ANPE commemora el Dia escolar de la no violència i de la Pau


30 Gen, 2023

ANPE COMMEMORA EL DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I DE LA PAU
 
Per a ANPE, l'educació ha d'estar inspirada en la cultura de la no violència i pau, els centres educatius han de ser llocs d'aprenentatge, tolerància i respecte, que permetin al nostre alumnat adquirir els coneixements, actituds i competències que permetin el seu desenvolupament, en el qual l'autoritat del professor fonamenti la qualitat de l'ensenyament i permeti educar al nostre alumnat com a ciutadans globals, crítics i compromesos amb els seus drets i els d'altres persones.

Per aquesta raó, és imprescindible abordar la prevenció des d'edats primerenques, la millora de la convivència escolar i l'erradicació de qualsevol conflicte i situació de violència a les aules, això ha de ser una tasca i compromís de tota la comunitat educativa. L'escola ha de ser el lloc de la convivència i l'aprenentatge que formi ciutadans lliures i responsables per a, des d'una educació en valors, contribuir a la transformació i millora de la nostra societat.

Des d'ANPE i el nostre servei del DEFENSOR DEL PROFESSOR reiteram la necessitat de desenvolupar una Llei d'Autoritat del professorat a nivell estatal, mesures reals que dignifiquin la labor docent i afavoreixin un clima de convivència adequat; i l'elaboració un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar en els Centres Educatius, liderat i coordinat pel Ministeri d'Educació, partint del si de la Taula Sectorial d'Educació. Aquest Pla hauria de comptar, entre altres, amb els següents apartats:

  • Un programa de prevenció d'assetjament escolar que contempli l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes i un pla de detecció precoç dels problemes de convivència en els centres educatius
  • La ineludible obligació dels equips directius, davant el coneixement d'un fet que pogués ser constitutiu de delicte, d'informar la Direcció Provincial d'Educació corresponent, així com al Ministeri Fiscal.
  • Augment d'Orientadors, mestres de Pedagogia Terapèutica, mestres d'Audició i Llenguatge, personal de Serveis Socials i auxiliars d'Educació Especial per a atendre a tot l'alumnat en pro d'una veritable inclusió.
  • Tot protocol d'actuació davant l'assetjament ha d'anar precedit d'una memòria pressupostària que contempli els recursos materials i humans necessaris per a la seva implementació.
  • Implantació o augment de serveis d'atenció psicològica per a la comunitat educativa en totes les comunitats autònomes.
  • Actualització i compliment dels Decrets de convivència, així com els Plans de convivència i els Reglaments dels centres. Aplicació de la llei d'autoritat en totes les comunitats autònomes.
  • L'establiment de protocols d'actuació davant agressions al personal docent dels centres sostinguts amb fons públics.
  • Un pla específic de formació del professorat, en horari lectiu, per a la prevenció i detecció de conflictes relacionats amb la convivència escolar.
  • Reconeixement de l'ansietat, la depressió i l'estrès com a malalties professionals dels docents sempre que es derivin de situacions d'assetjament, establint aquestes situacions com a accidents laborals.
  • Compromís per part de l'administració per al tractament rehabilitador i educatiu dels alumnes agressors.

Aquest any 2023, UNICEF advoca per una "vacuna del bon tracte" la fórmula del qual s'elabora a les aules, perquè el Dia de la Pau es pot festejar en tots els cursos, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat. És un dia en què els col·legis es converteixen en instruments d'harmonia i comprensió entre diferents cultures, orígens i creences.