Taula de pensions del personal funcionari docent de classes passives per 2018image.php

PENSIONS (Pensions de Jubilació del personal integrat a les Classes Passives)

1.DETERMINACIÓ INICIAL DE LES PENSIONS DEL RÈGIMEN DE CLASSES PASSIVAS DE L'ESTAT.

R. D 1079/2017 de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de Classes Passives per a l'any 2018 (BOE 31 de desembre) determina els següents havers reguladors:

 

Gru                      (Llei 7/2007)

      Haver regulador

         Grup/subgrup (Llei 7/2007)

      40.561,32 €/any

A2

      31.933,78 €/any

 

 

 

 

 

2.CÀLCUL DE LA PENSIÓ EN EL RÈGIMEN DE CLASSES PASSIVES

Les pensions de classes passives es calculen aplicant uns percentatges que estan en funció del nombre d'anys de serveis prestats, a unes quantitats que es denominen havers reguladors i que estan en funció del grup en el qual estigui enquadrat el cos al que pertany el funcionari.

(Veure taula)

 

3. LÍMITACIÓ DE L'ASSENYALAMENT INICIAL DE LES PENSIONS PÚBLIQUES

L'import a percebre no podrà superar, durant l'any 2018, la quantia íntegra de 2.580,12 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre al seu titular, la quantia del qual també estarà afectada pel citat límit. El límit anual seria 36.115,80 euros/any.

En el cas que en un mateix titular concorrin una o diverses pensions de Classes Passives amb una altra o altres pensions públiques, el valor de la pensió o conjunt de pensions de Classes Passives tindrà com a límit una xifra que guardi amb la de 36.115,80 euros íntegres anuals la mateixa proporció que aquesta pensió o pensions tinguin amb el conjunt total de pensions públiques que percebi el seu titular.

4.REVALORACIÓ I MODIFICACIÓ DELS VALORS DE LES PENSIONS PÚBLIQUES

Les pensions experimentaran l'any 2018 un increment del 0,25% sobre la quantia mensual íntegra que percebés o li hagués correspost percebre al seu titular a 31 de desembre de 2017.

5.JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA EN EL RÈGIM DE CLASSES PASSIVES DE L'ESTAT

La jubilació voluntària regulada en l'article 28.2 b) del RD 670/87 per a aquells funcionaris acollits al Règim de Classes Passives que tinguin com a mínim 60 anys d'edat i acreditin 30 anys de serveis efectius a l'Estat segueix vigent per aquest any 2016.

A més dels requisits anteriorment esmentats, per tenir dret a aquesta jubilació estarà condicionat al fet que els últims cinc anys de serveis computables estiguin coberts en el Règim de Classes Passives de l'Estat, quan per completar els trenta anys de serveis exigits haguessin de computar-se períodes de cotització a altres règims, per aplicació de les normes sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social.

La Llei de Pressupostos per a l'any 2014 va afegir una disposició addicional, la setzena, que contemplava el següent:

“Aquesta regla serà així mateix d'aplicació quan per completar els trenta

anys de serveis exigits haguessin de computar-se períodes de segur, residència

o assimilats coberts fora d'Espanya, derivats de l'aplicació de convenis

bilaterals o de reglaments comunitaris de coordinació dels sistemes de

seguretat social, tret que els referits períodes corresponguin a activitats que

d'haver-se desenvolupat a Espanya haguessin donat lloc a la inclusió obligatòria

de l'interessat en el Règim de Classes Passives.”

El requisit que s'estableix que els últims cinc anys de serveis computables estiguin coberts en el Règim de Classes Passives de l'Estat, no serà aplicable al personal de l'Administració de l'Estat en servei actiu, serveis especials, excedència per cura de familiars i excedència per raó de violència de gènere que, com a conseqüència de la superació dels processos d'accés i promoció regulada en la normativa general de funció pública, canviï de règim de protecció social.

6. JUBILACION PER INCAPACITAT PERMANENT

Per trobar la pensió d'un funcionari docent, que es trobi en causa per jubilar-se per impossibilitat física o incapacitat permanent, es tindran en compte els anys de serveis prestats a l'Estat (incloent els cotitzats a qualsevol règim públic de Seguretat Social) al moment de decretar-se la jubilació per incapacitat permanent i se sumaran els anys que li faltessin per arribar als 65 anys.

Des de l'1 de gener del 2009 les pensions per incapacitat permanent tenen una reducció en un percentatge sempre que s'acreditin menys de 20 anys de servei al moment del fet causant, i que la incapacitat o inutilitat del funcionari no li habilités per a l'acompliment de tota professió o ofici. El percentatge es reduirà en un 5 per cent per cada any complet de servei que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25 per cent pels qui acreditin 15 o menys anys de serveis

Si amb posterioritat al reconeixement de la pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat es produís un agreujament de la malaltia o lesions de l'interessat, que li inhabilitessin per a l'acompliment de tota professió o ofici, sempre que tal circumstància esdevingués abans del compliment de l'edat de jubilació o retir forçós, es podrà incrementar la quantia de la pensió fins al 100 per 100 de la qual li hagués correspost per aplicació de les normes generals de càlcul que regeixin per a aquest tipus de pensions per a tota professió o ofici.

7. PENSIÓ DE JUBILACIÓ I ACOMPLIMENT D'UNA ACTIVITAT LABORAL

Amb l'entrada en vigor del RDL 5/2013 de 15 de març, el Règim de Classes Passives va ser modificat en relació a la compatibilitat de pensions i la realització d'una activitat laboral. Aquelles persones (en el nostre cas personal docent) que es jubilin amb 65 anys i 35 anys de serveis o més, poden compatibilitzar la seva pensió amb la realització d'activitats privades per compte propi o aliena, que donin lloc a la inclusió de l'interessat en qualsevol règim públic de Seguretat Social. En aquest cas i durant el temps que romangui en aquesta situació el funcionari jubilat percebrà el 50% de la pensió que té assignada. Cada any aquest 50% es revaloritzarà en el percentatge que s'estableixi.

El percebo de les pensions de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat serà incompatible amb l'exercici d'una activitat, per compte propi o aliena, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social. No obstant això, en els termes que reglamentàriament es determini, en els supòsits de pensions de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, quan l'interessat no estigui incapacitat per a tota professió o ofici, es podrà compatibilitzar el percebo de la pensió amb l'acompliment d'aquesta activitat sempre que sigui diferent a la qual realitzava al servei de l'Estat. En aquest cas, i mentre duri aquesta situació, l'import de la pensió reconeguda, es reduirà al 75 per cent de la corresponent quantia, si s'acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat; o al 55 per cent, si l'interessat hagués cobert menys de 20 anys de serveis al moment de la seva jubilació o retir.

8. PENSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Quan la incapacitat és originada per accident o malaltia en acte de servei o com a conseqüència del mateix o per acte terrorista té dret a una pensió extraordinària previ reconeixement d'això. Art. 47.2 del RDL 670/87.

El càlcul d'aquestes pensions és multiplicant per 2 els havers reguladors corresponents al Grup que pertanyi.

El reconeixement d'aquesta pensió es produeix previ reconeixement per part de l'Administració una vegada que ha estat sol·licitat per part del funcionari.

Els accidents in itinere no s'interpreten en la legislació de Classes Passives com derivat de l'acte de servei ni com a conseqüència d'aquest i per tant no origina una pensió extraordinària.

9.PENSIÓ DE JUBILACIÓ POSTERIOR A l'EDAT DELS 65 ANYS

Des de gener del 2015 s'ha vingut aplicant l'establert a l'apartat 2 de l'article 163 del TRLGSS, aprovat pel RDL 1/1994 de 20 de juny. Aquest apartat contempla que si s'accedeix a la pensió de jubilació a una edat superior a la qual resulti d'aplicació en el cas de la jubilació de caràcter forçós i es completessin almenys 15 anys de serveis efectius a l'Estat es reconeixerà un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què va complir aquesta edat i la del fet causant de la pensió. Aquesta quantia estarà en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, segons la següent escala:

  • Fins 25 anys: 2 %
  • Entre 25 i 37 anys cotitzats. 2,75 %
  • A partir de 37 anys cotitzats: 4%.

La suma de la pensió i la bonificació no pot superar el topall màxim de l'haver-hi regulador del grup A1 considerat en còmput anual (2.890,01 euros mes/14 pagues).

10. COMPLEMENT PER MATERNITAT A les PENSIONS

Beneficiàries seran les dones que:

-Hagin tingut fills naturals o adoptats.

-Siguin beneficiàries de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que es causin a partir de l'1 de gener de 2016 en el Règim de Classes Passives de l'Estat.

Import:

Consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons la següent escala:

a) En el cas de 2 fills: 5 per 100.

b) En el cas de 3 fills: 10 per 100.

c) En el cas de 4 o més fills: 15 per 100

En el cas que la quantia de la pensió que correspongui reconèixer sigui igual o superior al límit de pensió màxima, solament s'abonarà el 50 per 100 del complement.

Qui ho reconeix:

El complement per maternitat es reconeixerà per la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

tabla-de-pensiones-2018