Resum Mesa sectorial dijous 22 de març


23 Mar, 2018

A la mesa sectorial d’avui, hem tractat l’adjudicació de les comissions de serveis. Com a resum, les sol•licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar molt probablement del 18 al 24 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana, haver concursat sense renunciar a l’adjudicació provisional i no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

Els motius per demanar-la són:

1.Per motius personals:

a.Per motius greus de salut.

b.Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència.

c.Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs.

d.Per motius personals excepcionals degudament acreditats.

2.Per ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfils educatius.

3.Per raons de servei en els centres educatius:

a.Per ocupar places d’altres especialitats per a les quals estan habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil i primària).

b.Per participar en la implantació de plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres.

c.Per ocupar places d’orientació educativa en els centres d’educació infantil i primària.

d.Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació.

e.Per ocupar places relacionades amb programes específics o altres projectes del centre.

f.Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre, sempre i quan el darrer nivell dels nous estudis no s’hagi impartit el curs 2017-2018.

g.Per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial.

h.Per ocupar places perfilades amb titulacions específiques: titulació en interpretació de la llengua de signes, titulació en riscos laborals o títol professional de la marina mercant (màquines, navegació).

Recordar que serà necessari l’informe favorable del director del centre i el certificat del consell escolar o consell social. Hauran de tenir un mínim d’un 16% d’hores lectives destinades al projecte.

4.Per formar part dels equips directius dels centres docents.

5.Pels funcionaris que veniu d’una altra comunitat autònoma, marcant un dels motius anteriors.

COM A CONSIDERACIONS GENERALS:

- Les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar i una vegada adjudicada és irrenunciable.

- Únicament es pot renunciar a la sol•licitud de comissió de serveis fins dia 30 de juny de 2018.

- La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 30 % de la quota assignada al seu centre, la qual cosa la trobam massa elevada. Creiem que un 20 % de les places de tot un centre és suficient.

- L’ordre d’adjudicació pot variar, estam a l’espera de la publicació de la resolució.

- Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i demanar per l'apartat 5.

- Per demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2, 3 i 4 no és necessari haver concursat.

- Des d’ANPE valoram l’esforç tècnic fet per ordenar i organitzar la concessió de les comissions de servei, però trobam excessiu el percentatge de les perfilacions.

Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpebalears.es.

La directora general ens ha informat que a dia d’avui tenim 4800 inscrits a les oposicions, però encara falta comptar les sol·licituds presencials.