• Notícia destacada

FAQs Concurs de mèrits


28 Nov, 2022

PREGUNTES FREQÜENTS CONCURS DE MÈRITS

 • Com s’accedeix al tràmit del concurs de mèrits?

Pitja aquí i identifica't amb Cl@ve (PIN 24h o Permanent) o Certificat digital (DNI electrònic).

 • Es requereix un mínim d’experiència docent per poder participar al concurs de mèrits?

No, en aquest concurs de mèrits pot participar tota persona que reuneixi els requisits d’ingrés que es requereixen per accedir a la/les especialitat/s que vulgui sol·licitar.

 • Si ja tinc tota la documentació referent als requisits i mèrits al portal del personal, s’ha de tornar a entregar al tràmit?

Tota la informació enregistrada i validada per la C conselleria que figuri al Portal del personal es transferirà al tràmit. No obstant, s’han d’adjuntar de nou tots els documents que acreditin els requisits d’ingrés, encara que ja figurin al Portal del personal. Així mateix, també s’haurà d’adjuntar la documentació que acrediti els nous mèrits que es vulguin incloure i que no constin al Portal del personal.

 • En quin format s’han d’adjuntar aquests documents?

La documentació justificativa s'ha d'adjuntar mitjançant el tràmit telemàtic, en format d'arxiu PDF. Posteriorment l’Administració pot sol·licitar els documents originals amb la finalitat de contrastar la seva validesa.

 • Què passa si per acreditar els requisits d’ingrés/mèrits necessito penjar més d’un document però al tràmit només em dona l’opció d’adjuntar-ne un?

S’haurà de fer un document PDF únic. Per unir documents PDF recomanem utilitzar eines online com aquesta, la qual també et permetrà comprimir documents PDF en cas que el PDF generat superi el límit permès per ser adjuntat.

 • Si tinc una llicenciatura/diplomatura i un grau, puc accedir amb el títol que tingui més nota i al·legar l’altre com a mèrit?

- Pels professors, si tenen Llicenciatura/ Diplomatura + Grau, el programa no et permet accedir per la llicenciatura/diplomatura, sinó obligatòriament pel grau (titulació equivalent a efectes de docència de “major nivell”).

- Pels mestres, si tenen Diplomatura i Grau, poden accedir amb la diplomatura i acreditar el grau com a mèrit.

 • Quins són els requisits lingüístics i com puc acreditar-los?

a) Per a les especialitats del cos de mestres: el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o equivalent.

b) Per a les funcions dels altres cossos: el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) o equivalent.

En cap cas el certificat C1 per si mateix no és suficient per acreditar que es compleix el requisit lingüístic.

Les equivalències són les següents:

 • L’experiència docent als Suports, Àrea Pràctica o Atenció a la diversitat, en quin apartat del barem conten?

L’experiència docent en aquests àmbits es podrà utilitzar només una vegada sumant-la a les següents especialitats i contarà com a experiència al mateix cos i mateixa especialitat:

- L’experiència docent a Atenció a la Diversitat: només es pot sumar a l’especialitat de primària.

- L’experiència docent a Suport a l'àrea de llengua i ciències socials: es pot sumar aquesta experiència a les especialitats de filosofia, grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, alemany, llengua i literatura catalanes.

- L’experiència docent a Suport a l'àrea científica o tecnològica: es pot sumar aquesta experiència a les especialitats de biologia i geologia, física i química, matemàtiques, tecnologia, anàlisi i química industrial, processos en la indústria alimentària, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes electrotècnics i automàtics, sistemes electrònics, organització i processos de manteniment de vehicles, construccions civils i edificació, organització i projectes de sistemes energètics, confecció i pell, processos i productes en fusteria i mobiliari, processos de producció agrària, i processos i productes en arts gràfiques.

- L’experiència docent a Suport a l'àrea pràctica: es pot sumar aquesta experiència a les especialitats de mecanitzat i manteniment de màquines, instal·lacions electrotècniques, instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i de fluids, equips electrònics, manteniment de vehicles, oficina de projectes de construcció, oficina de projectes de fabricació mecànica, operacions de producció agrària, tècniques i procediments d'imatge i so, fabricació i instal·lació de fusteria i mobiliari o producció en arts gràfiques.

 • L’experiència com a PT de primària i com a PS de secundària computa de la mateixa manera? I AL i AS?

Les dues són del cos de mestres i dins la funció de PT, per tant si aquesta funció s’ha desenvolupat ocupant una plaça on la funció principal és la de PT contaria com a tal. El mateix ocorr amb AL i AS.

 • Si tinc dues titulacions d’ingrés del mateix nivell, per exemple dos graus, i la titulació amb que vull accedir no és la que actualment tinc reconeguda al portal del personal amb la corresponent nota mitjana sinó l’altra, com ho puc fer perquè em tenguin en compte en la baremació la nota mitjana del nou grau?

A la pantalla corresponent del tràmit hauràs de seleccionar quins dels dos graus al·legues com a titulació d’ingrés (si encara no està enregistrat al portal del personal i, per tant, no et  surt al tràmit, hauràs d’inserir el nom de la titulació manualment utilitzant l’eina que facilita el propi tràmit). Una vegada seleccionat el nou grau, manualment hauràs d’indicar la nota mitjana de l’expedient. Al final del tràmit hauràs d’adjuntar en PDF tant el títol com el certificat acadèmic d’aquest perquè es pugui validar la nota mitjana i et contin els punts corresponent segons el barem de la resolució.

 • Si tinc un FP de grau superior, a part d’altres titulacions universitàries, i al tràmit em surt aquesta titulació amb un asterisc (*), què significa? El puc al·legar com a titulació d’ingrés?

L’asterisc pot significar que aquesta titulació s’ha utilitzat com a pont per accedir a la titulació universitària, en lloc d’accedir per selectivitat. En aquest cas, aquesta titulació d’FP no es podria utilitzar com a titulació d’ingrés (per aquells cossos on no està acceptat com a tal) i tampoc pot acreditar-se com a mèrit. Si l’aspirant pot demostrar que sí ha passat la selectivitat, aquest FP II sí que li podria comptar com a mèrit.

 • Si tinc el CAP homologat al portal del personal per anys d’experiència abans del 2009/2014, però no l’he cursat, com puc adjuntar-ho al tràmit ja que és un requisit d’ingrés?

En aquest cas, al final del tràmit a l’apartat de “Formació pedagògica i didàctica” s’haurà d’adjuntar el full de serveis (descarregat des del Portal del personal). És recomanable que a la part superior d’aquest document s’inclogui un títol que indiqui, per exemple “homologació CAP”.

 • Si vull accedir a una especialitat del cos de mestres, el màster de formació al professorat em conta com a mèrit?

Sí.

 • Si tinc experiència docent en places on coexistien dues funcions, en quina de les dues es contaran els mèrits?

Sempre contarà l’experiència en la funció principal.

 • Vull incloure una titulació al tràmit però l’eina cercador habilitada no troba el nom exacte de la meva titulació o surt la titulació però expedida per una altra universitat, com ho faig?

Al cercador només surten aquelles titulacions (o titulacions + universitat) que en algun moment han estat validades per la Conselleria. Per tant, si la titulació que voleu incloure no hi surt haureu de triar una de les opcions que hi aparegui el més semblant possible. Posteriorment la Conselleria ho valorarà amb la documentació/títol que haureu acreditat a la darrera pantalla del tràmit.

 • Si tinc el C2 de català expedit per l’EOI el puc al·legar com a requisit d’ingrés i també com a mèrit?

Sí, en principi la Conselleria ens han confirmat que seria possible.  

 • El C2 de català expedir per una altra entitat diferent a l’EOI em conta com a mèrit?

No, només conta l’expedit per l’EOI.

 • Els nivells B1 i B2 d’idiomes estrangers compten?

No, només compten els nivells C1 i C2 expedits per l’EOI i els certificats de coneixement d’idiomes estrangers admesos per ACLES.

 • Com puc acreditar l’experiència docent a altres centres que no hem surten encara validats al portal del personal?

Aquesta experiència s’haurà d’introduir manualment al tràmit i al final s’haurà d’adjuntar el full de serveis expedit per l’òrgan competent de l’Administració educativa, en el qual consti el cos, l’especialitat i les dates de presa de possessió i de cessament.

En cas d’haver d’acreditar l’experiència docent a centres concertats o privats, s’haurà d’adjuntar un certificat emès pel director del centre educatiu amb el vistiplau del Servei d’Inspecció Educativa, en què ha de constar el nivell o etapa educativa impartida, la durada dels serveis prestats i les dates de començament i acabament d’aquests.

 • Com puc acreditar el fet d’estar exempt de pagament de les taxes del tràmit degut a la situació d’atur?

En la pantalla corresponent del tràmit, s’haurà de seleccionar l’opció d’exempció de pagament per aquesta causa, i posteriorment al final del tràmit, caldrà adjuntar l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acredita que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data de certificació d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

És necessari que es compleixin aquestes dues situacions (inscrit al SOIB + desocupat). No és suficient està inscrit al SOIB o en una condició de millora del lloc de feina. En cas que no es compleixin aquestes dues condicions i no es faci el pagament de les taxes del tràmit, no serà possible pagar-ho en posterioritat, quedant exclòs directament sense possibilitat de reclamar.

 • Puc optar per més d’una especialitat?

Sí, però per cada especialitat s’ha de fer un tràmit diferent i el corresponent pagament de les taxes.

 • Puc fer diferents tràmits per diferents especialitats però a diferents comunitats autònomes?

Sí, dins el mateix tràmit de cada especialitat hi ha l’opció d’elegir per ordre de preferència totes les CCAA que participen en aquest procés d’estabilització. Per defecte, als tràmits realitzats des de les Illes Balears, aquesta comunitat ha de estar en la posició #1, seguit de la resta de CCAA.

Si es vol fer una sol·licitud on la comunitat autònoma de preferència en primera posició sigui diferent a les Illes Balears, el tràmit s’haurà de fer des de l’Administració competent d’aquella comunitat autònoma.