Fixats els nivells mínims de títols de EOI


26 Des, 2017

ANPE, INFORMA. S'ha publicat el reial decret que té per objecte fixar les exigències mínimes del nivell Bàsic a l'efecte de certificació i establir el currículum bàsic, en relació amb els objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació, dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels idiomes alemany, àrab, xinès, coreà, danès, finès, francès, grec, anglès, irlandès, italià, japonès, neerlandès, polonès, portuguès, romanès, rus, suec, llengües cooficials de les Comunitats autònomes, i espanyol com a llengua estrangera, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.

D'igual forma estableix els efectes dels certificats acreditatius de la superació de les exigències acadèmiques establertes per als nivells Bàsic, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2. Així com determina els requisits mínims de la documentació acadèmica necessària per garantir la mobilitat de l'alumnat.

Finalment, estableix les equivalències, en l'annex II, entre els ensenyaments regulats pel mateix i les regulades per:

- El Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, sobre Ordenació dels Ensenyaments corresponents al primer nivell dels ensenyaments especialitzats d'idiomes,
- El Reial decret 944/2003, de 18 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació,
- El Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.


Enllaç al decret: Reial decret 1041/2017