Mesa Tècnica de dimecres 24 de gener


24 Gen, 2018

A la Mesa Tècnica d’avui hem tractat els diferents articles del Decret 128/2002, d’octubre, pel qual es regula el sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Baleares per tal de dur a terme les modificacions adients amb la finalitat d’actualitzar-lo i equiparar-lo als decrets corresponents dels funcionaris sanitaris i funcionaris EBEP.

Els punts tractats a la mesa tècnia han estat els següents:

 1. Que els interins amb vacant (V) i/o vacacant sobrevinguda (SV) puguin accedir a les bestretes ordinàries, sempre i quan es demani dins el primer trimestre i es faci la devolució dins els sis següents mesos.
 2. Es demana la recuperació de les ajudes d’orfendat i viduïtat, que consta al Decret esmentat però actualment, no están operatives.
 3. Ampliar les ajudes a altres situacions que actualmente no es contenplen:
 • Compensació de despeses sanitàries
 • Ajuda per mort o invalidesa permanent
 • Pòlissa per l’assegurança de responsabilitat civil
 • Ajudes per jubilació o situacions assimilades
 • Ajudes per escoletes
 1. Ampliar el termini de lliurament de sol·licituds de les ajudes de fons social del 1 de gener al 30 de juny.
 2. Actualització de les quanties de les diferents ajudes.
 3. Augmentar l’ajuda mensual per fills menors de 18 anys a 45 euros.
 4. Incoporar ajudes per adopcions i acolliment.
 5. Pel que fa a les ajudes per estudis, es demana incloure ajudes per altres materials didàctics i de pràctiques relacionats amb els estudis, a més d’incorporar ajudes per estudis de formació professional de grau superior. En aquest sentit, s’incorporen dues excepcions pel que fa a l’edat mínima per sol·licitar les ajudes: alumnes d’altes capacitats i alumnes que cursin FP superior. Per altra banda, es demana ampliar a la Unió Europea el territori en el qual es puguin cursar els estudis.
 6. Ampliar el termini de la devolució de les bestretes ordinàries a 20 mesos i en el cas de les bestretes extraordinàries, ampliar la sol·licitud d’ajuda fins a 10 mensualitats a retornar en 60 mesos.