Atenció opositors: fase de concurs


05 Jul, 2021

ATENCIÓ OPOSITORS: FASE DE CONCURS

Per la valoració de mèrits, aquells aspirants que heu superat la fase d’oposició heu de realitzar el tràmit telemàtic del full de barem (base 7.4.1).

Aquest tràmit s’habilitarà durant 2 dies naturals des de la publicació de la llista d’aspirants que han superat la fase d’oposició, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (oposicions 2020).

S’ha d’accedir a aquest tràmit amb:

  • L’usuari i la contrasenya del Portal de Personal.
  • Certificat digital o @Clave.

Per aquells que sou interins, l’administració us puntuarà d’ofici allò que teniu al vostre portal del personal.

  • Si estau d’acord amb els mèrits baremats, el Full de barem s’envia telemàticament i no s’ha de presentar cap document.
  • Si no estau d’acord, haureu de presentar la documentació justificativa i la declaració jurada davant el tribunal en el termini que estableixin.

Només es té en compte un màxim de 10 anys d'experiència.

Pels mèrits i titulacions, l’Administració us computarà la fórmula que més vos afavoreixi la vostra puntuació.