d’inspectors sortirà entre maig i juny.   Així,  a mode de recordatori, us avançam: 1. PELS NOUS INTERINS: Pensau a dur el DNI, nota de l'expedient acadèmic, reciclatge de català (nivell C i seminari/s) i màster universitari (en el cas dels mestres, el propi títol convalida el màster) com a requisits generals. Els cursets i altres certificats no us meritaran (excepte si heu fet més de 30 dies de feina a centres públics de les Illes Balears). 2. PER TOTS ELS INTERINS: El primer tràmit telemàtic serà del 4 al 15 de maig, segons les previsions de l’esborrany. El segon tràmit pareix que serà a finals de juliol. 3. PELS FUNCIONARIS EN EXPECTATIVA, SUPRIMITS, DESPLAÇATS, ETC... el tràmit pareix que serà a principis de juliol (encara per determinar).    4. PELS FUNCIONARIS QUE VOLEN DEMANAR COMISSIÓ DE SERVEIS: el plaç serà a principis de juny, segons l’esborrany. 

Històric
ANPE DEFENSA QUE L´AVALUACIÓ HA DE SER UN INSTRUMENT PER VALORAR EL RENDIMENT EDUCATIU
ANPE-I. Balears 21 Abr, 2015

ANPE DEFENSA QUE L'AVALUACIÓ HA DE SER UN INSTRUMENT PER VALORAR EL RENDIMENT EDUCATIU I HA D'ANAR SEMPRE ACOMPANYAT D'UN COMPROMÍS DE MILLORA PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS EDUCATIUS   L'entrada en vigor de la LOMQUE suposa l'aplicació d'un nou sistema d'avaluacions, proves externes, censades i estandarditzades. ANPE no s'oposa a la decisió d'incorporar al sistema educatiu aquest tipus d'avaluacions que han de ser estructurades i coordinades pel Ministeri perquè resultin efectives a l'hora de dissenyar programes i polítiques específiques. Però la valoració de les competències, destreses i habilitats de l'alumne i l'avaluació del seu aprenentatge han de traduir-se en reforços i suports positius per a l'alumnat, que li ajudin a aconseguir els seus objectius. Convé davant aquest esborrany fer una sèrie de consideracions: - Per ANPE aquestes avaluacions externes només tindran sentit si responen a un instrument per al diagnòstic del progrés en l'aprenentatge, a l'homologació de continguts i a l'aplicació de programes de recuperació i van precedides d'un reforç previ de l'avaluació contínua i interna. Mesures, que a causa de les retallades en educació han afectat a la disminució de les plantilles dels centres docents, a la supressió de programes i a l'augment de la ràtio professor-alumne, entre unes altres, són difícils de dur a terme, si no es reverteix prèviament aquesta situació. - Les proves seran aplicades i qualificades per professorat extern al centre. Davant aquesta mesura, ANPE defensa que les avaluacions han de ser realitzades per funcionaris docents per garantir l'objectivitat, la independència i l'eficàcia i així evitar la intervenció d'empreses privades que poden deixar-se guiar per criteris mercantilistes o respondre a un altre tipus d'interessos que no siguin els merament educatius. - ANPE proposa que el sistema d'avaluació extern serveixi perquè cada centre educatiu valori la seva situació actual i futura, de manera que la comparació no sigui amb un altre centre, sinó amb si mateix, permetent desenvolupar un pla de millora de resultats a curt, mitjà i llarg termini i no es dirigeixin a establir un sistema de classificació de centres que ens portaria a una carrera anual per supeditar l'aprenentatge als resultats de la proves als rànquings dels centres. - Un dels temes més controvertits del recent esborrany és el disseny de la prova final de Batxillerat que els alumnes hauran d'aprovar per obtenir el títol, que inclou 350 preguntes tipus test amb quatre respostes a triar. Per ANPE, el disseny d'aquestes proves és insuficient per avaluar l'adquisició de determinades competències: destreses i habilitats com l'expressió oral i escrita, la resolució de problemes i valorar la capacitat de síntesi, entre unes altres. Aquesta prova està molt allunyada d'avaluar la maduresa de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. En definitiva, ANPE defensa que l'avaluació ha de ser un instrument per valorar el rendiment educatiu i ha d'anar sempre acompanyat d'un compromís de millora per aconseguir els objectius educatius. Aquest compromís seria més efectiu si s'hagués aconseguit un consens educatiu en la LOMQUE, amb la participació del professorat, que és qui ha d'engegar i aplicar les reformes. Enfront de l'actitud dels quals s'oposen sistemàticament a qualsevol proposta de canvi sense fer cap contraproposta de millora, en ANPE no ens resignem a esgotar totes les vies de diàleg i negociació per contribuir a la millora permanent de l'educació. Per això hem reiterat la necessitat d'aconseguir un pacte educatiu de mínims que sent les bases per dotar d'estabilitat al sistema, al marge dels canvis de govern, i contribueixi, en definitiva, a millorar la qualitat de l'educació a Espanya i la situació del seu professorat.

Històric
RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMARTS 21 D’ABRIL
ANPE-I. Balears 21 Abr, 2015
historico

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’AVUI DIMARTS 21 D’ABRIL   Avui, dimarts 21 d’Abril, a les 9 h, hem assistit a una altra Mesa Sectorial d’Educació, a la sala de juntes de la direcció general de Recursos Humans, amb l’ordre del dia següent: 1.     Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 2.    Esborrany de modificació de les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí. 3.    Esborrany de convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents. 4.    Esborrany de convocatòria per a sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis. 5.    Precs i suggeriments   Abans de tot, els sindicats i l’Administració hem fet un minut de silenci per l'incident ocorregut a l’Institut Joan Fuster de Barcelona, en el qual ha resultat mort un professor i quatre persones han estat ferides després d'irrompre un alumne de segon d'ESO.   1. S’ha aprovat l’acta anterior i hem demanat la descongeleació dels sexennis de tot el professorat de la pública davant la possibilitat que se descongeli la carrera professional dels sanitaris.   2. Respecte a les bases generals, hem recordat a l’Administració que complesqui amb l’estrictament signat, tal com diu: “D’acord amb aquest pacte, la Conselleria es compromet a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents”. “Els aspirants a funcionaris interins de pacte són els que, en virtut del que disposa l’Acord de pacte d’estabilitat del personal docent de 3 de juliol de 2014, se’ls va adjudicar una plaça d’estabilitat per al curs 2014-2015 i als quals s’ha de garantir un nomenament anual com a funcionaris interins docents per cobrir vacants o substitucions entre l’1 de setembre de 2014 i el 31 d’agost de 2016, llevat que hagin renunciat...” I s’afegeix el punt a la renúncia al pacte, on diu “que l’aspirant serà ordenat d’acord amb els seus mèrits com la resta d’aspirants”. Sense cap penalització. Recordam que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de qualsevol especialitat.   3. Respecte a la convocatòria d’interins destacar que a les especialitats lingüístiques hem assumit que: - S’hagi afegit al col·lectiu d’humanitats també els de socials. - S’hagi llevat l’excepcionalitat dels 27 mesos, de manera que amb 12 mesos els llicenciats en humanitats i socials amb C1 i C2 quedin habilitats per les especialitats lingüístiques. Han iclòs també als de B2 a secundària, la qual cosa hem admés si no tenen professors suficients. - Quedin habilitats mesos els llicenciats en humanitats i socials amb C1 i C2 independentment de l’any que exerciren la funció lingüística, i es considerarà com a mateixa especialitat els serveis prestats al cos de secundària, d’EOI i de música i arts escèniques del mateix idioma. - S’estableix un període transitori de 4 anys  per assolir el certificat oficial de l’idioma corresponent al darrer ofert per l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma d’acord amb el MERCL, encara que des d’ANPE volem que sigui el grau en filologia o equivalent. - S’establirà un apartat 3.1.5.6 pels humanistes que podran recuperar la funció d’anglés aplicat al cant i les altres, ...per tal que no quedin fora de mantenir aquesta funció.   Tots aquests supòsits i concessions els hem acceptat sempre que s’estableixi la priorització dels filòlegs i traductors, cosa que l’Administració ha mantingut. Hi ha una modificació a l’ordre d’adjudicació de places pels professors de l’EOI (a petició d’alguns directors d’EOI) perquè s’adjudiqui primer el cos d’EOI i després el cos de Secundària. Se canvia el termini de participació, ara serà des del 4 de maig fins al 15 de maig. Recordar que els professors tècnics d’FP poden acreditar el màster universitari fins al 15 de maig de 2015, o com a màxim, el dia de prendre possessió de la plaça, si no perdran la plaça. Els interins podeu acreditar el coneixement adequat de llengua catalana i els certificats de C1 i C2 de l’EOI fins a principis de juliol (no s’ha concretat el dia).   Hem demanat el més important es que al mes de juliol es fiquin totes les vacants disponibles, sino demanarem que el procés es faci al mes d’Agost. També pensam que perquè els interins sàpiguen si demanarse l’atur o no al mes de juliol, les vacants de mitja jornada també s’haurien d’adjudicar al juliol (i no a mitjans de setembre) ja que ara mateix no hi ha conseqüències per marcar una o mes plaça, posar o llevar les mitjes jornades, o intercalar l’ordre. El que no permetrem és que s’adjudiquin places vacants a mitjans de setembre perque l’Administració s’estalviaria molts de dies de contracte i molts d’interins perdrien els punts d’aquestes dues setmanes. Així l’Administració manté l’adjudicació al mes de juliol amb les vacants a jornada sencera i també les mitjes. A petició dels sindicats la conselleria estudiarà allargar la puntuació i cotització a efectes de triennis i sexennis els períodes de vacances gaudides. L’experiència a EEUU i Canadà serà de 6,5 punts (si és al mateix cos) i de 3,25 (altre cos), la qual cosa és comprensible. El director general ha deixat apuntat pel curs vinent fer l’adjudicació en forma de cremallera (mesclant funcions dels diferents cossos) i les opcions diferenciades per illes a l’hora de triar vacants i substitucions.   4. Referent a les comissions de serveis. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana i haver concursat. Els funcionaris amb destinació a Balears podeu al·legar qualsevol de les causes previstes mentre que els funcionaris a una altra comunitat autònoma només podeu venir per l’apartat 1.d. Les causes són les mateixes: 1. Per motius personals: a) Per motius greus de salut. b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència. c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. Baixen els km a l’illa de mallorca de 40 a 30 km. d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.   2. Per projectes educatius de centre, amb informe favorable del director del centre (no més del 10% de la quota del centre).   3. Per formar part dels equips directius dels centres docents.   L’ordre d’adjudicació serà: 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d).   El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, serà a principis de juny de 2015 (encara sense concretar).   Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis. Pregunta: Els mestres ja no podran optar als PQPIs, excepte aquells que hagin estat l’any anterior, i podran estar com a molt, fins a un màxim de 3 anys.   5. Als precs i preguntes, hem demanat la reposició inmediata de les condicions socials i laborals dels docents. I finalmente, el director general ens ha informat que la convocatòria d’inspectors sortirà entre maig i juny.   Així,  a mode de recordatori, us avançam: 1. PELS NOUS INTERINS: Pensau a dur el DNI, nota de l'expedient acadèmic, reciclatge de català (nivell C i seminari/s) i màster universitari (en el cas dels mestres, el propi títol convalida el màster) com a requisits generals. Els cursets i altres certificats no us meritaran (excepte si heu fet més de 30 dies de feina a centres públics de les Illes Balears). 2. PER TOTS ELS INTERINS: El primer tràmit telemàtic serà del 4 al 15 de maig, segons les previsions de l’esborrany. El segon tràmit pareix que serà a finals de juliol. 3. PELS FUNCIONARIS EN EXPECTATIVA, SUPRIMITS, DESPLAÇATS, ETC... el tràmit pareix que serà a principis de juliol (encara per determinar).    4. PELS FUNCIONARIS QUE VOLEN DEMANAR COMISSIÓ DE SERVEIS: el plaç serà a principis de juny, segons l’esborrany. 

Històric
ANPE CONDEMNA EL TRÀGIC SUCCÉS EN EL QUAL UN ALUMNE HA CAUSAT LA MORT A UN PROFESSOR I TRANSMET LA CONDOLENÇA A LA FAMÍLIA
ANPE-I. Balears 20 Abr, 2015
historico

ANPE CONDEMNA EL TRÀGIC SUCCÉS EN EL QUAL UN ALUMNE HA CAUSAT LA MORT A UN PROFESSOR I TRANSMET LA CONDOLENÇA A LA FAMÍLIA DE LES VÍCTIMES   L'incident ha ocorregut aquest matí en l’Institut Joan Fuster de Barcelona, en el qual ha resultat mort un professor i quatre persones han estat ferides després d'irrompre un alumne de segon d'ESO, armat amb una ballesta. Es tracta d'un cas absolutament nou i aïllat a Espanya que no ha de servir perquè saltin les alarmes encara que sí ens ha de servir per reflexionar i continuar treballant amb més determinació en la prevenció i detecció de la violència als centres escolars. ANPE des del seu servei del Defensor del Professor, que cada any presenta un estudi sobre convivència escolar, assenyala en l'últim informe que les agressions i amenaces d'alumnes cap als professors representen el 7% dels casos analitzats, encara que lògicament no es tracta solament d'agressions físiques amb resultat de lesions, sinó d'insults, coaccions i altres actuacions que atempten contra la convivència. Des de la creació del Defensor del Professor, ANPE ve posant a la disposició del professorat aquest servei per ajudar en la resolució de conflictes i establir cada any mesures que contribueixen a millorar la convivència als centres. En aquest sentit ANPE exigeix: - El Compliment dels Decrets de convivència així com les Normes de conducta establertes als centres. - Empar legal als professors des de l'administració educativa i desenvolupament d’una llei d'autoritat, històricament reclamada per ANPE. - Assistència psicològica als professors que han sofert alguna situació que ha derivat en danys psicològics. - Preparació per a la resolució de conflictes, inclosa en la formació inicial i continua dels docents. - Revisió de la Llei del Menor. Lamentablement la violència existent en la societat es trasllada en moltes ocasions als centres educatius i l'escola ha d'actuar com un laboratori d'idees que estableixi mesures preventives i de resolució de conflictes perquè ajudi a canviar les conductes violentes, però el professorat necessita el suport i la implicació de l'Administració i de la resta de la Comunitat Educativa i de la societat en general per millorar la convivència als centres i que els processos d'ensenyament aprenentatge es desenvolupin en òptimes condicions. Des de la reflexió serena ANPE condemna aquest fet i seguirem treballant per erradicar qualsevol conducta violenta que es produeixi a l'aula que és treballar, en definitiva, per la prevenció i erradicació de la violència en qualsevol de les seves manifestacions en la societat.

Històric
ANPE CONDEMNA EL TRÀGIC SUCCÉS EN EL QUAL UN ALUMNE HA CAUSAT LA MORT A UN PROFESSOR I TRANSMET LA CONDOLENÇA A LA FAMÍLIA
ANPE-I. Balears 20 Abr, 2015
historico

ANPE CONDEMNA EL TRÀGIC SUCCÉS EN EL QUAL UN ALUMNE HA CAUSAT LA MORT A UN PROFESSOR I TRANSMET LA CONDOLENÇA A LA FAMÍLIA DE LES VÍCTIMES   L'incident ha ocorregut aquest matí en l’Institut Joan Fuster de Barcelona, en el qual ha resultat mort un professor i quatre persones han estat ferides després d'irrompre un alumne de segon d'ESO, armat amb una ballesta. Es tracta d'un cas absolutament nou i aïllat a Espanya que no ha de servir perquè saltin les alarmes encara que sí ens ha de servir per reflexionar i continuar treballant amb més determinació en la prevenció i detecció de la violència als centres escolars. ANPE des del seu servei del Defensor del Professor, que cada any presenta un estudi sobre convivència escolar, assenyala en l'últim informe que les agressions i amenaces d'alumnes cap als professors representen el 7% dels casos analitzats, encara que lògicament no es tracta solament d'agressions físiques amb resultat de lesions, sinó d'insults, coaccions i altres actuacions que atempten contra la convivència. Des de la creació del Defensor del Professor, ANPE ve posant a la disposició del professorat aquest servei per ajudar en la resolució de conflictes i establir cada any mesures que contribueixen a millorar la convivència als centres. En aquest sentit ANPE exigeix: - El Compliment dels Decrets de convivència així com les Normes de conducta establertes als centres. - Empar legal als professors des de l'administració educativa i desenvolupament d’una llei d'autoritat, històricament reclamada per ANPE. - Assistència psicològica als professors que han sofert alguna situació que ha derivat en danys psicològics. - Preparació per a la resolució de conflictes, inclosa en la formació inicial i continua dels docents. - Revisió de la Llei del Menor. Lamentablement la violència existent en la societat es trasllada en moltes ocasions als centres educatius i l'escola ha d'actuar com un laboratori d'idees que estableixi mesures preventives i de resolució de conflictes perquè ajudi a canviar les conductes violentes, però el professorat necessita el suport i la implicació de l'Administració i de la resta de la Comunitat Educativa i de la societat en general per millorar la convivència als centres i que els processos d'ensenyament aprenentatge es desenvolupin en òptimes condicions. Des de la reflexió serena ANPE condemna aquest fet i seguirem treballant per erradicar qualsevol conducta violenta que es produeixi a l'aula que és treballar, en definitiva, per la prevenció i erradicació de la violència en qualsevol de les seves manifestacions en la societat.

Històric
| 59 | 60 | 61 | 62 |
Tornar