Resum Mesa Sectorial de dimecres 31 de gener


31 Gen, 2018

1_mesa

Des d’ANPE teníem la intenció de reeditar el pacte d’estabilitat compatible amb el procés selectiu, per tal de donar tranquil·litat al col·lectiu interí que ja fa uns anys que fa feina. Hem proposat acceptar totes les mesures incorporades per la resta de sindicats i les de la conselleria dins d’un possible pacte, ja que les nostres aspiracions són majors, però no s’ha contemplat aquesta possibilitat.

A la vegada, hem recordat que volem el que ja es va acordar a la mesa d’educació a Madrid, de fer les oposicions a 5 anys, de manera progressiva, amb 3 oportunitats a cada cos i coordinades amb la resta de comunitats autònomes. Així, tindríem un procés tranquil, ja que les oposicions plantejades de manera massiva poden generar ansietat al col·lectiu d’interins que fa feina en aquests moments. La proposta de l’Administració quedaría així:

a) Tendran preferència sobre la resta d’aspirants en l’adjudicació de places en els processos d’adjudicació de substitucions els aspirants admesos a les borses que no hagin obtingut una plaça en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, sempre que acompleixin alguns dels requisits següents:

1. Tenir 55 anys complerts i més de 10 anys de serveis com a personal docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en el moment en què s’ofereixi la plaça objecte de substitució.

2. Tenir més de 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears en el moment en què s’ofereixi la plaça objecte de substitució.

b) L’ordre de preferència en l’adjudicació de places dels supòsits 1 i 2 es determinà a partir de l’ordre de puntuació amb el qual figurin en les borses d’interins.

c) No s’aplicarà aquesta preferència si l’aspirant a funcionari interí ha estat sancionat alguna vegada, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d’una falta disciplinària greu o molt greu.

d) Aquestes mesures d’estabilitat seran d’aplicació durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

Finalment, hem intentat traslladar els avantatges que han suposat els pactes d’estabilitat que ANPE ha signat, i l’esperit de continuar aportant propostes en positiu, per tal de donar respostes encertades pels docents de l’ensenyament públic.