Resultat de la recerca

Tornar

 • Notícia destacada

I. Balears 10 Sep, 2018
Publicada al BOIB la resolució de la regulació de la fase de pràctiques de les oposicions 2018

Ja s'ha publicta al BOIB la resolució de la regulació de la fase de pràctiques de les oposicions 2018. Per consultar la resolució clicau el pdf adjunt.

Llegir més
#Oposicions
 • Notícia destacada

I. Balears 02 Ago, 2018
Publicació del BOIB amb la llista única per especialitat i illes aspirants que han superat el procés selectiu 2018

El termini per presentar la documentació és de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució, els aspirants seleccionats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent, o per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els documents següents: Aspirants seleccionats pel torn lliure i pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés: a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o de la certificació acadèmica original acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol. b) Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent. c) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o, si escau, documentació justificativa acreditativa de l’exempció d’aquest requisit segons el que s’estableix a la base 2.3 d’aquesta convocatòria. d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat. e) Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a Annex 9 en aquesta convocatòria. f) Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del Dictamen establert a la base 2.1.3.3, excepte que l’hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o s’hagi autoritzat a l’Administració per sol·licitar-ho. g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat a la Conselleria d’Educació i Universitat perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades del document nacional d’identitat, en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu, han de presentar aquesta certificació. h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau. i) Annex 2: declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públics i al Reial Decret 598/1985). Obligatori per a tots els aspirants. Per a més informació, consultau el BOIB publicat, clicant aquí

Llegir més
#Oposicions
 • Notícia destacada

I. Balears 24 Jul, 2018
OPOSICIONS 2018: documentació a entregar si heu aprovat el procés selectiu i teniu plaça

Vos informam que si heu superat tota la fase d'oposició (una vegada s'hagi publicat la llista definitiva amb la gent que ha passat tot el procés selectiu i té plaça), teniu deu dies hàbils per entregar la següent documentació, una vegada publicat el BOIB oficial.  

Llegir més
#Oposicions
 • Notícia destacada

I. Balears 11 Jul, 2018
OPOSICIONS 2018: Tràmit mèrits opositors

Recordau que si heu passat la fase d'oposició, una vegada el vostre tribunal publiqui al GOD la llista definitiva de les persones que han superat la fase d'oposició completa, teniu 48 hores per fer el tràmit d'autobarem pels aspirants opositors. Per accedir al tràmit clicau aquí  

Llegir més
#Oposicions
 • Notícia destacada

I. Balears 18 Jun, 2018
Oposicions 2018: Programa de gestió d'oposicions docents (GOD)

Ja teniu activat el Programa de Gestió d'Oposicions Docents (GOD).  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 30 Maig, 2018
OPOSICIONS 2018: criteris generals de valoració de la fase d'oposició

S'han publicat els criteris generals de la fase d'opisició.  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 22 Maig, 2018
OPOSICIONS 2018: Composició definitiva tribunals i distribució aspirants

S’han publicat les llistes definitives amb la composició de tribunals del procés selectiu i la distribució dels aspirants.

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 15 Maig, 2018
OPOSICIONS 2018: llistes definitives d'admesos i exclosos

S'han publicat les llistes definitives d'admesos i exclosos a les oposicions de 2018.  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 15 Maig, 2018
OPOSICIONS 2018: calendari, seus i justificació d'absències

La Conselleria ha publicat les instruccions amb informació important del procés selectiu 2018.  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 23 Abr, 2018
OPOSICIONS 2018!!! Llistes provisionals tribunals

S'ha publicat la llista provisional dels membres dels tribunals de les oposicions de 2018.  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 19 Abr, 2018
OPOSICIONS 2018!!! Llistes provisionals d'admesos i exclosos

El termini de reclamacions és entre els dies 20 d'abril i 4 de maig del 2018, ambdós inclosos.  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 06 Abr, 2018
OPOSICIONS 2018: 4.935 persones s'han inscrit a la convocatòria d'oposicions

La Direcció General de Personal Docent ha publicat que compta actualment amb 4.935 persones inscrites a la convocatòria d’oposicions per a 2018. Tot i que aquesta xifra encara podria patir alguna modificació, degut a les inscripcions que venen de fora de les Illes, no s’espera cap increment rellevant.  

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 16 Mar, 2018
RESUM OPOSICIONS 2018

Aquí teniu uns documents adjunts amb un petit resum per tal d’informar-vos un poc més de les futures proves selectives. Si voleu una informació més amplia del procés d'oposicions, a la nostra pàgina web teniu una GUIA amb els punts més importants de la convocatòria.    

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 13 Mar, 2018
CONCURS-OPOSICIÓ 2018

Lletres d'inici del primer llinatge que servirà per començar l'assignació del vocals dels TRIBUNALS: R T LLETRA ORDRE ACTUACIÓ OPOSITORS: N

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 08 Mar, 2018
Oposicions 2018: causes d'exclusió en cas que sigueu triats per formar part dels tribunals d'oposicions

OPOSICIONS 2018 Vos recordam les causes d'exclusió en cas que sigueu triats per formar part dels tribunals d'oposicions.

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 06 Mar, 2018
Convocatòria OPOSICIONS 2018

Avui s'ha publicat el BOIB amb la convocatòria d'oposicions 2018.

Llegir més
#Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears 25 Feb, 2018
Modificació del RD 276/2007 que regula les oposicions docents

Avui s'ha publicat el BOE que du la modificació del RD 276/2007 que regula les oposicions. Vos recordam les novetats més destacades.  

Llegir més
#Oposicions #Funcionaris
 • Notícia destacada

I. Balears Nacional 28 Des, 2017
¿Quins canvis hi haurà a les Oposicions de 2018?

ANPE ha elaborat un quadre amb les novetats de les oposicions del 2018 per les modificacions en el Reial decret d'accés i ingrés a la funció pública

Llegir més
#Meses de negociació #Oposicions
 • Notícia destacada

I. Balears 16 Feb, 2018
Resum Mesa tècnica d'oposicions de divendres 16 de febrer

Divendres 16 de febrer ens hem reunit a la Mesa Tècnica per tractar la convocatòria d'oposicions. Pareix que hi ha intencions de que les proves siguin a partir del 23 de juny.

Llegir més
#Meses de negociació #Oposicions #Interins
 • Notícia destacada

I. Balears Nacional 17 Gen, 2018
Mesa Sectorial en el Ministeri sobre els nous temaris

ANPE exigeix al Ministeri que constitueixi un grup de treball per a l'elaboració dels temaris i un altre grup en paral·lel per treballar sobre les bases d'un nou sistema d'accés.

Llegir més
#Acció sindical #Oposicions
I. Balears Catalunya 19 Des, 2017
Convocatòria Oposicions 2017/2018

 Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.(DOGC núm. 7507, de 29.11.2017)

Llegir més
#Interins #Oposicions #Convocatòries específiques
I. Balears Nacional 08 Feb, 2018
Oferta d'ocupació pública en les diferents Comunitats autonómas.

ANPE. Oferta d'ocupació pública. Si vols estar informat de les convocatòria d'ofertes d'ocupació pública, en els diferents cossos per especialitats, en les diferents Comunitats Autònomes, podeu accedir a l'oferta pública en www.anpe.es. On seleccionant el cos d'interès, en el despegable, accedireu a un quadre resumeixen amb tota les places ofertes en totes les comunitats autònomes.        

Llegir més
#Notícies #Oferta d'ocupació pública #Oposicions
I. Balears Nacional 30 Nov, 2017
Darrer informe de la Mesa sectorial oposicions

Avui, 30 de novembre, s'ha celebrat l'última Mesa Sectorial d'Educació per tractar les modificacions parcials de l'actual RD 276/2007 que el MECD va plantejar a la fi del curs passat de cara als processos selectius a celebrar en els propers cinc anys amb l'objectiu de reduir la taxa d'interins per sota del 8%.

Llegir més
#Acció sindical #Oposicions #Oferta d'ocupació pública
I. Balears 22 Sep, 2017
CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018)

CONVOCATÒRIA DE PROFESSORS ESPECIALISTES (Curs 2017/2018)  El termini per presentar les sol·licituds és del dia 20 al 27 de setembre, ambdós inclosos. Places vacants per a professors especialistes: Comunicació alternativa Cuina i pastisseria Emergències i protecció civil Manteniment de vehicles Mecanitzat i manteniment de màquines Pesca litoral Perruqueria Serveis de restauració Dicció i expressió oral

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 18 Sep, 2017
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA INTERINS (CURS 2017-2018)

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA (CURS 2017-2018) Les especialitats de la convocatòria son:  PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI Grec Llatí Francès Alemany Informàtica Navegació i Instal·lacions marines Cultura clàssica   PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Equips electrònics Estètica Fabricació i instal·lació de fusteria i moble Producció d’arts gràfiques Sistemes i aplicacions informàtiques   PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES Alemany Xinès Francès Rus   PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES Alemany aplicat al cant Francès aplicat al cant Fonaments de composició Guitarra Llenguatge musical  MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY Disseny gràfic assistit per ordinador         El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 18 al 27 de setembre, ambdós inclosos.    

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 08 Sep, 2017
ATENCIÓ INTERINS QUE FEIS SUBSTITUCIONS!

ATENCIÓ INTERINS QUE FEIS SUBSTITUCIONS! Al segon tràmit setmanal hi ha 164 places disponibles. MOLTA SORT!   

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 07 Sep, 2017
ATENCIÓ INTERINS! RESULTATS DE L’ADJUDICACIÓ

ATENCIÓ INTERINS! RESULTATS DE L’ADJUDICACIÓ Ja s’ha publicat el resultat d’adjudicació de les places d’interins del primer tràmit de Setembre. S’han adjudicat més de 700 places. Desitjam que vos hagin donat el que esperaveu, sinó demà podreu fer un altre tràmit on sortiran més places. Enhorabona als adjudicats!

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 05 Sep, 2017
ATENCIÓ INTERINS QUE FEIS SUBSTITUCIONS! JA ESTÀ DISPONIBLE EL PRIMER TRÀMIT DE SETEMBRE

ATENCIÓ INTERINS QUE FEIS SUBSTITUCIONS! JA ESTÀ DISPONIBLE EL PRIMER TRÀMIT DE SETEMBRE  Al primer tràmit de substitucions del 1r trimestre teniu moltes vacants sobrevingudes. MOLTA SORT A TOTS!

Llegir més
#Oposicions
I. Balears 04 Sep, 2017
ATENCIÓ INTERINS! DEMÀ COMENÇA EL PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DE SETEMBRE

ATENCIÓ INTERINS! DEMÀ COMENÇA EL PRIMER TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS DE SETEMBRE El primer tràmit de substitucions del 1r trimestre tindrà lloc entre els dies 5 de setembre (a partir de les 14h) i 7 de setembre (fins a les 12h). Hi podran participar tots els aspirants disponibles. L'adjudicació de les places es farà el mateix dia 7. Us recordem que a diferents localitats el dia 8 de setembre és festiu i, per tant, si la data d'incorporació al centre coincideix amb aquesta festivitat us heu d'incorporar el dia lectiu següent, això és dia 11 de setembre.   Vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència docent teniu preferència de contractació a partir de setembre.   Vos deixam l’enllaç al portal del docent interí: https://apps.caib.es/sadperdoc5front/interins/  

Llegir més
#Oposicions
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tornar