Convocatòria pública per cobrir una plaça docent en el CenMat


02 Abr, 2019

Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic (CentMat).

El termini d'inscripcions està obert fins el 15 d'abril del 2019. Per a inscriure's s'ha de registrar  la sol·licitud (annex 2), el projecte i la documentació justificativa que correspongui presentar.

La persona docent que sigui adjudicatària de la comissió de serveis té les funcions següents:

a) Elaborar l’oferta educativa pròpia del centre: proposta d’activitats i/o itineraris i el seu desenvolupament amb la col·laboració del personal docent del centre educatiu que ha sol·licitat l’activitat.

b) Atendre les necessitats d’organització de les sol·licituds d’activitats dels centres educatius.

c) Dur a terme les tasques que permetin una bona organització i funcionament del centre, entre d’altres: manteniment del web del centre, divulgació de l’oferta educativa, comunicació i coordinació amb els centres educatius, gestió de les sol·licituds.

d) Elaborar la documentació pròpia, i col·laborar en la gestió econòmica del centre.

e) Elaborar recursos didàctics curriculars que es puguin incorporar fàcilment a la pràctica diària de les matemàtiques.

f) Intervenir a les aules, col·laborant amb el professorat del centre que ho ha sol·licitat, per contribuir a la millora de la pràctica docent i en la introducció de metodologies actives, participatives i innovadores que contribueixin a l’adquisició de la competència matemàtica de l’alumnat.

g) Facilitar als docents l’ús didàctic i divulgatiu del fons bibliogràfic sobre didàctica de les matemàtiques existent en el centre.

h) Col·laborar, en la mesura del possible, en totes aquelles activitats que organitzi la societat balear de matemàtiques, SBM-XEIX, que vagin adreçades als escolars de les Illes Balears.

i) Altres funcions que li atribueixi la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa en relació a la gestió del centre.

 

boib-convocat-ria-comissi--de-serveis-del-centmat
annex-2--sol-licitud--centmat