Resultat de la recerca

Tornar

DEBAT AMB PROFESSIONALS DE L´ENTORN ESCOLAR
I. Balears 04 Mar, 2015
historico

Des d'ANPE Illes Balears vos convidam a la Taula de debat Parlem d'educació amb els professionals de l'entorn escolar. L'objectiu és doble:donar a conèixer la feina dels professionals de l'entorn escolar o el que significa fer feina lligats a l'entorn; extreure un possible model d'aquest funcionament que sigui traslladable al conjunt de centres amb determinades característiques, que concreti el que és d'esperar de l'administració i dels professionals de l'entorn i el que és d'esperar dels centres i dels professionals dels centres.Més informació al cartell adjunt.

Llegir més
Històric
ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L´ESCOLA PÚBLICA”
I. Balears 04 Mar, 2015

ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L'ESCOLA PÚBLICA”   ANPE Illes Balears inicia, un any més, la campanya Matricula als teus fills en l'ensenyament públic, destinada a posar en valor el paper de l'ensenyament públic en la societat, i anima novament al professorat i als centres educatius a la seva difusió. A ANPE, com a sindicat professional i exclusiu de l’ensenyament públic i amb motiu de la imminent obertura del procés de matriculació de l'alumnat per al proper curs, rellançam aquesta campanya recordant les avantatges i fortaleses de l'ensenyament públic amb la qual pretenem traslladar “el paper essencial de l’escola pública dins la nostra societat” i de “la tasca dels nostres docents, que amb la seva vocacionalitat i esforç” han fet possible que els nostres fills rebin una educació de qualitat que volem reconèixer. Mitjançant aquesta iniciativa, el sindicat volem posar de manifest que ni l'ensenyament públic ni el seu professorat han estat una prioritat per a l'actual Govern. També volem reclamar que l'increment de 39 milions d'euros (als pressupostos del 2015) vagi destinat íntegrament a l'ensenyament públic, començant per la recuperació dels sexennis, la paga extra retallada i la reposició del professorat perdut (especialment en secundària, per l'augment lectiu).   Finalment, amb aquesta campanya, volem reclamar un major reconeixement de la figura del docent de l’ensenyament públic, ja que, amb la LOMQUE, no s'ha aconseguit. Des d’ANPE continuarem defensant que no se llevin més recursos, que s'escometin totes les inversions necessàries per garantir el manteniment d'un servei públic educatiu de qualitat i que no se suprimeixin aules ni professorat.

Llegir més
Històric
INFORMACIONS VÀRIES!
I. Balears 04 Mar, 2015

INFORMACIÓNS VÀRIES!   Ja que molts de vosaltres ens demanau, vos feim un resum de diferents informacions importants. 1. La part proporcional de l'extra de nadal de 2012, es farà efectiva en la nòmina de març. Se farà d’ofici a tots els funcionaris i interins en actiu. Si no és el vostre cas cridau-nos. 2. Respecte al Concurs General de Trasllats: a) Adjudicació provisional: Cos de Secundària: 13 de març, Cos de Mestres: 24 de març. b) Adjudicació definitiva: Cos de Secundària: 13 de maig, Cos de Mestres:  21 de maig. NOTA: les dates d'adjudicació són aproximades   3. Les Comissions de Servei sortiran a final d’abril/principis de maig, i és requisit haver concursat.   4. El fons social ha incorporat les ajudes per estudis del personal docent i dels vostres fills (entre18-25anys) han tornat. Les podeu demanar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de 2015.

Llegir més
Històric
DEBAT AMB PROFESSIONALS DE L´ENTORN ESCOLAR
I. Balears 04 Mar, 2015
historico

Des d'ANPE Illes Balears vos convidam a la Taula de debat Parlem d'educació amb els professionals de l'entorn escolar. L'objectiu és doble:donar a conèixer la feina dels professionals de l'entorn escolar o el que significa fer feina lligats a l'entorn; extreure un possible model d'aquest funcionament que sigui traslladable al conjunt de centres amb determinades característiques, que concreti el que és d'esperar de l'administració i dels professionals de l'entorn i el que és d'esperar dels centres i dels professionals dels centres.Més informació al cartell adjunt.

Llegir més
Històric
ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L´ESCOLA PÚBLICA”
I. Balears 04 Mar, 2015

ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L'ESCOLA PÚBLICA”   ANPE Illes Balears inicia, un any més, la campanya Matricula als teus fills en l'ensenyament públic, destinada a posar en valor el paper de l'ensenyament públic en la societat, i anima novament al professorat i als centres educatius a la seva difusió. A ANPE, com a sindicat professional i exclusiu de l’ensenyament públic i amb motiu de la imminent obertura del procés de matriculació de l'alumnat per al proper curs, rellançam aquesta campanya recordant les avantatges i fortaleses de l'ensenyament públic amb la qual pretenem traslladar “el paper essencial de l’escola pública dins la nostra societat” i de “la tasca dels nostres docents, que amb la seva vocacionalitat i esforç” han fet possible que els nostres fills rebin una educació de qualitat que volem reconèixer. Mitjançant aquesta iniciativa, el sindicat volem posar de manifest que ni l'ensenyament públic ni el seu professorat han estat una prioritat per a l'actual Govern. També volem reclamar que l'increment de 39 milions d'euros (als pressupostos del 2015) vagi destinat íntegrament a l'ensenyament públic, començant per la recuperació dels sexennis, la paga extra retallada i la reposició del professorat perdut (especialment en secundària, per l'augment lectiu).   Finalment, amb aquesta campanya, volem reclamar un major reconeixement de la figura del docent de l’ensenyament públic, ja que, amb la LOMQUE, no s'ha aconseguit. Des d’ANPE continuarem defensant que no se llevin més recursos, que s'escometin totes les inversions necessàries per garantir el manteniment d'un servei públic educatiu de qualitat i que no se suprimeixin aules ni professorat.

Llegir més
Històric
RESUM REUNIÓ COMITÉ DE VAGA I MESA SECTORIAL
I. Balears 02 Mar, 2015
historico

COMITÉ DE VAGA 2 DE MARÇ   Avui, dilluns 2 de Març, a les 8:45 h, ens han convidat a assistir a la reunió dels Comitès de Vaga amb l’ordre del dia següent: 1.     Aprovació, si escau, de les actes dels mesos de setembre i octubre de 2013. 2.     Esborrany de Proposta d’acord pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic amb relació a la suspensió del nomenament  de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 3.     Torn obert de paraules..   1. S’han aprovades les actes anteriors. 2. Aquest punt va referit a l’espera que han de patir els centres per substituir una baixa, a causa del decret estatal que ralentitza en 10 dies hàbils la substitució del professorat. La Conselleria pretén fer unes instruccions per no haver d’esperar aquest temps en els casos urgents. Des d’ANPE demanam que s’incorporin els docents substituts al més aviat possible. 3. Volem agrair a l’STEI que ens hagi convidat com a assessors. La nostra intervenció ha estat per reivindicar la recuperació de les condicions sociolaborals dels docents de la pública i la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelats els sexennis i la resta de complements dels funcionaris i exigir que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica. S’ha demanat que es tornin a convocar als comités de vaga i a la mesa sectorial per tractar tots els punts de les condicions sociolaborals dels docents.       MESA SECTORIAL 2 DE MARÇ   A la Mesa Sectorial d’avui, l’ordre del dia ha estat el següent:   Aprovació, si escau, de les actes dels mesos de setembre i octubre de 2013.Esborrany de Resolució per la qual es modifica el punt 4 de l’annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 3 de juliol de 2014 per la qual es convoca, pel curs 2014-2015, el procés d’adjudicacions provisionals.Informació elaboració de Relació de Llocs de Treball i convocatòria d’oferta d’ocupació pública. Projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.Projecte de Decret pel qual s’estableix del batxillerat a les Illes Balears.Projecte d’ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.Projecte d’ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears.Precs i suggeriments.   AL PUNT 1. S’ha aprovat l’acta de la sessió anterior. AL PUNT 2. En aquest apartat es proposa una nova manera de regular l’adjudicació de destinacions provisionals respecte a les substitucions que es generen al llarg del curs escolar, amb la finalitat de donar transparència al procés. Així la conselleria ha proposat fer servir un procés setmanal ordinari, on sortiran totes les places disponibles cada setmana i el llistat d’interins que volen participar voluntàriament. Després es farà l’adjudicació telemàtica, assignant les places a qui correspon. Si qualque plaça no es cobreix es cobrirà pel procediment extraordinari, amb una cridada de telèfon a qui correspongui per puntuació, i aquesta serà d’obligada acceptació, si no, es decau de les llistes. La tria és per ordre de cossos i encara no sabem si la participació i la tria de les places serà voluntària (inicialment pareix que es proposa no fer cap penalització a la no participació). També dir que se podrà fer “reserva de plaça” per les dones que gaudeixen de maternitat. Tampoc sabem si es rescataran als 55 decaiguts aquest curs escolar per tal de compensar el canvi de les regles del joc. La petició de les substitucions seria pel GESTIB. Des d’ANPE hem dit, que a les places que s’ofereixin venguin detallades si és una V (vacant), VS (vacant sobrevinguda) o S (substitució), i en cas de substitució que es detalli el temps previsible de durada i el motiu (si és possible). Hem insistit en que després d'analitzar tot el procés d'adjudicacions, i tenint present que molts d'interins amb altes puntuacions han quedat a punt d'una plaça vacant, ANPE és partidari de fer el procés telemàtic d’adjudicació de places al mes d’Agost, i així es fiquin totes les vacants disponibles. Així, seguiríem el criteri de: “qui més punts té, té millor plaça”.   ANPE demana que l’adjudicació es faci al mes d’Agost, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre, a on els primers interins de la llista poden tenir pitjor plaça que els qui van per darrera d’ells. A més, ens agradaria que es faci una adjudicació setmanal de totes les places vacants i substitucions per garantir la transparència del procés, així com un llistat setmanal dels interins adjudicats i les places que han obtingut. Aquesta proposta, és una antiga reivindicació d’ANPE, que no suposa cap despesa econòmica per l’Administració ni altera l’ordre d’adjudicació. S’endarrereix a la setmana propera posar en marxa aquest sistema, i també fer-mos una mostra de com funcionarà el programa. La convocatòria sortirà aquest dijous al BOIB.   AL PUNT 3. Consideram que és difícil establir una RLT ja que moltes de les places docents que es generen són per quota i depenen dels desdoblaments dels grups, de programes de reforç i similars, necessitats dels centres,…amb la qual cosa es fa difícil el càlcul exacte. Encara així han fet aquesta RLT i coincideix amb la plantilla orgànica dels centres (però en un format diferent). Enguany hi ha 160-170 jubilacions, la qual suposa guardar 80-85 places per l’any següent (i sumar les que afegeixin). Demanam que si ha d’haver oferta pública es faci sobre les places vacants estructurals i recordam a l’Administració que encara tenim molts de docents en situació d’expectativa, sobretot de les especialitats de català, educació física i primària, que esperen una plaça definitiva. Encara així demanam que es restituesqui al 100% la taxa de reposició de les jubilacions a l’hora de calcular el nombre de places oferides a oposició.   ALS PUNTS 4, 5, 6 I 7 volem començar, exigint que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica. Així, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres. En aquest sentit hem demanat, com a consideracions generals als 4 punts: a) L’ajornament de la LOMQUE. b) Passar a Secundària de 32 hores a 30 les hores que reben els alumnes, així com retornar a les 18 hores lectives que feiem els professors de secundària, per assegurar no perdre cap funcionari interí, ni la supressió de cap plaça dels funcionaris. c) Passar a primer de Batxillerat de 34 hores a 32 que reben els alumnes (ja que a segon de batxillerat ja són 32h). d) Trobam que la quantitat de continguts dels diferents currículums és excessiva i que els currículums venen totalment tancats i no es permet modificar pràcticament res. e) També hem presentat a la Conselleria el document de recollida de signatures de la plataforma CREA (perquè pengin en compte la seva opinió), una carta i propostes de l’Associació de Professors d'Informàtica de les Illes Balears, així com de diferents professors de l’especialitat de Tecnologia i la resta de col·lectius afectats per la LOMQUE.   AL PUNT 8. Des d’ANPE, reclamam que l'increment de 39 milions d'euros (als pressupostos del 2015) vagi destinat íntegrament a l'ensenyament públic, començant per la recuperació dels sexennis, la paga extra retallada i la reposició del professorat perdut (especialment en secundària, per l'augment lectiu).  

Llegir més
Històric
RESUM REUNIÓ COMITÉ DE VAGA I MESA SECTORIAL
I. Balears 02 Mar, 2015
historico

COMITÉ DE VAGA 2 DE MARÇ   Avui, dilluns 2 de Març, a les 8:45 h, ens han convidat a assistir a la reunió dels Comitès de Vaga amb l’ordre del dia següent: 1.     Aprovació, si escau, de les actes dels mesos de setembre i octubre de 2013. 2.     Esborrany de Proposta d’acord pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic amb relació a la suspensió del nomenament  de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 3.     Torn obert de paraules..   1. S’han aprovades les actes anteriors. 2. Aquest punt va referit a l’espera que han de patir els centres per substituir una baixa, a causa del decret estatal que ralentitza en 10 dies hàbils la substitució del professorat. La Conselleria pretén fer unes instruccions per no haver d’esperar aquest temps en els casos urgents. Des d’ANPE demanam que s’incorporin els docents substituts al més aviat possible. 3. Volem agrair a l’STEI que ens hagi convidat com a assessors. La nostra intervenció ha estat per reivindicar la recuperació de les condicions sociolaborals dels docents de la pública i la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelats els sexennis i la resta de complements dels funcionaris i exigir que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica. S’ha demanat que es tornin a convocar als comités de vaga i a la mesa sectorial per tractar tots els punts de les condicions sociolaborals dels docents.       MESA SECTORIAL 2 DE MARÇ   A la Mesa Sectorial d’avui, l’ordre del dia ha estat el següent:   Aprovació, si escau, de les actes dels mesos de setembre i octubre de 2013.Esborrany de Resolució per la qual es modifica el punt 4 de l’annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 3 de juliol de 2014 per la qual es convoca, pel curs 2014-2015, el procés d’adjudicacions provisionals.Informació elaboració de Relació de Llocs de Treball i convocatòria d’oferta d’ocupació pública. Projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.Projecte de Decret pel qual s’estableix del batxillerat a les Illes Balears.Projecte d’ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.Projecte d’ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears.Precs i suggeriments.   AL PUNT 1. S’ha aprovat l’acta de la sessió anterior. AL PUNT 2. En aquest apartat es proposa una nova manera de regular l’adjudicació de destinacions provisionals respecte a les substitucions que es generen al llarg del curs escolar, amb la finalitat de donar transparència al procés. Així la conselleria ha proposat fer servir un procés setmanal ordinari, on sortiran totes les places disponibles cada setmana i el llistat d’interins que volen participar voluntàriament. Després es farà l’adjudicació telemàtica, assignant les places a qui correspon. Si qualque plaça no es cobreix es cobrirà pel procediment extraordinari, amb una cridada de telèfon a qui correspongui per puntuació, i aquesta serà d’obligada acceptació, si no, es decau de les llistes. La tria és per ordre de cossos i encara no sabem si la participació i la tria de les places serà voluntària (inicialment pareix que es proposa no fer cap penalització a la no participació). També dir que se podrà fer “reserva de plaça” per les dones que gaudeixen de maternitat. Tampoc sabem si es rescataran als 55 decaiguts aquest curs escolar per tal de compensar el canvi de les regles del joc. La petició de les substitucions seria pel GESTIB. Des d’ANPE hem dit, que a les places que s’ofereixin venguin detallades si és una V (vacant), VS (vacant sobrevinguda) o S (substitució), i en cas de substitució que es detalli el temps previsible de durada i el motiu (si és possible). Hem insistit en que després d'analitzar tot el procés d'adjudicacions, i tenint present que molts d'interins amb altes puntuacions han quedat a punt d'una plaça vacant, ANPE és partidari de fer el procés telemàtic d’adjudicació de places al mes d’Agost, i així es fiquin totes les vacants disponibles. Així, seguiríem el criteri de: “qui més punts té, té millor plaça”.   ANPE demana que l’adjudicació es faci al mes d’Agost, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre, a on els primers interins de la llista poden tenir pitjor plaça que els qui van per darrera d’ells. A més, ens agradaria que es faci una adjudicació setmanal de totes les places vacants i substitucions per garantir la transparència del procés, així com un llistat setmanal dels interins adjudicats i les places que han obtingut. Aquesta proposta, és una antiga reivindicació d’ANPE, que no suposa cap despesa econòmica per l’Administració ni altera l’ordre d’adjudicació. S’endarrereix a la setmana propera posar en marxa aquest sistema, i també fer-mos una mostra de com funcionarà el programa. La convocatòria sortirà aquest dijous al BOIB.   AL PUNT 3. Consideram que és difícil establir una RLT ja que moltes de les places docents que es generen són per quota i depenen dels desdoblaments dels grups, de programes de reforç i similars, necessitats dels centres,…amb la qual cosa es fa difícil el càlcul exacte. Encara així han fet aquesta RLT i coincideix amb la plantilla orgànica dels centres (però en un format diferent). Enguany hi ha 160-170 jubilacions, la qual suposa guardar 80-85 places per l’any següent (i sumar les que afegeixin). Demanam que si ha d’haver oferta pública es faci sobre les places vacants estructurals i recordam a l’Administració que encara tenim molts de docents en situació d’expectativa, sobretot de les especialitats de català, educació física i primària, que esperen una plaça definitiva. Encara així demanam que es restituesqui al 100% la taxa de reposició de les jubilacions a l’hora de calcular el nombre de places oferides a oposició.   ALS PUNTS 4, 5, 6 I 7 volem començar, exigint que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica. Així, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres. En aquest sentit hem demanat, com a consideracions generals als 4 punts: a) L’ajornament de la LOMQUE. b) Passar a Secundària de 32 hores a 30 les hores que reben els alumnes, així com retornar a les 18 hores lectives que feiem els professors de secundària, per assegurar no perdre cap funcionari interí, ni la supressió de cap plaça dels funcionaris. c) Passar a primer de Batxillerat de 34 hores a 32 que reben els alumnes (ja que a segon de batxillerat ja són 32h). d) Trobam que la quantitat de continguts dels diferents currículums és excessiva i que els currículums venen totalment tancats i no es permet modificar pràcticament res. e) També hem presentat a la Conselleria el document de recollida de signatures de la plataforma CREA (perquè pengin en compte la seva opinió), una carta i propostes de l’Associació de Professors d'Informàtica de les Illes Balears, així com de diferents professors de l’especialitat de Tecnologia i la resta de col·lectius afectats per la LOMQUE.   AL PUNT 8. Des d’ANPE, reclamam que l'increment de 39 milions d'euros (als pressupostos del 2015) vagi destinat íntegrament a l'ensenyament públic, començant per la recuperació dels sexennis, la paga extra retallada i la reposició del professorat perdut (especialment en secundària, per l'augment lectiu).  

Llegir més
Històric
ARTICLE DEL PRESIDENT NACIONAL D’ANPE PUBLICAT EN ESCOLA
I. Balears 27 Feb, 2015

ARTICLE DEL PRESIDENT NACIONAL D’ANPE PUBLICAT EN ESCOLA L'OCDE va publicar l'Informe Polítiques Educatives en Perspectiva, les reformes en marxa, que permet analitzar l'evolució dels diferents sistemes educatius, el seu finançament i l'impacte de la formació al mercat de treball i en l'economia entre 2008 i 2014. Cadascun dels indicadors ofereix la comparació amb la mitjana de l'OCDE i dels 21 països de la Unió Europea que pertanyen a aquesta organització. Les dades recollides serveixen per oferir una comparativa interessant de la situació educativa i social dels diferents països, no obstant això poden desenfocar la visió d'alguns aspectes del nostre sistema si extrapolam les dades i les recomanacions al present. No obstant això, ens permet treure algunes conclusions. La seva publicació proporciona evidències que el rendiment educatiu es relaciona amb els resultats econòmics i socials, i que la crisi ha condicionat la seva rellevància. El cost social, en termes de desocupació, és significativament alt a Espanya. Els nostres joves, amb una taxa d'atur superior al 50%, cada vegada tindran més dificultats per accedir a un mercat laboral més globalitzat i especialitzat, si no millorem la seva formació i qualificació professional. Per això, una de les grans apostes hauria de ser la Formació Professional. Aquest informe contempla que les taxes de titulació en FP de Grau Mitjà i les de Batxillerat es troben a Espanya per sota de la mitjana de l'OCDE. Solament un 1% dels joves espanyols va a la FP Dual, enfront del 14% de la UE o al 42% d'Alemanya. Les recomanacions parlen de potenciar la FP Dual connectant-la amb el mercat laboral. Però una aposta decidida requereix comptar amb suficients recursos i mitjans per a la seva implantació, i una major regulació i coordinació des de l'Estat per harmonitzar la formació entre centre i empresa, amb l'objectiu de proporcionar una qualificació apropiada per afavorir la inserció al mercat laboral. Un altre aspecte important de l'informe es refereix al finançament educatiu. A Espanya ha disminuït significativament el pressupost destinat a l'educació a causa de la crisi, encara que s'afirmi que la despesa per alumne continua estant per sobre de la mitjana de l'OCDE. Aquesta dada és una veritat a mig fer, que ignora el marc de retallades dels últims anys. Perquè la despesa educativa sí és important quan invertim en educació menys d'un punt del PIB del nostre entorn i seguim baixant any rere any els pressupostos, al mateix temps que es mantenen vigents els RD 14/2012 i RD 20/2012. De la mateixa manera, hem de combatre l'afirmació genèrica que la ràtio alumne-professor està per sota de la mitjana de l'OCDE en tots els nivells. Això no té en compte que la magnitud que s'ha de computar és el nombre d'alumnes per aula/professor. En aquest supòsit, Espanya està per sobre dels països de l'OCDE, ja que ha augmentat la ràtio amb les retallades, havent de valorar-se com a factors significatius la realitat demogràfica i la configuració geogràfica, així com el nombre d'interins amb contractes a temps parcial, que distorsionen la ràtio en els termes recollits en l'informe. L'OCDE afirma també que els salaris dels professors són competitius. L'informe sembla ignorar que en els últims cinc anys el professorat ha sofert una disminució mitjana d'un 20% en les seves retribucions, inclosa la baixada del 5% de mitjana en el sou dels funcionaris, les cinc congelacions salarials des de 2010, la supressió de la paga extra en 2012 i l'eliminació d'altres complements salarials. És cert que els docents tenen una retribució inicial equiparable a la mitjana de l'OCDE, però al llarg de la seva carrera van perdent nivell retributiu i, al final, les seves retribucions són inferiors a la mitjana. Un altre aspecte que recorda l'organització és que els docents espanyols són dels quals menys oportunitats tenen per ser avaluats, juntament amb els de Itàlia, Portugal i Irlanda. Des d’ANPE hem reclamat una política global i específica per al professorat dins d'un marc normatiu propi, l'Estatut Docent, on es reguli la identitat de la professió, el sistema d'accés i la seva carrera i, naturalment, l'avaluació, però vinculada sempre a la promoció professional. Un dels reptes passa per dissenyar i regular un nou perfil de la professió. Seran necessàries noves competències, com la capacitat de treballar en equip, la seva autonomia, l'ocupació de noves metodologies i tecnologies, i la predisposició a la recerca i la reflexió. Avaluar-les totes és complex, però necessari i enriquidor per millorar la pràctica docent i enfortir la professió. L'informe realitza altres consideracions per millorar els rendiments educatius, posant el focus en la importància de les avaluacions dels alumnes i en el desenvolupament de nous continguts, metodologies i competències sobre habilitats del segle XXI, subratllant que es tracta de reforçar l'aprenentatge a través d'un treball competencial profund i no superficial. Apunta al fet que la LOMQUE persegueix recolzar una major rendició de comptes amb la introducció d'avaluacions estandarditzades als alumnes de 3º i 6º Primària, 4º ESO i 2º Batxillerat. Per ANPE, aquestes avaluacions solament tindran sentit per millorar els resultats si responen a un instrument per al diagnòstic del progrés en l'aprenentatge, a l'homologació de continguts i a l'aplicació de programes de reforços i de recuperació dels alumnes, i van acompanyades d'un reforç previ de l'avaluació contínua i interna. Però resulta evident que caldrà esperar diversos anys per comprovar els efectes de la *Lomce i la millora que en els rendiments tindran. Mentre, la realitat educativa discorre amb l'aplicació d'una reforma parcial imposada sense consens polític i social, amb dificultats en els seus desenvolupaments normatius en les diferents CCAA i sense que s'albirin mesurades de suport i reconeixement al professorat, en haver estat aparcada l'elaboració de l'Estatut docent en aquesta legislatura. Recentment, el líder de l'oposició parlava de la necessitat d'aconseguir un pacte per l'educació. ANPE està obert a aquest pacte, com ho hem estat sempre. En l'àmbit de l'educació és fonamental la idea de construir una estructura legislativa essencial i sòlida que pugui anar-se actualitzant amb els nous requeriments socials. Molts endevins diuen que mai s'aconseguirà. Nosaltres no som ingenus: és difícil. Però treballem amb conceptes de potencialitat, com qualsevol professor, i per això sabem que aquest pacte no és impossible, si es tracta de consensuar un pacte bàsic i de mínims, amb un impuls de la societat civil. Tots hem d'estar implicats en aquesta tasca, perquè ens estem jugant el futur de les properes generacions. És veritat que ni els antecedents ni les perspectives polítiques conviden a l'optimisme, però en algun moment caldrà fer de la necessitat virtut. Nicolás Fernández Guisado President nacional d’ANPE, Sindicat Independent

Llegir més
Històric
ARTICLE DEL PRESIDENT NACIONAL D’ANPE PUBLICAT EN ESCOLA
I. Balears 27 Feb, 2015

ARTICLE DEL PRESIDENT NACIONAL D’ANPE PUBLICAT EN ESCOLA L'OCDE va publicar l'Informe Polítiques Educatives en Perspectiva, les reformes en marxa, que permet analitzar l'evolució dels diferents sistemes educatius, el seu finançament i l'impacte de la formació al mercat de treball i en l'economia entre 2008 i 2014. Cadascun dels indicadors ofereix la comparació amb la mitjana de l'OCDE i dels 21 països de la Unió Europea que pertanyen a aquesta organització. Les dades recollides serveixen per oferir una comparativa interessant de la situació educativa i social dels diferents països, no obstant això poden desenfocar la visió d'alguns aspectes del nostre sistema si extrapolam les dades i les recomanacions al present. No obstant això, ens permet treure algunes conclusions. La seva publicació proporciona evidències que el rendiment educatiu es relaciona amb els resultats econòmics i socials, i que la crisi ha condicionat la seva rellevància. El cost social, en termes de desocupació, és significativament alt a Espanya. Els nostres joves, amb una taxa d'atur superior al 50%, cada vegada tindran més dificultats per accedir a un mercat laboral més globalitzat i especialitzat, si no millorem la seva formació i qualificació professional. Per això, una de les grans apostes hauria de ser la Formació Professional. Aquest informe contempla que les taxes de titulació en FP de Grau Mitjà i les de Batxillerat es troben a Espanya per sota de la mitjana de l'OCDE. Solament un 1% dels joves espanyols va a la FP Dual, enfront del 14% de la UE o al 42% d'Alemanya. Les recomanacions parlen de potenciar la FP Dual connectant-la amb el mercat laboral. Però una aposta decidida requereix comptar amb suficients recursos i mitjans per a la seva implantació, i una major regulació i coordinació des de l'Estat per harmonitzar la formació entre centre i empresa, amb l'objectiu de proporcionar una qualificació apropiada per afavorir la inserció al mercat laboral. Un altre aspecte important de l'informe es refereix al finançament educatiu. A Espanya ha disminuït significativament el pressupost destinat a l'educació a causa de la crisi, encara que s'afirmi que la despesa per alumne continua estant per sobre de la mitjana de l'OCDE. Aquesta dada és una veritat a mig fer, que ignora el marc de retallades dels últims anys. Perquè la despesa educativa sí és important quan invertim en educació menys d'un punt del PIB del nostre entorn i seguim baixant any rere any els pressupostos, al mateix temps que es mantenen vigents els RD 14/2012 i RD 20/2012. De la mateixa manera, hem de combatre l'afirmació genèrica que la ràtio alumne-professor està per sota de la mitjana de l'OCDE en tots els nivells. Això no té en compte que la magnitud que s'ha de computar és el nombre d'alumnes per aula/professor. En aquest supòsit, Espanya està per sobre dels països de l'OCDE, ja que ha augmentat la ràtio amb les retallades, havent de valorar-se com a factors significatius la realitat demogràfica i la configuració geogràfica, així com el nombre d'interins amb contractes a temps parcial, que distorsionen la ràtio en els termes recollits en l'informe. L'OCDE afirma també que els salaris dels professors són competitius. L'informe sembla ignorar que en els últims cinc anys el professorat ha sofert una disminució mitjana d'un 20% en les seves retribucions, inclosa la baixada del 5% de mitjana en el sou dels funcionaris, les cinc congelacions salarials des de 2010, la supressió de la paga extra en 2012 i l'eliminació d'altres complements salarials. És cert que els docents tenen una retribució inicial equiparable a la mitjana de l'OCDE, però al llarg de la seva carrera van perdent nivell retributiu i, al final, les seves retribucions són inferiors a la mitjana. Un altre aspecte que recorda l'organització és que els docents espanyols són dels quals menys oportunitats tenen per ser avaluats, juntament amb els de Itàlia, Portugal i Irlanda. Des d’ANPE hem reclamat una política global i específica per al professorat dins d'un marc normatiu propi, l'Estatut Docent, on es reguli la identitat de la professió, el sistema d'accés i la seva carrera i, naturalment, l'avaluació, però vinculada sempre a la promoció professional. Un dels reptes passa per dissenyar i regular un nou perfil de la professió. Seran necessàries noves competències, com la capacitat de treballar en equip, la seva autonomia, l'ocupació de noves metodologies i tecnologies, i la predisposició a la recerca i la reflexió. Avaluar-les totes és complex, però necessari i enriquidor per millorar la pràctica docent i enfortir la professió. L'informe realitza altres consideracions per millorar els rendiments educatius, posant el focus en la importància de les avaluacions dels alumnes i en el desenvolupament de nous continguts, metodologies i competències sobre habilitats del segle XXI, subratllant que es tracta de reforçar l'aprenentatge a través d'un treball competencial profund i no superficial. Apunta al fet que la LOMQUE persegueix recolzar una major rendició de comptes amb la introducció d'avaluacions estandarditzades als alumnes de 3º i 6º Primària, 4º ESO i 2º Batxillerat. Per ANPE, aquestes avaluacions solament tindran sentit per millorar els resultats si responen a un instrument per al diagnòstic del progrés en l'aprenentatge, a l'homologació de continguts i a l'aplicació de programes de reforços i de recuperació dels alumnes, i van acompanyades d'un reforç previ de l'avaluació contínua i interna. Però resulta evident que caldrà esperar diversos anys per comprovar els efectes de la *Lomce i la millora que en els rendiments tindran. Mentre, la realitat educativa discorre amb l'aplicació d'una reforma parcial imposada sense consens polític i social, amb dificultats en els seus desenvolupaments normatius en les diferents CCAA i sense que s'albirin mesurades de suport i reconeixement al professorat, en haver estat aparcada l'elaboració de l'Estatut docent en aquesta legislatura. Recentment, el líder de l'oposició parlava de la necessitat d'aconseguir un pacte per l'educació. ANPE està obert a aquest pacte, com ho hem estat sempre. En l'àmbit de l'educació és fonamental la idea de construir una estructura legislativa essencial i sòlida que pugui anar-se actualitzant amb els nous requeriments socials. Molts endevins diuen que mai s'aconseguirà. Nosaltres no som ingenus: és difícil. Però treballem amb conceptes de potencialitat, com qualsevol professor, i per això sabem que aquest pacte no és impossible, si es tracta de consensuar un pacte bàsic i de mínims, amb un impuls de la societat civil. Tots hem d'estar implicats en aquesta tasca, perquè ens estem jugant el futur de les properes generacions. És veritat que ni els antecedents ni les perspectives polítiques conviden a l'optimisme, però en algun moment caldrà fer de la necessitat virtut. Nicolás Fernández Guisado President nacional d’ANPE, Sindicat Independent

Llegir més
Històric
ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L´ESCOLA PÚBLICA”
I. Balears 25 Feb, 2015

ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L'ESCOLA PÚBLICA”   ANPE Illes Balears engega, un any més, la campanya Matricula als teus fills en l'ensenyament públic, amb la finalitat de prestigiar l’escola pública i animar novament al professorat i els centres educatius a la seva difusió.

Llegir més
Històric
RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DIMECRES 25 DE FEBRER
I. Balears 25 Feb, 2015
historico

RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DIMECRES 25 DE FEBRER   A la Mesa Tècnica d’avui ANPE exigeix que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica.   Així, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.  En aquest sentit hem demanat,   L’ajornament de la LOMQUE.Passar a Secundària de 32 hores a 30 les hores que reben els alumnes, així com retornar a les 18 hores lectives que feiem els professors de secundària, per assegurar no perdre cap funcionari interí, ni la supressió de cap plaça dels funcionaris.Passar a primer de Batxillerat de 34 hores a 32 que reben els alumnes (ja que a segon de batxillerat ja són 32h).Trobam que la quantitat de continguts dels diferents currículums és excessiva i que els currículums venen totalment tancats i no es permet modificar pràcticament res.  A la Mesa Tècnica ens han dit:   a) Que demà rebrien una proposta amb normativa pel procés telemàtic d’adjudicació de les substitucions, amb la finalitat de millorar la trasparència del procès. b) També ens han exposat tractar la propera convocatòria d’interins, pensant que hi ha unes bases aprobades i un pacte d’estabilitat vigent. La Conselleria d’Educació ens ha exposat que la postura de l’Administració respecte al col·lectiu de professors de llengües estrangeres és mantenir la priorització dels filòlegs i traductors en llegües estrangeres respecte a la resta.   Finalment, hem fet arribar una carta del col•lectiu de filòlegs que ens varen enviar perquè poguessin ésser escoltats.  Des d’ANPE pensam que una solució és una disposició transitòria que estableixi com a requisit l’exigència de l’excel·lència educativa, com és la filologia, ja que els filòlegs només tenen dret a impartir la seva especialitat, i en qualque cas, el suport de llengües.  Per concloure, també hem presentat a la Conselleria el document de recollida de signatures de la plataforma CREA (perquè Penguin en compte la seva opinió), una carta i propostes de l’ Associació de Professors d'Informàtica de les Illes Balears, així com de diferents professors de l’especialitat de Tecnologia.  

Llegir més
Històric
ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L´ESCOLA PÚBLICA”
I. Balears 25 Feb, 2015

ANPE INICIA LA CAMPANYA “MATRICULA AL TEU FILL A L'ESCOLA PÚBLICA”   ANPE Illes Balears engega, un any més, la campanya Matricula als teus fills en l'ensenyament públic, amb la finalitat de prestigiar l’escola pública i animar novament al professorat i els centres educatius a la seva difusió.

Llegir més
Històric
RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DIMECRES 25 DE FEBRER
I. Balears 25 Feb, 2015
historico

RESUM DE LA MESA TÈCNICA DE DIMECRES 25 DE FEBRER   A la Mesa Tècnica d’avui ANPE exigeix que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica.   Així, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.  En aquest sentit hem demanat,   L’ajornament de la LOMQUE.Passar a Secundària de 32 hores a 30 les hores que reben els alumnes, així com retornar a les 18 hores lectives que feiem els professors de secundària, per assegurar no perdre cap funcionari interí, ni la supressió de cap plaça dels funcionaris.Passar a primer de Batxillerat de 34 hores a 32 que reben els alumnes (ja que a segon de batxillerat ja són 32h).Trobam que la quantitat de continguts dels diferents currículums és excessiva i que els currículums venen totalment tancats i no es permet modificar pràcticament res.  A la Mesa Tècnica ens han dit:   a) Que demà rebrien una proposta amb normativa pel procés telemàtic d’adjudicació de les substitucions, amb la finalitat de millorar la trasparència del procès. b) També ens han exposat tractar la propera convocatòria d’interins, pensant que hi ha unes bases aprobades i un pacte d’estabilitat vigent. La Conselleria d’Educació ens ha exposat que la postura de l’Administració respecte al col·lectiu de professors de llengües estrangeres és mantenir la priorització dels filòlegs i traductors en llegües estrangeres respecte a la resta.   Finalment, hem fet arribar una carta del col•lectiu de filòlegs que ens varen enviar perquè poguessin ésser escoltats.  Des d’ANPE pensam que una solució és una disposició transitòria que estableixi com a requisit l’exigència de l’excel·lència educativa, com és la filologia, ja que els filòlegs només tenen dret a impartir la seva especialitat, i en qualque cas, el suport de llengües.  Per concloure, també hem presentat a la Conselleria el document de recollida de signatures de la plataforma CREA (perquè Penguin en compte la seva opinió), una carta i propostes de l’ Associació de Professors d'Informàtica de les Illes Balears, així com de diferents professors de l’especialitat de Tecnologia.  

Llegir més
Històric
RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EN EL MARCO EDUCATIVO
I. Balears 24 Feb, 2015

##ANPE Illes Balears##Catalina Mª Galmés Amer##120 horas certificadas####110€ Afiliados/das 140€ No afiliados/das##ANPE Illes Balears ofrece este curso de formación permanente del profesorado, certificado por la Universidad Comillas, dirigido especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes; Apartado 2.5 b) del Baremo, Anexo IV del Real Decreto 276/07 (BOE 02/03/2007). Su reconocimiento podrá ser valorado como mérito en los procesos selectivos y en la baremación de interinos. Únicamente no será válido a efectos de reconocimiento de sexenios. ##En el apartado "matrícula" i en el mail formacio@anpe-balears.org##

Llegir més
Històric
DES DE “CREA” HAN REDACTAT UN DOCUMENT D´AL•LEGACIONS
I. Balears 24 Feb, 2015

DES DE “CREA” HAN REDACTAT UN DOCUMENT D'AL·LEGACIONS   Des de la plataforma CREA ens han passat un document d'al·legacions que lliuraran a la Conselleria d’Educació com a col·lectiu. Així volem manifestar la nostra preocupació davant l’imminent desplegament de la LOMCE a la nostra Comunitat i la manera en que aquest pot afectar el futur de l’educació artística a les Illes Balears. Des de la plataforma volen una educació integral de les persones durant la qual l'educació artística tengui un paper fonamental. Vos passam el model per si el voleu presentar vosaltres a títol individual o com a departament, claustre, etc.   Des d’ANPE, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.   Les al·legacions es poden presentar a registre de conselleria, als vostres centres o per mail a ordenacio@dgoifp.caib.es

Llegir més
Històric
RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO EN EL MARCO EDUCATIVO
I. Balears 24 Feb, 2015

##ANPE Illes Balears##Catalina Mª Galmés Amer##120 horas certificadas####110€ Afiliados/das 140€ No afiliados/das##ANPE Illes Balears ofrece este curso de formación permanente del profesorado, certificado por la Universidad Comillas, dirigido especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes; Apartado 2.5 b) del Baremo, Anexo IV del Real Decreto 276/07 (BOE 02/03/2007). Su reconocimiento podrá ser valorado como mérito en los procesos selectivos y en la baremación de interinos. Únicamente no será válido a efectos de reconocimiento de sexenios. ##En el apartado "matrícula" i en el mail formacio@anpe-balears.org##

Llegir més
Històric
DES DE “CREA” HAN REDACTAT UN DOCUMENT D´AL•LEGACIONS
I. Balears 24 Feb, 2015

DES DE “CREA” HAN REDACTAT UN DOCUMENT D'AL·LEGACIONS   Des de la plataforma CREA ens han passat un document d'al·legacions que lliuraran a la Conselleria d’Educació com a col·lectiu. Així volem manifestar la nostra preocupació davant l’imminent desplegament de la LOMCE a la nostra Comunitat i la manera en que aquest pot afectar el futur de l’educació artística a les Illes Balears. Des de la plataforma volen una educació integral de les persones durant la qual l'educació artística tengui un paper fonamental. Vos passam el model per si el voleu presentar vosaltres a títol individual o com a departament, claustre, etc.   Des d’ANPE, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.   Les al·legacions es poden presentar a registre de conselleria, als vostres centres o per mail a ordenacio@dgoifp.caib.es

Llegir més
Històric
ANPE CRITICA LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS BECARIS PER A TASQUES DE SUPORT EDUCATIU EN HORARI LECTIU
I. Balears 19 Feb, 2015

ANPE CRITICA LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS BECARIS PER A TASQUES DE SUPORT EDUCATIU EN HORARI LECTIU El ministre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, ha informat del nou projecte que el seu Departament va a engegar el proper curs. Es tracta d'un programa pilot de 2.000 beques de formació per a egressats universitaris -amb molt bon expedient acadèmic- encaminades a la realització d'activitats de suport a l'ensenyament en centres d'Educació Primària amb especials dificultats per propiciar la millora dels resultats dels alumnes. El Ministeri preveu destinar 22 milions d'euros a aquestes beques.   Amb aquest anunci, el Ministeri d'Educació reconeix que fa falta més professorat tal com ANPE venia demandant, però la solució no passa per contractar a professorat becari durant sol set mesos i amb sous ínfims quan en els últims cursos, el sistema educatiu ha perdut al voltant de 50.000 docents. ANPE demanda ampliar l'oferta d'ocupació pública eliminant la taxa de reposició d'efectius el que donarà major qualitat i estabilitat a les plantilles i al sistema educatiu. La contractació de personal aliè al sistema d'accés a la funció pública docent i a la configuració de les llistes d'interins és contrària als principis d'igualtat, mèrit i capacitat. ANPE recorda que molts d'aquests interins van ser acomiadats per les retallades i, amb aquest projecte del Ministeri, veuen frustrades les seves opcions de reingresar en la funció pública docent. A més exigeix que qualsevol tema que afecti al personal docent ha de ser negociat en la Mesa Sectorial d'Educació amb els representants legals del professorat. Si el Ministeri vol destinar pressupost per propiciar la millora dels resultats dels alumnes de centres docents amb especials dificultats, la primera mesura que ha de prendre és revertir les retallades derogant el RD 14/12 que entre altres mesures va suposar l'augment de les ràtios i horaris lectius, deixant sense substituir les baixes per malaltia al mateix temps que ha impedit la convocatòria d'una oferta d'ocupació raonable en aquests últims anys. ANPE critica aquest nou projecte que vol dur a terme el Ministeri per al curs següent i demana que rectifiqui ja que, si bé considera que és necessària l'ajuda i suport a aquests centres educatius, això s'ha de fer augmentant el nombre de professors en l'ensenyament públic a través d'una àmplia oferta d'ocupació pública en totes les CCAA para així poder configurar plantilles estables i amb un nombre adequat de docents que permetin establir programes de reforç i suport educatiu i així contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament públic.

Llegir més
Històric
ANPE CRITICA LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS BECARIS PER A TASQUES DE SUPORT EDUCATIU EN HORARI LECTIU
I. Balears 19 Feb, 2015

ANPE CRITICA LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS BECARIS PER A TASQUES DE SUPORT EDUCATIU EN HORARI LECTIU El ministre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, ha informat del nou projecte que el seu Departament va a engegar el proper curs. Es tracta d'un programa pilot de 2.000 beques de formació per a egressats universitaris -amb molt bon expedient acadèmic- encaminades a la realització d'activitats de suport a l'ensenyament en centres d'Educació Primària amb especials dificultats per propiciar la millora dels resultats dels alumnes. El Ministeri preveu destinar 22 milions d'euros a aquestes beques.   Amb aquest anunci, el Ministeri d'Educació reconeix que fa falta més professorat tal com ANPE venia demandant, però la solució no passa per contractar a professorat becari durant sol set mesos i amb sous ínfims quan en els últims cursos, el sistema educatiu ha perdut al voltant de 50.000 docents. ANPE demanda ampliar l'oferta d'ocupació pública eliminant la taxa de reposició d'efectius el que donarà major qualitat i estabilitat a les plantilles i al sistema educatiu. La contractació de personal aliè al sistema d'accés a la funció pública docent i a la configuració de les llistes d'interins és contrària als principis d'igualtat, mèrit i capacitat. ANPE recorda que molts d'aquests interins van ser acomiadats per les retallades i, amb aquest projecte del Ministeri, veuen frustrades les seves opcions de reingresar en la funció pública docent. A més exigeix que qualsevol tema que afecti al personal docent ha de ser negociat en la Mesa Sectorial d'Educació amb els representants legals del professorat. Si el Ministeri vol destinar pressupost per propiciar la millora dels resultats dels alumnes de centres docents amb especials dificultats, la primera mesura que ha de prendre és revertir les retallades derogant el RD 14/12 que entre altres mesures va suposar l'augment de les ràtios i horaris lectius, deixant sense substituir les baixes per malaltia al mateix temps que ha impedit la convocatòria d'una oferta d'ocupació raonable en aquests últims anys. ANPE critica aquest nou projecte que vol dur a terme el Ministeri per al curs següent i demana que rectifiqui ja que, si bé considera que és necessària l'ajuda i suport a aquests centres educatius, això s'ha de fer augmentant el nombre de professors en l'ensenyament públic a través d'una àmplia oferta d'ocupació pública en totes les CCAA para així poder configurar plantilles estables i amb un nombre adequat de docents que permetin establir programes de reforç i suport educatiu i així contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament públic.

Llegir més
Històric
ANPE EXIGEIX QUE NO ES RETALLI PROFESSORAT AMB LA PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS
I. Balears 18 Feb, 2015

ANPE EXIGEIX QUE NO ES RETALLI PROFESSORAT AMB LA PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS    Respecte a la publicació dels nous currículums d’ensenyament dels nivells d’ESO i Batxillerat per al curs 2015-2016 motivats per l’aplicació de la LOMQE i que ha suposat el desenvolupament del currículum de 76 assignatures per part de la Conselleria d’Educació, ANPE demana que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia, Educació Física i Cultura clàssica.   Així, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.   A més, a la premsa del dia 12 de febrer, relatives als centres concertats, sembla que es deixarà llibertat a l’hora d’aplicar la LOMQUE. Així doncs demanam que s’apliqui el mateix criteri de flexibilitat per l’escola pública i que es mantenguin tots els llocs de treball i el personal del que ja es disposa.   Per això demanam una reunió urgent amb els responsables d’educació per tal de materialitzar un acord de com quedarien totes aquestes matèries per tal de minimitzar els efectes de la LOMQUE en aquestes especialitats.    

Llegir més
Històric
ANPE EXIGEIX QUE NO ES RETALLI PROFESSORAT AMB LA PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS
I. Balears 18 Feb, 2015

ANPE EXIGEIX QUE NO ES RETALLI PROFESSORAT AMB LA PUBLICACIÓ DELS NOUS CURRÍCULUMS    Respecte a la publicació dels nous currículums d’ensenyament dels nivells d’ESO i Batxillerat per al curs 2015-2016 motivats per l’aplicació de la LOMQE i que ha suposat el desenvolupament del currículum de 76 assignatures per part de la Conselleria d’Educació, ANPE demana que no es retalli professorat en les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia, Educació Física i Cultura clàssica.   Així, volem reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.   A més, a la premsa del dia 12 de febrer, relatives als centres concertats, sembla que es deixarà llibertat a l’hora d’aplicar la LOMQUE. Així doncs demanam que s’apliqui el mateix criteri de flexibilitat per l’escola pública i que es mantenguin tots els llocs de treball i el personal del que ja es disposa.   Per això demanam una reunió urgent amb els responsables d’educació per tal de materialitzar un acord de com quedarien totes aquestes matèries per tal de minimitzar els efectes de la LOMQUE en aquestes especialitats.    

Llegir més
Històric
AVUI HEM ASSISTIT AL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
I. Balears 16 Feb, 2015

AVUI HEM ASSISTIT AL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS   Avui s’ha reunit el plenari del Consell Escolar de les Illes Balears on s’han tractat diferents punts de l’ordre del dia als quals hem fet aportacions.   Des d’ANPE tornam a insistir com quedaran les matèries de música, plàstica i educació física als Instituts. Proposam que els instituts disposin del màxim possible d’assignatures relacionades amb aquestes matèries per evitar la pèrdua de professorat interí i el desplaçament i supressió de places dels funcionaris de carrera.   També hem detectat que determinats mestres d’AL, PT i AD tenen grups massificats i no poden atendre als nins i nines amb dificultats d’aprenentatge de manera idònia. Per això proposam que s’estudïi aquest tema i recuperar parts dels programes de reforç educatiu com era el PROA, etc,...

Llegir més
Històric
AVUI HEM ASSISTIT AL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
I. Balears 16 Feb, 2015

AVUI HEM ASSISTIT AL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS   Avui s’ha reunit el plenari del Consell Escolar de les Illes Balears on s’han tractat diferents punts de l’ordre del dia als quals hem fet aportacions.   Des d’ANPE tornam a insistir com quedaran les matèries de música, plàstica i educació física als Instituts. Proposam que els instituts disposin del màxim possible d’assignatures relacionades amb aquestes matèries per evitar la pèrdua de professorat interí i el desplaçament i supressió de places dels funcionaris de carrera.   També hem detectat que determinats mestres d’AL, PT i AD tenen grups massificats i no poden atendre als nins i nines amb dificultats d’aprenentatge de manera idònia. Per això proposam que s’estudïi aquest tema i recuperar parts dels programes de reforç educatiu com era el PROA, etc,...

Llegir més
Històric
EL MOODLE. APLICACIÓ DINS L´ÀMBIT EDUCATIU
I. Balears 15 Feb, 2015

##ANPE Illes Balears##Xim López##50 hores homologades####75€ Afiliats/des - 100€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail: formacio@anpe-balears.org ##

Llegir més
Històric
EL MOODLE. APLICACIÓ DINS L´ÀMBIT EDUCATIU
I. Balears 15 Feb, 2015

##ANPE Illes Balears##Xim López##50 hores homologades####75€ Afiliats/des - 100€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail: formacio@anpe-balears.org ##

Llegir més
Històric
NOUS CURSOS DE FORMACIÓ HOMOLOGATS
I. Balears 12 Feb, 2015

MOODLE, APLICACIÓ DINS L'ÀMBIT EDUCATIU. Curs a distància homologat de 50 hores. Del 15 de febrer al 25 d'abril. SOFROLOGIA, DELS ORÍGENS A LA PRÀCTICA. Curs a distància homologat de 60 hores. Del 22 de febrer al 12 d'abril. PASSEJAM PER LA CIUTAT DE PALMA. MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS. Curs presencial homologat de 20 hores (pendent homologació). Del 13 al 31 de març.Més informació i matrícula dels cursos a l'enllaç relacionat.  

Llegir més
Històric
NOUS CURSOS DE FORMACIÓ HOMOLOGATS
I. Balears 12 Feb, 2015

MOODLE, APLICACIÓ DINS L'ÀMBIT EDUCATIU. Curs a distància homologat de 50 hores. Del 15 de febrer al 25 d'abril. SOFROLOGIA, DELS ORÍGENS A LA PRÀCTICA. Curs a distància homologat de 60 hores. Del 22 de febrer al 12 d'abril. PASSEJAM PER LA CIUTAT DE PALMA. MATERIAL I RECURSOS DIDÀCTICS. Curs presencial homologat de 20 hores (pendent homologació). Del 13 al 31 de març.Més informació i matrícula dels cursos a l'enllaç relacionat.  

Llegir més
Històric
CONVOCADES LES PROVES LLIURES A LES EOI
I. Balears 11 Feb, 2015

CONVOCADES LES PROVES LLIURES A LES EOI   Les dates previstes de matrícula seran del 10 al 18 de febrer. Tota la informació sobre aquest tema estarà disponible a partir del dia 10 de febrer.

Llegir més
Històric
CONVOCADES LES PROVES LLIURES A LES EOI
I. Balears 11 Feb, 2015

CONVOCADES LES PROVES LLIURES A LES EOI   Les dates previstes de matrícula seran del 10 al 18 de febrer. Tota la informació sobre aquest tema estarà disponible a partir del dia 10 de febrer.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 10 Feb, 2015

•    Conèixer les normes bàsiques de seguretat en muntanya.•    Conèixer el material bàsic per realitzar excursions en muntanya.•    Conèixer els fonaments teòrics i pràctics per a gestionar una sortida pràctica amb els nostres alumnes.•    Conèixer i interactuar amb el món físic.•    Servir de punt de trobada i reunió per a totes les persones interessades en conèixer i donar a conèixer el nostre medi natural i humà.•    Aprendre a respectar i millorar el medi ambient.•    Donar suport a la promoció del nostre patrimoni natural i humà dins l’àmbit educatiu.•    Adquirir estratègies per a la utilització d’aquest patrimoni per atendre la diversitat de l'aula.•    Elaborar tasques competencials didàctiques en relació al patrimoni natural i humà.

Llegir més
Històric
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Tornar