Avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, per al curs 2017/2018.


26 Gen, 2018

ANPE. Normativa. Publicació de l'Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018.

L'ordre té per objecte determinar les característiques, el disseny i el contingut de la prova de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat (EBAU); i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, que es realitzarà exclusivament a l'alumnat de Batxillerat que vulgui accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

Matèries objecto d'avaluació

Les proves versaran sobre:

- Les matèries generals del bloc d'assignatures troncals de 2º curs de Batxillerat de la modalitat triada per a la prova
i, si escau, de la matèria Llengua Cooficial i Literatura.

- Els estudiants que vulguin millorar la seva nota d'admissió podran examinar-se de, almenys, dues matèries d'opció del bloc d'assignatures troncals.

D'igual forma i sense perjudici de l'anterior, les universitats podran tenir en compte en els seus procediments d'admissió:

A part de la qualificació obtinguda en cadascuna de les matèries d'opció del bloc d'assignatures troncals triades per l'estudiant, la d'alguna o algunes de les matèries generals pertanyents al bloc d'assignatures troncals segons modalitat i itinerari.

Així mateix els estudiants podran examinar-se d'una 2ª llengua estrangera diferent de la qual haguessin cursat com a matèria del bloc d'assignatures troncals. La qualificació obtinguda en aquesta prova podrà ser tinguda en compte per les universitats en els seus procediments d'admissió.

Característiques i disseny de les proves

Les característiques i el disseny de les proves comprendran:

- La matriu d'especificacions
- La longitud (nombre mínim i màxim de preguntes)
- Temps d'aplicació
- La tipologia de preguntes (preguntes obertes, semiabiertas i d'opció múltiple)
i els qüestionaris de context.

L'avaluació de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu prendrà com a referència les adaptacions curriculars realitzades per al mateix al llarg de l'etapa, contemplant-se, concretament les mesures de flexibilització i metodològiques en l'avaluació de llengua estrangera per a l'alumnat amb discapacitat, especialment per:

- Els casos d'alumnat amb discapacitat auditiva.
- Alumnat amb dificultats en la seva expressió oral i/o amb trastorns del parla.

Aquestes adaptacions en cap cas es tindran en compte per minorar les qualificacions obtingudes.

Les matrius d'especificacions

Estableixen la concreció dels estàndards d'aprenentatge avaluables associats a cadascun dels blocs de continguts, que donaran cos al procés d'avaluació.

Indiquen el pes o percentatge orientatiu que correspon a cadascun dels blocs de continguts establerts per a les matèries objecto d'avaluació, d'entre els inclosos en el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.

Les matrius d'especificacions establertes per a cadascuna de les matèries incloses en l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat són les recollides en l'annex I d'aquesta ordre.

Proves. Longitud de les proves i tipologia de preguntes

La EBAU tendrà una durada d'un màxim de quatre dies, podent-se ampliar en un dia més per les Administracions educatives amb llengua cooficial.

Es realitzarà una prova per cadascuna de les matèries objecto d'avaluació. Cada prova constarà d'un nombre mínim de 2 i un nombre màxim de 15 preguntes, la durada de les quals serà de 90 minuts amb un descans entre proves consecutives de, com a mínim, 30 minuts. El temps de realització de les proves dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals se'ls hagi prescrit aquesta mesura, no computarà com a descans.

Les categories de preguntes es defineixen de la següent manera:

a) D'opció múltiple: preguntes amb una sola resposta correcta inequívoca i que no exigeixen construcció per part de l'alumne, ja que aquest es limitarà a triar una d'entre les opcions proposades.

b) Semiobertes: preguntes amb resposta correcta inequívoca i que exigeixen construcció per part de l'alumne. Aquesta construcció serà breu, per exemple un nombre que dóna resposta a un problema matemàtic, o una paraula que completi una frase o doni resposta a una qüestió sempre que no es faciliti un llistat de possibles respostes.

c) Obertes: preguntes que exigeixen construcció per part de l'alumne i que no tenen una sola resposta correcta inequívoca. S'engloben en aquest tipus les produccions escrites i les composicions plàstiques.

Preferentment, les proves es contextualitzaran en entorns propers a la vida de l'alumnat, i contindran preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l'alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa.

Les preguntes d'opció múltiple es podran utilitzar, sempre que, en cadascuna de les proves, la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiabiertas abast com a mínim el 50 %.

Contingut de les proves

Com a mínim el 70 % de la qualificació de cada prova haurà d'obtenir-se de l'avaluació d'estàndards d'aprenentatge seleccionats entre els definits en la matriu d'especificacions de la matèria corresponent, que figura en l'annex I que inclou els estàndards considerats essencials.

El 30 % restant de la qualificació, podrà ser completat les Administracions educatives a través de l'avaluació d'estàndards dels establerts en l'annex I del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre.

Els percentatges de ponderació assignats a cada bloc de contingut en cada matèria faran referència a la puntuació relativa que s'assignarà a les preguntes associades als estàndards d'aprenentatge avaluats dels inclosos en aquest bloc. Aquestes ponderacions són orientatives.

En l'elaboració de cadascuna de les proves de l'avaluació es procurarà utilitzar almenys un estàndard d'aprenentatge per cadascun dels blocs de contingut, o agrupacions dels mateixos, que figuren en la matriu d'especificacions de la matèria corresponent.

Dates límit per a la realització de les proves

Les proves hauran de finalitzar abans del dia 15 de juny de 2018. Els resultats provisionals de les proves seran publicats abans del 29 de juny de 2018.

Les proves corresponents a la convocatòria extraordinària hauran de finalitzar:

Abans del dia 13 de juliol de 2018, en el cas que l'Administració educativa competent determini celebrar la convocatòria extraordinària en el mes de juliol. Els resultats provisionals de les proves hauran de ser publicats abans del 21 de juliol de 2018.
Abans del dia 15 de setembre de 2018, en el cas que l'Administració educativa competent determini celebrar la convocatòria extraordinària en el mes de setembre. Els resultats provisionals hauran de ser publicats abans del 22 de setembre de 2018.

Qualificació i validesa de les proves

La qualificació de la EBAU serà la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes de cadascuna de les proves realitzades de les matèries generals del bloc d'assignatures troncals i, si escau, de la matèria Llengua Cooficial i Literatura, expressada en una escala de 0 a 10 amb tres xifres decimals i arrodonida a la mil·lèsima.

Aquesta qualificació haurà de ser igual o superior a 4 punts perquè pugui ser tinguda en compte en l'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau.

La qualificació per a l'accés a la Universitat es calcularà ponderant un 40 per 100 la qualificació EBAU i un 60 per 100 la qualificació final de l'etapa.

La superació de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat es produirà quan el resultat d'aquesta ponderació sigui igual o superior a cinc punts i tindrà validesa indefinida. No obstant això, les qualificacions obtingudes en les proves per millorar la nota d'admissió solament tindran validesa durant els dos cursos acadèmics següents a la superació de les mateixes. Tots dos períodes de validesa són aplicables igualment a les proves realitzades en el curs 2016-2017.

Els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries per millorar la qualificació obtinguda en qualsevol de les proves. Considerant solament la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Revisió de les qualificacions obtingudes

Les Administracions educatives, en col·laboració amb les universitats, organitzaran la realització material de les proves que configuren la EBAU. Les universitats assumiran les mateixes funcions i responsabilitats que tenien en relació amb la PAU que s'ha realitzat fins al curs 2016-2017. No obstant això, cada Administració educativa podrà delimitar l'abast de la col·laboració de les seves universitats.

Qüestionaris de context

Les Administracions educatives podran administrar qüestionaris de context, dels tipus indicats en l'article 5 del Reial decret 310/2016, de 29 de juliol.

L'annex II recull una proposta de qüestionari d'alumne, que, en tot cas, no tindrà caràcter bàsic. Aquests qüestionaris, anònims, permeten elaborar els indicadors comuns de centre recollits en l'annex III.

 


 

Enllaç als annexos de l'Ordre ECD/42/2018:

 

anexo-i_ecd422018
anexo-ii-ecd422018
anexo-iii-ecd422018