Resultat de la recerca

Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears 27 Feb, 2018
ANPE exigeix la recuperació salarial perduda pels docents des de 2010 i la derogació dels RD que mantenen les retallades

ANPE exigeix la recuperació del salari perdut pels docents des de 2010 a més de la derogació immediata dels reials decrets llei que mantenen les retallades sobre l'ensenyament públic i el seu professorat.  

Llegir més
#Retribucions #Notes de premsa #Acció sindical
I. Balears 29 Jul, 2017
ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCEDIMENT SELECTIU

ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL PROCEDIMENT SELECTIU   Avui s’ha publicat la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 20 Jul, 2017
CONCURS-OPOSICIÓ 2017

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 10 Jul, 2017
CONCURS-OPOSICIÓ 2017. FASE DE CONCURS

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs Els aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el tràmit telemàtic per accedir al full de barem de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant 48 hores des de la publicació de la llista d’aspirants que han superat la fase d’oposició a la que fa referència la base 7.3.2.2.   Es pot accedir al tràmit telemàtic:   a) Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut b) Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del Personal c) Mitjançant el DNI i el codi de seguretat de quatre dígits que la Direcció General de Personal Docent enviarà a l’aspirant a l’adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada en la sol·licitud de participació en la convocatòria. L’assistent de tramitació de l’aplicació indica a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 15 Jun, 2017
INSTRUCCIONS PER L´ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)

INSTRUCCIONS PER L'ACCÉS AL PROGRAMARI DE GESTIÓ D’OPOSICIONS DOCENTS (GOD)     El programari de Gestió d’Oposicions Docents -GOD a partir d’ara- permet als opositors accedir a tota la informació que els tribunals fan pública a través del mateix programari.     Accés al GOD per a opositors   Per accedir al GOD s’ha d’accedir a http://god.caib.es i seleccionar la icona OPOSITORS:     1. Se us mostrarà la pantalla d’entrada a l’aplicació.     2. L’accés es fa sempre facilitant 2 dades:   Núm. de document d’identificació (DNI amb lletra)   Codi de seguretat de 4 xifres   Si les dades facilitades són correctes s’accedeix a l’aplicació i se us mostra tota la informació disponible.     Obtenció del codi de seguretat   Si no disposeu d’aquest codi de seguretat podeu sol·licitar-lo fent servir l’opció “Si no teniu aquest codi…”. Aquesta opció envia un correu a l’adreça electrònica* associada al DNI especificat.   (* Aquesta adreça electrònica és la que l’opositor va especificar en el procés telemàtic d’inscripció a les proves selectives)     Vigència del codi de seguretat   El codi de seguretat no caduca i estarà vigent durant tot el procés selectiu.  

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 12 Jun, 2017
INFORMACIÓ PELS OPOSITORS

INFORMACIÓ PELS OPOSITORS   A dia d’avui està confirmada la data de la primera prova (desenvolupament d’un tema) el dia 23 de juny. Tots els aspirats heu d’estar a les 9 hores del matí als llocs designats. Recordeu portar el DNI. Recordeu també que aquest dia no heu de lliurar la programació didàctica.   Pel que fa al supòsit pràctic (segona prova), des de la Conselleria ens han informat que en cap cas es farà el mateix dia 23. S’ha proposat als Tribunals que es realitzi posteriorment a la lectura, però aquesta informació no està confirmada i es troba lligada a les necessitats de cada especialitat.   Aspectes a tenir en compte: -          Per poder realitzar la segona prova (programació didàctica i unitat didàctica) heu de lliurar al tribunal en la seva seu la programació didàctica a les 9 hores del dia hàbil següent en què s’hagin publicat les qualificacions definitives de la primera prova ( tema i cas pràctic).   -          Per poder passar a la segona prova és necessari haver superat la primera amb un cinc o més, que resulta de la mitjana aritmètica de les notes del tema i el supòsit pràctic.   Finalment, pel que fa a la fase de concurs, els opositors que necessiteu els títols que heu cursat amb nosaltres perquè no els tingueu reconeguts al vostre portal docent, hem creat a la plana web un espai per tramitar la sol·licitud. Heu d’accedir a l’aula digital com a visitants i anar l’estat de cursos i sol·licitud de cursos. http://www.anpe-balears.org/aulavirtual/ PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES OPOSICIONS: Full de verificació del format de la programació dictàctica, composició definitiva dels tribunals del cos de primària i secundària,... MÉS INFORMACIÓ 

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 30 Maig, 2017
ATENCIÓ! OPOSICIONS 2017!

ATENCIÓ! OPOSICIONS!   Composició definitiva dels tribunals, designació dels coordinadors i membres de les comissions de valoració.   També la distribució dels aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i convocatòria a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova.   REINTEGRAMENT DE LES TAXES DEL DRET DE PARTICIPACIÓ     Les taxes del dret de participació es retornaran, si escau, als aspirants exclosos en la llisa definitiva que prèviament ho sol·licitin de dia 26 de maig al dia 7 de juny de 2017 ambdós inclosos.     Documentació a presentar   - Sol·licitud del retornament de les taxes - Fotocòpia del DNI - Model 046 - Còpia de la sol·licitud de participació - Declaració responsable de veracitat de dades bancàries    Per a més informació feis click a l'enllaç.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 25 Maig, 2017
CONCURS-OPOSICIÓ 2017

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 15 Maig, 2017
COMPOSICIÓ PROVISIONAL DELS TRIBUNALS I MEMBRES DE LES COMISSIONS DE VALORACIÓ DE LES OPOSICIONS 2017

COMPOSICIÓ PROVISIONAL DELS TRIBUNALS I MEMBRES DE LES COMISSIONS DE VALORACIÓ DE LES OPOSICIONS 2017   Composició dels membres dels tribunals i dels coordinadors i els membres de les comissions de valoració. També teniu les causes d’exclusió dels tribunals.   El termini per fer al•legacions: de dimarts 16 a dijous 18 de maig, ambós inclosos.  

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 12 Maig, 2017
ATENCIÓ OPOSITORS!

ATENCIÓ OPOSITORS!     Instrucció 2/2017 modificada de dia 10 de maig de 2017, relativa a la gestió de les absències i el permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu convocat.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 03 Maig, 2017
INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017

INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs-oposició.   Podeu consultar les exclusions a la llista de causes d'exclusió.   Termini per a reclamacions: de dia 4 a dia 17 de maig de 2017 ambdós inclosos.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 28 Mar, 2017
CONVOCATÒRIA OPOSICIONS 2017

TRÀMIT PER INSCRIURE’S A LES OPOSICIONS DOCENTS   El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos. Les proves selectives comencen a partir de dia 23 de juny de 2017 (se demanarà als centres que els interins puguin partir un dia abans). Només vos podeu matricular d’una especialitat i una illa.   Vos informam que el sorteig de la lletra dels opositors serà el dia 7 d’abril. També vos deixam les causes d’exclusió de tribunals provisionals, a l’espera que es faci el sorteig de la lletra dia 5 d’abril.   Les causes d’exclusió de tribunals, previsiblement, seran: Professorat que actualment no presta serveis efectius a cap centre docent.Professorat que actualment es troba en situació de baixa maternal o tenen un fill menor de divuit mesos en data 23/06/2017Professorat que es troba de baixa per malaltia i a data de 15/05/2017 duu més de tres mesos de baixa continuada.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació d’alliberament sindical.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació administrativa de serveis especials o excedència especial.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en comissió de serveis a l’estranger.Professorat que a 15 de maig es troba proposat per jubilació amb efectes de 1 de setembre.Professorat que durant el curs 2016/2017 es troba en situació administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres any, o una persona major. Professorat en situació d’abstenció (preparadors d’oposicions). Ocupar un càrrec directiu (director/a, cap d’estudi, secretari/ària) durant el curs 2016-2017, excepte que sigui necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder conformar els tribunals.Professorat que en el tercer trimestre té una reducció d’un terç o mitja jornada.     Si estau afiliats/des podeu demanar cita per que vos ajudem a fer la inscripció.Teniu un exemple de tràmit al facebook.  

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 10 Mar, 2017
INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017

INFORMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Aquí teniu informació sobre el procés, temaris i la prova de les futures oposicions. Hem fet un petit resum per tal d’informar-vos un poc més de les futures proves selectives.   Probablement la convocatòria per inscriure-vos a les oposicions sortirà al mes de març-abril i només podeu triar una especialitat i una illa per opositar.   Heu de tenir en compte que si aprovau, heu de romandre a l’illa triada 1 any de pràctiques i 2 anys de definitiva, per després poder concursar. La informació dels annexes i de la convocatòria son provisionals i encara no estan negociats (pot haver errades)   Per a més informació podeu passar pel nostre sindicat i vos atendrem per resoldre les vostres dubtes.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 30 Sep, 2016
CONCURS-OPOSIÓ 2017

CONCURS-OPOSIÓ 2017 Proposta d'especialitats pel concurs-oposició 2017. Aquesta informació pot tenir modificacions més endavant.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 15 Jun, 2016
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Criteris de valoració generals de la fase d'oposició.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 01 Abr, 2016
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 03 Mar, 2016
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d’aquesta Resolució al BOIB.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 25 Des, 2015
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Es convoquen un total de 13 places, de les que 10 són per Mallorca, 2 per Menorca i 1 per Eivissa i Formentera. A principis del pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria oficial d’oposicions.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 25 Des, 2015
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Es convoquen un total de 13 places, de les que 10 són per Mallorca, 2 per Menorca i 1 per Eivissa i Formentera. A principis del pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria oficial d’oposicions.

Llegir més
#Retribucions
I. Balears 02 Abr, 2014
MAPA INTERACTIU D´OPOSICIONS A TOT L´ESTAT

MAPA INTERACTIU OPOSICIONS Situa el ratolí sobre cadascuna de les comunitats per veure més informació. 

Llegir més
#Retribucions
Tornar