Reunió bilateral amb el Director General de Formació Professional


20 Gen, 2022

REUNIÓ BILATERAL AMB EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

A la bilateral mantinguda amb el Sr. Toni Baos, respecte a les Mesures d'actuació del Pla Integral d’FP 2022-25, de manera general:

En primer lloc, el professorat tècnic d’FP ens demana:

 • Quan s’equipararà el professorat tècnic amb els de secundària, si ja tenen els requisits establerts que es demana a la normativa. Ens responen que s’està treballant un Reial Decret per integrar al cos A2 amb un grau a l’A1.
 1. Què passarà amb el professorat interí d’aquests mòduls, davant la nova llei d’FP que s’està tramitant? Pel que se sap fins ara, el professorat tècnic singular (que no tenen desenvolupament de grau en els seus estudis) i el professorat tècnic no singular, sembla que quedaran a extingir com A2 si són funcionaris de carrera, i si són interins quedaran amb especialitats A1 o com especialistes, segons la situació. Tot això s’està treballant al Ministeri.

En segon lloc, des del sindicat volem saber:

 • Quin pressupost es disposa per aconseguir tots els punts que es plantegen al Pla presentat? Ens diuen que hi ha previsió que s’augmenti.
 • Com es pensa actuar davant els criteris de promoció i titulació dels alumnes amb matèries suspeses, i més encara amb l’especificitat que suposa l’FP i la curta durada d’aquests estudis? Estan modificant la normativa per flexibilitzar l’FPB i reconvertir-la en Grau Bàsic, on els alumnes també adquiririen el títol d’ESO.
 • De quina manera es pot incentivar el professorat d’aquests ensenyaments? Ens responen que la Ministra avui ha anunciat la propera negociació de l’estatut docent i la carrera professional, que també hauria d’afectar el professorat d’FP.

D’altra banda, des d’alguns departaments d’orientació ens informen que fa falta potenciar la figura dels orientadors als mateixos centres i no als POAPs, ja que són als mateixos CIFPs, on s’imparteixen els cicles formatius, i són aquests orientadors els qui coneixen de primera mà les necessitats dels futurs alumnes. Ens comuniquen que s’han afegit 17 orientadors més, on la idea final és que cada centre tingui un orientador de centre i un orientador extern, que s’ocupi de les sortides professionals dels alumnes en finalitzar l’ESO.

Respecte al Pla en general, alguns equips directius ens han fet arribar la necessitat d’acostar-se més a escoltar les necessitats del sector empresarial, amb la possibilitat d’augmentar l’oferta de cicles i més professorat pel seu desenvolupament, amb noves infraestructures, potenciant els sectors estratègics. Alguns cicles ens demanen la necessitat d’enfortir l’anglès i les competències digitals, altres de la necessitat de convalidar i valorar l’experiència, en la línia que s’està iniciant amb la certificació professional. Altres docents ens diuen que tot això ja es fa, que aquest pla hauria d'apostar per millores, objectius específics i elements de mesura. També ens recorden que el Consell Escolar i el Consell Social són essencials per recollir propostes per millorar aquest document i recollir les demandes en matèria de formació. El director general aclareix que s’han passat de 22 a 44 grups bilingües. Pel que fa al professorat ens diuen que enguany s’han afegit 88 places de professor d’FP, les quals afegides a les 150 de l’any anterior i unes 80 més de fa dos anys, s’aproxima a un increment considerable.

En qualsevol cas, des del sindicat consideram que es podria fer la consulta amb altres territoris capdavanters en aquest aspecte, per fer estades pel professorat i pels equips directius (com per exemple el País Basc i altres autonomies) inclús altres països de l’estranger. Cal incentivar els docents d’aquestes especialitats, i l’alumnat, renovant les infraestructures amb partides pressupostàries més potents, i dirigides cap als sectors amb més sortides, com són:

Administració i Gestió (13,6%), Electricitat i Electrònica (8,7%), Instal·lació i Manteniment (6,2%), Fabricació Mecànica (5,6%), Informàtica i Comunicacions (3,7%), Comerç i Màrqueting (3,1%).

On sembla que les FPs tecnològiques són les millor retribuïdes. En aquest sentit confirmen que altres comunitats com el País Basc ens duen molts d’anys d’avantatges.

Seguint l’ordre de punts, altres consideracions al document serien:

 • Al punt 1.4: Incidir d'una manera més directa en la ciutadania (informació més propera), ja que les campanyes de difusió no sempre arriben als ciutadans.
 • Al punt 2.5: Establir cursos de formació a distància, on es pot aprofitar la seva impartició des de l'IEDIB, per exemple.
 • Al punt 3: És important la creació de nous centres que generin més espai per noves implantacions, ja sigui de cicles formatius o de cursos d'especialització d'aules específiques.
 • Al punt 4.1: Amb relació als tutors dels centres de treball, alguns docents ens han demanat quins requisits han de complir, de titulació i de formació pedagògica.
 • Al punt 4.3: Si està previst implementar eIs d’informàtica, amb la manca de titulats que necessitam?
 • Al punt 5: Pel que fa a la xarxa d'internet als centres moltes vegades no és prou àgil o no té la cobertura necessària. Per tot el que es diu en aquest punt, trobam necessari espais als centres que actualment no hi són.
 • Al punt 6: Es podria Incorporar al professorat de FOL, per exemple, en les tasques d'orientació laboral a tots els nivells (alumnes, pares i ciutadans en general). Al punt 8: No es fa referència a les Proves Lliures d'FP. En l'actualitat, cada centre que fa proves lliures prepara les seves proves de cada mòdul, es podria plantejar que s'unifiquin les proves, com es fa a batxillerat, on es realitza un únic examen per tots (a mateix examen, mateixa oportunitat).

També es podria plantejar promoure cursos de preparació, de manera presencial o a distància. Ens responen que als CEPA ja es fa.